28 november 2023
0 Reactie(s)

28 november 2023

Trend Micro brengt door AI aangedreven Cybersecurity Assistent op de markt

Trend Micro zijn nieuwe genera­tieve AI-tool. Deze tool helpt bevei­li­gings­ana­listen door gestroom­lijnde workflows en hogere produc­ti­vi­teit te stimuleren.

Kevin Simzer, COO van Trend Micro: “Overbe­laste bevei­li­gings­teams teams worstelen met de enorme hoeveel­heid en complexi­teit van dreigings­data. Trend Compa­nion is ons antwoord: een innova­tieve, genera­tieve AI-tool ontworpen om complexi­teit te vermin­deren en bevei­li­gings­ac­ti­vi­teiten te versnellen. Het illustreert het trans­for­ma­tieve karakter van ons toonaan­ge­vende cyber­be­vei­li­gings­plat­form. Terwijl anderen behou­dener zijn met het materi­a­li­seren van hun aanbod, hebben wij behoor­lijk geïnves­teerd om dit met hoge snelheid en kwali­teit op de markt te brengen.”

Trend Compa­nion kan de tijd die analisten besteden aan handma­tige risico­be­oor­de­ling en dreigings­on­der­zoeken met 50% of meer vermin­deren dankzij een duide­lijke language inter­face die:

  • Waarschu­wingen uitlegt en contextualiseert;
  • Aange­paste respons­ac­ties onder­zoekt en aanbeveelt;
  • Complexe scripts en command lines ontcij­fert en uitlegt;
  • Analisten helpt bij het ontwik­kelen en uitvoeren van geavan­ceerde query’s voor het opsporen van dreigingen;
  • Inciden­tres­pon­ders helpt bij het ontwik­kelen van OSQuery-query’s in de IR en Forensics-module.

Meer dan 13.000 klanten van Trend Micro hebben nu al toegang tot Trend Compa­nion, waardoor SecOps-analisten – ongeacht hun vaardig­heids­ni­veau – de gemid­delde doorloop­tijd verkorten en sneller en beter geïnfor­meerde beslis­singen kunnen nemen.

Analisten voorspellen dat genera­tieve AI uitein­de­lijk in alle belang­rijke bevei­li­gings­pro­ducten zal worden ingebouwd. Jon Oltsik, vooraan­staand analist en fellow bij TechTarget’s Enter­prise Strategy Group, zegt dat Trend Compa­nion het poten­tieel heeft om de kloof tussen SecOps-kennis en ‑uitvoe­ring te overbruggen. “Compa­nion kan bevei­li­gings­teams helpen om betere inzichten te krijgen in bevei­li­ging, om dreigingen sneller op te sporen en erop te reageren en om hun verde­di­ging te versterken. Ik kijk uit naar de impact die deze techno­logie zal hebben voor bevei­li­gings­me­de­wer­kers, maar ook naar de bredere impli­ca­ties voor het aanpakken van het tekort aan perso­neel en talent in de sector.”

Data cruciaal voor effectiviteit AI-tools

Dreigings­waar­schu­wingen in Trend Vision One zijn model­ge­stuurd zodat ze kunnen worden aange­past aan het veran­de­rende dreigings­land­schap. AI alleen is echter niet voldoende om bevei­li­gings­teams zo efficiënt mogelijk te laten werken. De data waarop dit is gebaseerd, zijn cruciaal. Dit is de waarde van Trend’s wereld­wijde onder­zoeks­team voor dreigingen, het Zero Day Initi­a­tive, ‘s werelds grootste leveran­ciers­ag­nos­ti­sche bug bounty-programma.

De combi­natie van adaptieve, model­ge­stuurde dreigings­waar­schu­wingen in Trend Vision One en de GenAI-mogelijk­heden van Compa­nion kan de reactie­tijd bij incidenten met 30% verkorten, de rappor­tage van incidenten met wel twee uur per rapport verkorten en zorgen voor een comple­tere inper­king van aanvallen. “Trend Vision One heeft ons 10% van onze tijd bespaard”, zegt Matthew Guzzi, beheerder van infor­ma­tie­sys­temen voor de staats­bi­bli­o­theek van South Carolina. “Het heeft ervoor gezorgd dat we machines niet meer opnieuw hoeven te bouwen. Het heeft ons zelfs nog meer geholpen, want de paar keer dat we te maken hadden met een dreiging, hield de oplos­sing het direct tegen.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This