27 november 2023
0 Reactie(s)

27 november 2023

Onderzoek: Toenemend dataverbruik zet Wi-Fi-netwerken onder druk

De Duitse leveran­cier van netwerk- en bevei­li­gings­op­los­singen LANCOM Systems heeft IT-managers onder­vraagd over de status quo, de huidige uitda­gingen en de toekomst van Wi-Fi. Hieruit blijkt dat veel bedrijven zich zorgen maken over de explo­sieve groei van data. Door de digita­li­se­ring en het hybride werken zijn er steeds meer data-inten­sieve appli­ca­ties en apparaten die de presta­tie­li­mieten van Wi-Fi-netwerken opzoeken. Dit is echter ook te wijten aan het feit dat meer dan de helft van de onder­vraagde bedrijven het poten­tieel van de huidige Wi-Fi 6 en Wi-Fi 6E techno­lo­gie­stan­daarden nog niet benut. 

Welke priori­teiten hebben bedrijven als het gaat om hun Wi-Fi-infra­struc­tuur? Wat zijn de uitda­gingen op het gebied van dataver­bruik en presta­ties waar bedrijven de komende vijf jaar waarschijn­lijk mee te maken krijgen? Deze en andere vragen zijn beant­woord in het onder­zoek “Wi-Fi out of the box”, uitge­voerd door techcon­sult in opdracht van LANCOM Systems. Hiervoor zijn IT-speci­a­listen van 361 bedrijven met minimaal 250 werkplekken ondervraagd. 

Snel, veilig en stabiel Wi-Fi 

Voor gebrui­kers moet Wi-Fi in de eerste plaats snel en veilig zijn. De verwer­kings­snel­heid van data heeft voor 55 procent van de respon­denten de hoogste priori­teit. De tweede belang­rijkste vereiste is netwerk­be­vei­li­ging (53 procent). Bevei­li­gings­maat­re­gelen beschermen het draad­loze netwerk tegen toegang door onbevoegden, datalekken en andere gevaren. Belang­rijke bevei­li­gings­maat­re­gelen zijn: wacht­woord­be­vei­li­ging, encryptie, firewalls op elk apparaat en regel­ma­tige updates. Op drie zijn stabi­li­teit en betrouw­baar­heid met 48% genoemde criteria. 

Uitdagingen zijn datavolume, hybride werken en prestaties 

Met de toene­mende digita­li­se­ring neemt niet alleen het aantal WLAN-apparaten toe, maar zorgen dataver­slin­dende toepas­singen er ook voor dat de datavo­lumes snel groeien. 49 procent van de respon­denten ziet dit als de belang­rijkste uitda­ging. Boven­dien beschouwt 47% de toename van dataver­keer door hybride werkvormen als een uitda­ging. Op de derde plaats staat het garan­deren van kwali­teit en presta­ties: 43 procent stelt dat hoge gebrui­kers­dicht­heden en belas­ting­spieken de stabi­li­teit en presta­ties van WLAN’s nadelig beïnvloeden. Inter­fe­rentie in de signaal­kwa­li­teit en dataover­dracht van externe netwerken en niet-WLAN radio­bronnen is een andere uitda­ging die door vier van de tien IT-managers wordt genoemd. 

Succesfactoren zijn dekking, interoperabiliteit en automatisering 

Om de best mogelijke connec­ti­vi­teit te garan­deren, vertrouwt 61 procent van de onder­vraagde bedrijven op nauwkeu­rige WLAN-dekking. Dit is inclu­sief locatie­ana­lyse en nauwkeu­rige capaci­teits­plan­ning. 57 procent noemt inter­o­pe­ra­bi­li­teit en de gerichte selectie van netwerk­com­po­nenten als doorslag­ge­vende factoren voor een soepele werking van het netwerk. 42 procent gebruikt cloud­ge­ba­seerde beheer­op­los­singen om hun WLAN centraal en met een hoge mate van automa­ti­se­ring te beheren. Zo gaan ze het tekort aan geschoolde werkne­mers tegen. 

Elk tweede bedrijf gebruikt verouderde standaarden 

Ondanks de grote vraag naar snelle en krach­tige Wi-Fi is één statis­tiek echter verras­send: 51 procent van de respon­denten geeft aan dat ze momen­teel nog steeds werken met Wi-Fi 5‑generatie apparaten (37 procent) of zelfs met oudere standaarden die alleen in de 2,4 GHz band uitzenden (14 procent). Daaren­tegen is 29 procent al overge­stapt op Wi-Fi 6. Nog eens 20 procent gebruikt de nieuwste Wi-Fi-generatie, Wi-Fi 6E. 

Profiteren van Wi-Fi 6 en Wi-Fi 6E 

Met de intro­ductie van Wi-Fi 6 is WLAN niet alleen aanzien­lijk sneller geworden. Wi-Fi 6 access points kunnen ook een veel hogere doorvoer per client bereiken dan hun voorgan­gers dankzij een effici­ënter gebruik van frequen­tie­banden en kanalen. Het resul­taat: kortere wacht­tijden en meer stabi­li­teit voor draad­loze netwerken met inten­sief gebruik 

Toch vreest 38 procent van de onder­vraagde IT-managers dat het 2,4 gigahertz- en 5 gigahertz-spectrum steeds meer overbe­last zal raken. Zij zouden graag zien dat er meer gebruik wordt gemaakt van de 6 gigahertz-band. Wi-Fi 6 Enhanced, kortweg Wi-Fi 6E, houdt hier rekening mee door in alle drie de banden te zenden. Het extra frequen­tie­be­reik in de lagere 6 gigahertz-band verdub­belt het spectrum dat eerder beschik­baar was voor Wi-Fi en is exclu­sief beschik­baar voor apparaten die geschikt zijn voor Wi-Fi 6E. Dit vermin­dert botsingen en verhoogt de doorvoer- en trans­mis­sie­snel­heden nog verder. Wi-Fi 6E geeft met name omgevingen met een hoge dicht­heid, waarin veel WLAN-clients tegelij­ker­tijd zenden, de nodige ruimte om toekomst­be­stendig te zijn op het gebied van datavo­lumes en prestaties. 

WRC-23: Quo vadis WLAN? 

De Wereld­ra­dio­con­fe­rentie (WRC-23) die van 20 november tot 15 december in Dubai plaats­vindt, zou een nieuwe belang­rijke stap in deze richting kunnen betekenen. Op de confe­rentie zal worden besproken of het bovenste deel van de 6 gigahertz-band in de toekomst ook moet worden vrijge­geven voor vergun­nings­vrij gebruik door WLAN in Europa, zoals ook het geval is in de VS en andere grote econo­mi­sche regio’s. 

Michael Müller, Vice Presi­dent WLAN & Switches bij LANCOM Systems, zegt: “Het aantal WLAN-geschikte eindap­pa­raten en data-inten­sieve toepas­singen groeit snel. Snelle, betrouw­bare en veilige Wi-Fi is een aanjager voor innovatie en de basis voor veel bedrijfs­kri­ti­sche toepas­singen. Met Wi-Fi 6 en Wi-Fi 6E krijgen organi­sa­ties de benodigde ruimte om vandaag al in te spelen op de groei­ende eisen. 

De vraag naar spectrum zal echter niet ophouden. Het openstellen van de volle­dige 6 gigahertz-band in Europa is daarom een noodza­ke­lijke stap om het volle­dige poten­tieel van WLAN in de toekomst te benutten. Gezien WLAN qua energie-effici­ëntie voorloopt op andere trans­mis­sie­tech­no­lo­gieën is dit niet in de laatste plaats vereist door klimaatdoelstellingen.” 

Het onder­zoek met alle resul­taten is hier beschikbaar. 

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This