29 november 2023
0 Reactie(s)

29 november 2023

Kyndryl: Enterprise Management moderniseren met integratie, efficiëntie en automatisering

Kyndryl, verzelf­stan­digd uit IBM, vierde onlangs haar tweede verjaardag als onafhan­ke­lijk, beurs­ge­no­teerd bedrijf. Vandaag de dag onder­steunt Kyndryl organi­sa­ties, klanten en zakelijke partners in West-Europa met diensten en consul­tancy om de moder­ni­se­ring en trans­for­matie te vereen­vou­digen, wat bijdraagt aan de algehele econo­mi­sche groei en diversificatie.

Kyndryl werd in 2021 een onafhan­ke­lijk bedrijf met ongeveer 90.000 medewer­kers in 60 landen. In minder dan twee jaar stapte het bedrijf over van meer dan 1500 geërfde appli­ca­ties verspreid over 50 datacen­ters naar een paar honderd die volledig in een cloud­in­fra­struc­tuur werden gehost. Het bedrijf conso­li­deerde ook meer dan 100 finan­ciële systemen in één enkel platform, waarmee een trans­for­matie werd bereikt die een bedrijf van die omvang doorgaans binnen vijf tot tien jaar kan behalen. Als gevolg hiervan verwacht Kyndryl de opera­ti­o­nele kosten met meer dan $200M te verlagen en zelfs tot $300M per jaar door produc­ti­vi­teit en efficiëntie.

Innovatie voorspellen

Naarmate techno­logie zich ontwik­kelt en complexe bedrijfs­pro­blemen zich blijven voordoen, zullen IT-profes­si­o­nals het komende jaar voor nieuwe uitda­gingen komen te staan. Sommige veran­de­ringen zullen innovatie aanwak­keren, terwijl andere het debat over genera­tieve AI zullen aanwak­keren. En andere, zoals cyber­drei­gingen, zullen bedrijven dwingen om deze risico’s te beperken en het hoofd te bieden.

Xerxes Cooper

De global leaders van Kyndryl werken samen met bedrijven over de hele wereld om hen te helpen hun meest urgente bedrijfs­doel­stel­lingen op moderne manieren aan te pakken. “We zijn er trots op dat we nieuwe waarde creëren om onze klanten te onder­steunen op het gebied van cloud­mi­gratie, AI en bevei­li­ging om hun digitale trans­for­ma­ties te versnellen. Aange­dreven door de toewij­ding en exper­tise van onze teams over de hele wereld, passen we onze decen­nia­lange ervaring in bedrijfs­kri­ti­sche workloads toe om onze klanten te helpen bij het beheren en moder­ni­seren van hun complexe hybride IT-omgevingen met hoogwaar­dige diensten zoals Kyndryl Bridge en Kyndryl Consult,” zegt Xerxes Cooper, Presi­dent, Strategic Markets bij Kyndryl.

Hier zijn enkele van de meest invloed­rijke trends die de IT-besluit­vor­ming in 2024 en daarna zullen beïnvloeden:

  • FinOps adoptie: Onder­ne­mingen zullen FinOps steeds meer toepassen om cloud­in­ves­te­ringen in hybride en multi-cloudom­ge­vingen efficiënt te beheren, voor een betere kosten­be­heer­sing en samen­wer­king tussen finan­ciële, techni­sche en bedrijfsteams.
  • Edge Compu­ting en AI: Meer bedrijven, met name in de produc­tie­sector, zullen AI aan de rand imple­men­teren om geloka­li­seerde gegevens te gebruiken voor effici­ën­tere activi­teiten, waarbij uitda­gingen zoals kosten, omgevings­fac­toren, veilig­heid en arbeid worden aangepakt.
  • De impact van genera­tieve AI op veilig­heid: De opkomst van genera­tieve AI brengt zowel uitda­gingen als kansen met zich mee op het gebied van cyber­se­cu­rity, waarbij verbe­terd identi­teits- en toegangs­be­heer nodig is en tradi­ti­o­nele cyber­se­cu­rity modellen moeten worden herover­wogen, terwijl routi­ne­taken worden geauto­ma­ti­seerd en de produc­ti­vi­teit wordt verhoogd.
  • Sterke data gover­nance: De focus zal liggen op robuuste data gover­nance program­ma’s, aange­zien hoogwaar­dige AI afhan­ke­lijk is van hoogwaar­dige data. Onder­ne­mingen zullen op zoek gaan naar partner­schappen en gemoder­ni­seerde dataplat­forms om genera­tieve AI te integreren in verschil­lende databronnen.
  • Digitale werkplek evolutie: Er zal meer nadruk komen te liggen op het verbe­teren van werkne­mers- en klant­er­va­ringen via digitale werkplek­tech­no­lo­gieën, waarbij IT nauwer wordt verbonden met HR-processen en klant­ge­richte activiteiten.
  • Focus op mainfra­me­vaar­dig­heden: Onder­ne­mingen zullen priori­teit geven aan partner­schappen voor mainfra­me­be­heer, ‑optima­li­satie en ‑moder­ni­se­ring, waarbij leemtes in vaardig­heden worden aange­pakt en de integratie van nieuwe techno­lo­gieën zoals AI met bestaande mainframe toepas­singen wordt gewaarborgd.

“Kyndryl Bridge integreert met andere platformen om ervoor te zorgen dat onze klanten volledig inzicht krijgen in hun techno­logie bezit, zodat ze sneller beslis­singen kunnen nemen en bespa­ringen kunnen reali­seren in hun activi­teiten, met behulp van automa­ti­se­ring en het datage­stuurde inzicht dat het biedt”, zegt Dr. Jamshid Vayghan, CTO, VP en Distin­guished Engineer, Strategic Markets, Kyndryl. “Kyndryl Bridge is een open integra­tie­plat­form dat onder­ne­mingen in elke branche en overheden over de hele wereld en in EMEA’s Strategic Markets in staat stelt om een ononder­broken pad te creëren tussen digitale business en techno­logie. Het ontwerp van Kyndryl Bridge, gebaseerd op tientallen jaren ervaring van Kyndryl in het beheren en exploi­teren van diverse techno­logie-estates, is de sleutel tot het bouwen en onder­steunen van een toekomst­be­sten­dige digitale business voor onze klanten.”

Net zero

Als ’s werelds grootste leveran­cier van IT-infra­struc­tuur­dien­sten heeft Kyndryl doelen gesteld om zichzelf verant­woor­de­lijk te houden voor vooruit­gang in haar bedrijven, activi­teiten, toele­ve­rings­keten en maatschappij. Als onder­deel van het duurzaam­heids­pro­gramma van het bedrijf, afgestemd op haar milieu­pri­o­ri­teiten, streeft Kyndryl ernaar om haar impact op het milieu te vermin­deren en stake­hol­ders te helpen om te voldoen aan de eisen van regel­ge­vende instan­ties, klanten en inves­teer­ders, door middel van een strate­gi­sche route­kaart gericht op drie hoofdgebieden:

  • Doelstel­lingen voor de uitstoot van broei­kas­gassen: Sinds haar verzelf­stan­di­ging heeft Kyndryl duide­lijke emissie­re­duc­tie­doel­stel­lingen opgesteld en haar doel gefor­mu­leerd om in 2040 geen broei­kas­gassen meer uit te stoten. Het doel is om de directe en indirecte uitstoot wereld­wijd met 50% te vermin­deren en 100% hernieuw­bare energie­bronnen te gebruiken in 2030.
  • Samen­wer­king met klanten: Kyndryl erkent dat de milieu-uitda­gingen verder reiken dan bedrijfs­ac­ti­vi­teiten en werkt samen met klanten en partners om duurzame oplos­singen te imple­men­teren in verschil­lende industrieën. Door het aanbieden van techno­logie-gedreven benade­ringen, zoals AI en machine learning, cloud infra­struc­turen en het digita­li­seren van de werkplek, helpt Kyndryl om de positieve impact op het milieu te vergroten.
  • Oplei­ding en betrok­ken­heid van werkne­mers: Om een cultuur van duurzaam­heid op te bouwen, onder­wijst Kyndryl haar wereld­wijde werkne­mers over CO2-gelet­terd­heid, haar net zero toezeg­gingen en moedigt betrok­ken­heid bij duurzame praktijken aan. Initi­a­tieven zoals het Carbon Literacy Project en de Green Guild stellen medewer­kers van Kyndryl in staat om bij te dragen aan een duurzame toekomst, zowel in hun persoon­lijke als profes­si­o­nele leven.

“Door gebruik te maken van bestaande en geavan­ceerde IT-infra­struc­turen kunnen bedrijven hun impact op het milieu aanzien­lijk vermin­deren en tegelij­ker­tijd de effici­ëntie en duurzaam­heid verbe­teren”, zegt Faith Taylor, Vice Presi­dent & Global Sustai­na­bi­lity & ESG Officer bij Kyndryl. “Bij Kyndryl zijn we toege­wijd aan het imple­men­teren van een duurzaam­heids­stra­tegie die geïnte­greerd is met onze bedrijfs­stra­tegie door het toepassen van industrie­stan­daarden, innovatie en een gevoel van urgentie. Ik ben er ongeloof­lijk trots op dat Kyndryl opkomt voor de planeet door een net zero doel te stellen voor 2040.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This