17 juni 2024
0 Reactie(s)

17 juni 2024

‘Verouderde technologie belemmert 80% van organisaties wereldwijd om te innoveren’

NTT DATA, een toonaan­ge­vend wereld­wijd bedrijf op het gebied van IT-infra­struc­tuur en ‑diensten, consta­teert dat wereld­wijd 80% van de organi­sa­ties vindt dat inade­quate of verou­derde techno­logie de vooruit­gang van de organi­satie en de innovatie-inspan­ningen in de weg staat. 

Deze bevin­dingen komen uit NTT DATA’s Lifecycle Manage­ment Report. Het rapport, gebaseerd op 25 jaar aan data en inzichten van NTT DATA, onder­zoekt de uitda­gingen en kansen die er voor organi­sa­ties zijn in het beheer van de levens­duur van hun infra­struc­tuur. Het onder­zoek is uitge­voerd in 2022 en 2023 en omvat data van meer dan 248 miljoen actieve assets in 130 landen, alsook een toelich­ting daarop van maximaal 1400 senior techno­lo­gi­sche beslis­sers, waaronder 492 in Europa. 

Lifecycle manage­ment is een cruciale factor voor zakelijk succes. Helaas maken de snelle moder­ni­se­ring en de versprei­ding van diverse techno­logie consump­tie­mo­dellen, in combi­natie met een steeds ingewik­kelder en gefrag­men­teerder leveran­ciers­e­co­sys­teem, het voor veel organi­sa­ties moeilijk om hun techno­logie-infra­struc­tuur adequaat te onder­houden op een manier die zowel bedrijfs­flexi­bi­li­teit als innovatie stimuleert. 

Volgens het rapport heeft slechts 51% van de organi­sa­ties wereld­wijd en 40% in Europa hun techno­logie-aanpak volledig afgestemd op de behoeften van hun bedrijfs­stra­tegie. Helaas kan lifecycle manage­ment ook een nog direc­tere impact hebben op de bedrijfs­voe­ring. Verkeerd afgestemde levens­duur­pa­tronen resul­teren mogelijk in onnauw­keu­rige dekkings­ni­veaus, arbeids­in­ten­sieve vernieu­wingen, vertra­gingen bij het oplossen van incidenten, bevei­li­gings­lekken en zelfs kostbare licen­tie­over­tre­dingen en complianceproblemen. 

Het Lifecycle Manage­ment Report biedt bruik­bare inzichten om IT-managers te onder­steunen deze risico’s te beperken en tegelij­ker­tijd de waarde van hun hardware en de software die erop draait te maxima­li­seren. Het rapport omvat: 

  • Advies om een holis­ti­sche kijk te ontwik­kelen op techno­logie-assets die het ratio­na­li­seren van mogelijk verkeerd afgestemde levens­cycli faciliteert. 
  • Onder­steu­ning om inkoop­prak­tijken te standaar­di­seren en de multi-vendor omgeving van een organi­satie te stroom­lijnen in een gefrag­men­teerd ecosysteem. 
  • Richt­lijnen om kosten te optima­li­seren en tegelij­ker­tijd de dienst­ver­le­ning te verbe­teren, zowel intern als voor externe betrok­kenen en klanten. 
  • Een beter begrip van de duurzaam­heids­voor­delen die verbe­terde proce­dures voor levens­duur­be­heer kunnen opleveren. 

Gary Middleton, Vice Presi­dent Networ­king GTM bij NTT DATA, Inc. zegt: “De levens­duren van infra­struc­tuur zijn een cruciaal onder­deel van het IT-beheer­proces. Ze vormen een kans en een uitda­ging voor leider­schap, omdat effec­tieve lifecy­cles kunnen leiden tot enorme zakelijke voordelen – van verhoogde effici­ëntie tot een stimu­lans voor innovatie. Ineffi­ciënt lifecycle manage­ment kan echter een belang­rijke opera­ti­o­nele belem­me­ring vormen en talloze risico’s met zich meebrengen voor bevei­li­ging en bedrijfs­con­ti­nu­ï­teit. Met het Lifecycle Manage­ment Report willen we organi­sa­ties helpen hun infra­struc­tuur lifecycle processen te verbe­teren en de enorme voordelen hiervan in de kijker zetten.” 

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This