18 juni 2024
0 Reactie(s)

18 juni 2024

BICSI’s publiceert nieuwe editie ‘Data Center Operations and Maintenance Best Practices’

BICSI heeft de 2024-editie van de ANSI/​BICSI 009‑2024 ‘Data Center Opera­tions and Maintenance Best Practices’ gepubli­ceerd. Dit document is ook in Neder­land een belang­rijke referentie voor datacen­ters. Datacen­ters variëren sterk in grootte en bedienen een diverse groep gebrui­kers, toepas­singen en diensten. Hoewel een goed ontwerp veel risico’s voor de uptime kan vermin­deren, kan zelfs het beste ontwerp worden onder­mijnd door een lakse of inade­quate zorg tijdens de opera­ties, stelt de organi­satie op haar website. Om dit probleem te adres­seren, heeft BICSI nu de geactu­a­li­seerde ANSI/​BICSI 009‑2024 vrijgegeven.

De ANSI/​BICSI 009‑2024 is een van de weinige standaarden die op basis van een open consensus is ontwik­keld. Het biedt meer dan alleen een raamwerk voor opera­ti­o­nele beleids­lijnen en praktijken van datacen­ters. Deze standaard is ontwik­keld door een wereld­wijde groep vrijwil­li­gers en weerspie­gelt de opera­ti­o­nele ervaringen en lessen van een breed scala aan datacen­te­r­ei­ge­naren, opera­tors, ontwer­pers en consul­tants. Het document omvat data centers van kleine onder­ne­mingen tot grote hypers­cale coloca­tion datacen­ters en alles daartussenin.

Als standaard voor datacen­ter­o­pe­ra­ties bevat ANSI/​BICSI 009 tien hoofd­stukken die onder­werpen zoals gover­nance, bevei­li­ging, event response, proce­dures voor noodsi­tu­a­ties en beheer behandelen. 

In het hoofd­stuk over gover­nance worden standaard opera­ti­o­nele proce­dures, ICT cut-overs, techno­logie vernieu­wing en migratie, werkor­ders, werkvei­lig­heid, opslag, staging en gerela­teerde taken, en levering en verzen­ding van appara­tuur besproken. 

Het bevei­li­gings­hoofd­stuk behan­delt het bevei­li­gings­plan, fysieke, cyber- en IT-bevei­li­ging, materi­aal­be­heer en preventie van verlies, evenals speciale overwe­gingen voor compu­ter­ruimtes en kritieke faciliteitsgebieden. 

Event response omvat onder­houd, onder­houds­plannen en ‑contracten, patrouilles en inspec­ties, verhui­zingen, toevoe­gingen en wijzi­gingen van ITE, evenals stroom‑, koelings- en bekabe­lings­sys­temen en onder­houd van gebouw en fysieke ruimte. 

De proce­dures voor noodsi­tu­a­ties richten zich op on-site en offsite events, noodres­ponse en herstelprocedures. 

Het hoofd­stuk beheer bespreekt opera­tions manage­ment, beheer­tools zoals DCIM, BMS, AIM, aansturen van dienst­ver­le­ners, en change manage­ment en documentatie.

De ANSI/​BICSI 009‑2024 standaard biedt een uitge­breide richt­lijn die datacen­ter­o­pe­ra­tors kunnen volgen om een hoge mate van betrouw­baar­heid en effici­ëntie te waarborgen. Door gebruik te maken van best practices kunnen datacen­ters de risico’s van uitval vermin­deren en ervoor zorgen dat hun opera­ties soepel verlopen, zelfs in noodsi­tu­a­ties of bij rampen.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This