NETSHELTER SX W FAMILY
14 juni 2024
0 Reactie(s)
NETSHELTER SX W FAMILY

14 juni 2024

Schneider Electric brengt vernieuwd datacenter White Space-portfolio voor AI- en high density-toepassingen

Schneider Electric, leider in digitale trans­for­matie van energie­be­heer en automa­ti­se­ring, lanceert een vernieuwd White Space-portfolio voor datacen­ters, waar racks en IT-appara­tuur zich binnen een datacenter bevinden. Dit nieuwe portfolio omvat de tweede generatie NetShelter SX-behui­zingen (NetShelter SX Gen2), nieuwe NetShelter Aisle Contain­ment en een aanstaande update van de NetShelter Rack PDU Advanced. Deze vernieu­wingen komen tegemoet aan de veran­de­rende behoeften van moderne datacen­ters, met name aan de vereisten van high density-appli­ca­ties en AI-workloads en wette­lijke vereisten zoals de Europese richt­lijn voor energie-effici­ëntie (EED).

Racks voor hogere belasting, verbeterde luchtcirculatie, beveiliging en ruimte voor bekabeling

De NetShelter SX Gen2-behui­zingen zijn speciaal ontworpen om aan de eisen van moderne datacen­ters te voldoen. Deze nieuwe racks kunnen tot 25% meer gewicht dragen dan de vorige modellen, tot ongeveer 1.800 kilo. Dit is essen­tieel voor het onder­brengen van de zwaar­dere, compac­tere appara­tuur die met name voor AI en high-perfor­mance compu­ting gebruikt wordt.

Verbe­terde perfo­ratie in de deuren verhoogt de lucht­stroom, wat essen­tieel is voor het koelen van high density-server­con­fi­gu­ra­ties. De racks bieden meer ruimte en betere kabel­be­heer­op­ties voor grotere, complexere serveropstellingen.

Omdat de bevei­li­ging van fysieke appara­tuur een belang­rijke vereiste blijft, hebben de behui­zingen een volledig stalen constructie en 3‑puntsvergrendelingssystemen voor een verbe­terde bescherming. 

De NetShelter SX Gen2-racks vermin­deren hun impact op klimaat­ver­an­de­ring met ongeveer 3,3% per rack ten opzichte van de eerste generatie en zijn voor ongeveer 97% recycle­baar. Ze zijn verkrijg­baar in de standaard­maten 42U, 45U, 48U en in brede, extra brede en diepe modellen.

“Onze NetShelter SX Gen2-behui­zingen zijn een sprong voorwaarts in het tegemoet­komen aan de essen­tiële vereisten van high-density toepas­singen,” zegt Elliott Turek, Director of Category Manage­ment, Secure Power Division, Schneider Electric. “Met verbe­terde belast­baar­heid, lucht­stroom­be­heer en fysieke bevei­li­ging stellen we onze klanten in staat hun datacen­ter­ac­ti­vi­teiten te optima­li­seren en tegelij­ker­tijd duurzaam­heid te bevorderen.”

Geavanceerde koeling en flexibiliteit met NetShelter Aisle Containment

De nieuwste NetShelter Aisle Contain­ment bereikt tot 20% meer koelca­pa­ci­teit. Dit is cruciaal voor het beheren van de warmte die AI-servers en andere high density-toepas­singen genereren. Het systeem bevat een lucht­stroom­re­ge­laar die de venti­la­tor­snel­heid automa­ti­seert, waardoor het energie­ver­bruik van de venti­lator tot 40% lager is dan bij tradi­ti­o­nele passieve koelsystemen.

De leveran­ciers­on­af­han­ke­lijke contain­ment­sys­temen zorgen voor meer flexi­bi­li­teit en een snellere instal­latie, waardoor integratie en aanpas­sing aan bestaande gebouwen eenvou­diger worden. Het nieuwe ontwerp vereen­vou­digt ook de instal­latie en aanpas­singen ter plaatse, terwijl energie­kosten met 5 tot 10% worden verlaagd.

“Contain­ment blijft van het grootste belang in de moderne high density-datacen­ters”, zegt Elliott Turek. “Zelfs in vloei­stof­ge­koelde toepas­singen speelt het afvoeren van warme lucht een cruciale rol. Onze NetShelter Aisle Contain­ment-oplos­singen verbe­teren niet alleen de koelca­pa­ci­teit, maar bieden ook aanzien­lijke energie­be­spa­ringen, in lijn met ons streven naar duurzaamheid.”

Beveiliging en beheer met NetShelter Rack PDU Advanced en Secure NMC3

De NetShelter Rack PDU Advanced met Secure NMC3 is een vernieuwde stroom­ver­deler, uitge­rust met geavan­ceerde bevei­li­gings­func­ties en verbe­terde beheer­mo­ge­lijk­heden. De Secure NMC3-netwerk­be­heer­kaart biedt robuuste cyber­se­cu­rity-maatre­gelen en maakt third­party-validatie mogelijk voor firmware-updates voor een consis­tente compli­ance. Deze onder­steu­ning voor firmware-updates vermin­dert handmatig werk dat nodig is om de PDU’s veilig en up-to-date te houden aanzien­lijk, wat cruciaal is voor het handhaven van de bevei­li­ging in grote implementaties. 

De PDU is geschikt voor een reeks toepas­singen, waaronder toepas­singen met stroom­ver­eisten tot en met 70kW per rack, waardoor het een veelzij­dige oplos­sing is voor verschil­lende datacen­ter­con­fi­gu­ra­ties. De PDU is voorzien van functies die de energie-effici­ëntie en opera­ti­o­nele betrouw­baar­heid verbe­teren, wat bijdraagt aan de algehele duurzaam­heid van het datacenter. “Bevei­li­ging en effici­ëntie staan voorop bij onze geavan­ceerde PDU’s”, voegt Elliott Turek toe. “Door de integratie van uitge­breide bevei­li­gings- en beheer­func­ties zorgen we ervoor dat onze klanten gemak­ke­lijk veilige en effici­ënte opera­ti­o­nele activi­teiten kunnen handhaven.”

Alle producten in het vernieuwde White Space-portfolio van Schneider Electric zijn te bestellen, waarbij de Secure NMC3 lever­baar is vanaf het vierde kwartaal.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This