23 februari 2024
0 Reactie(s)

23 februari 2024

Verizon Business bouwt private 5G-omgeving voor Audi

Verizon Business en Audi AG kondigen vandaag een partner­schap aan voor het bouwen van een ultra­mo­dern privé­net­werk en een techni­sche testom­ge­ving op Audi’s autotest­baan in Neustadt, Duits­land. Het dynami­sche, multi-core draad­loze netwerk is ontworpen voor het nabootsen van netwerk­om­stan­dig­heden wereld­wijd. Het beschikt over op maat gemaakte replica’s van het openbare netwerk van Verizon in de Verenigde Staten, lokale Europese netwerken en het roaming­net­werk van Audi’s MVNO-partner in Asia-Pacific. Audi en andere merken van de Volks­wagen Group hebben toegang tot de baan en het netwerk.

De geogra­fi­sche flexi­bi­li­teit van het testb­aan­net­werk in Neustadt levert, naarmate de auto-industrie verder ontwik­kelt richting softwa­re­ge­de­fi­ni­eerde voertuigen, een wereld­wijd concur­ren­tie­voor­deel. Dit voordeel ontstaat door het stroom­lijnen van de de multi-terri­to­riale R&D‑testcyclus, het beter nabootsen van de ervaringen van bestuurder en passa­gier over heel de wereld en het bieden van toegang tot de nieuwste netwerk- en appli­ca­tie­tech­no­logie. Testbare appli­ca­ties zijn onder andere spraak, video, veilig­heid, autonome mobili­teit, vehicle-to-cloud­com­mu­ni­catie, OEM-klantin­ter­ac­ties, cellu­laire vehicle-to-every­thing (C‑V2X) features en functi­o­na­li­teiten, en nog veel meer. 

Voor het bereiken van geogra­fi­sche flexi­bi­li­teit en techno­lo­gi­sche mogelijk­heden, gebruikt Verizon Business een krachtig partne­re­co­sys­teem. Het netwerk gebruikt een dubbel 5G- en LTE Modular Private Wireless-platform van Nokia, C‑V2X en private MEC-infra­struc­tuur met AWS Outposts van Amazon Web Services. Ook het gebruikt het realtime video- en de datatrans­mis­sie­tech­no­logie van Smart Mobile Labs (full HD-strea­ming, push-to-talk, push-to-video, stream recor­ding, etc.).

“Onze behoeften voor dit testtra­ject waren complex en multi­di­men­si­o­naal en omvatten veel techno­lo­gieën, geogra­fi­sche netwerk­om­stan­dig­heden en trends in de sector. Verizon Business biedt een complete oplos­sing die tijd en kosten uit de testcy­clus haalt. Dit geeft ons een concur­ren­tie­voor­deel op de wereld­markt,” zegt Petr Kozak, Head of Devel­op­ment Infotain­ment, Connec­ti­vity, Data Manage­ment en Artifi­cial Intel­li­gence bij Audi AG.

“Dit gaat verder dan alleen het uitrusten van een werklo­catie met een privaat netwerk. Het gaat over wereld­wijde netwerk­om­stan­dig­heden naar één testfa­ci­li­teit. Waardoor Audi, als we kijken naar de toekomst, de nu al hoge eisen van de mobili­teits­markt overtreft,” zegt TJ Fox, SVP van IoT en Automo­tive, bij Verizon Business. “Voertuigen zijn in toene­mende mate niet alleen een trans­port­middel, maar ook een middel voor commu­ni­catie, enter­tain­ment, educatie en werk. Het zijn in feite mobiele telefoons en krach­tige compu­ters op wielen. Dat betekent dat het voertuig van de toekomst vol zit met techno­logie. Dit moet werken onder veel verschil­lende netwerk­om­stan­dig­heden. Audi en Verizon Business spelen in op deze behoeften met deze ultra­mo­derne faciliteit.” 

Verizon Business is eindver­ant­woor­de­lijke voor de levering en onder­steu­ning van het krach­tige, stabiele en veilige private LTE/5G-netwerk. Met de tijd kan dit netwerk worden aange­past aan de ontwik­ke­lingen van de 3GPP-standaard.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This