21 februari 2024
0 Reactie(s)

21 februari 2024

De waarheid achter Google’s gratis vertrekregeling

Vorige maand deed Google een cloud­be­lofte aan zijn klanten – nul egress fee voor diegenen die van plan zijn om Google Cloud Platform (GCP) voorgoed te verlaten. Hypers­ca­lers vragen exorbi­tante egres­sie­kosten, waardoor gebrui­kers vastzitten in hun ecosys­teem. Google, vaak bekri­ti­seerd voor het monopo­li­seren van zoek- en adver­ten­tie­markten, presen­teert echter een altru­ïs­tisch stand­punt over cloud­mi­gratie. Is het een marke­tingtac­tiek of een oprecht gebaar? Laten we de kleine letter­tjes niet over het hoofd zien – er zijn voorwaarden van toepassing!

Om te beginnen is gratis migratie alleen van toepas­sing op klanten die GCP perma­nent verlaten, afhan­ke­lijk van de goedkeu­ring van Google. Na goedkeu­ring hebben klanten slechts 60 dagen om volledig te migreren, een ontoe­rei­kende termijn voor onder­ne­mingen met grote datavo­lumes. Het aanbod is ook exclu­sief voor gebrui­kers van diensten op premi­um­ni­veau en is van toepas­sing op gegevens die worden gehost onder speci­fieke diensten. De onvoor­ziene omstan­dig­heden gaan verder.… Tot zover het groot­moe­dige aanbod van Google – echte vrijge­vig­heid is zeldzaam! 

De officiële blogpost van Google zelf lijkt een oneven­re­dige focus te hebben op het uithalen van niet zo subtiele grappen naar zijn grootste rivaal, Micro­soft. Het benadrukt niet echt de (bijna onbestaande, volgens Google zelf) verdien­sten van hun nieuwste aanbod. Kijk eens naar dit fragment uit de GCP-blog:

Bepaalde legacy provi­ders gebruiken hun on-premise softwa­re­mo­no­po­lies om cloud­mo­no­po­lies te creëren, waarbij ze beper­kende licen­tie­prak­tijken gebruiken die klanten aan zich binden en de concur­rentie belemmeren.

Er is weinig ondui­de­lijk­heid over wie die bepaalde legacy provi­ders zijn. Het is de verdienste van Google dat de punten die naar voren worden gebracht steek­hou­dend zijn, ongeacht de motieven of het eigen­be­lang die erachter zitten. Enorme overdrachts­snel­heden van netwerk­ge­ge­vens zijn slechts een klein onder­deel van de grotere val. Er zit veel meer achter de kosten en complexi­teit van de cloud­mi­gratie. Laten we eens kijken waarom vrije toegang, ondanks dat het een stap in de goede richting is, te weinig en te laat is.

De werkelijke kosten van het verlaten van een cloud-omgeving

Zoals Google terecht opmerkt, is egress niet het belang­rijkste obstakel voor data- en infra­struc­tuur­mi­gratie. Hier is al het andere dat meespeelt bij het overstappen naar een andere cloudprovider:

  1. Licen­tie­toe­slagen – Dit lijkt een van GCP’s belang­rijkste punten van kritiek en motivatie achter de overstap te zijn. Aanbie­ders met een dominante positie op het gebied van bedrijfs­soft­ware kunnen cloud­mo­no­po­lies vestigen door strenge licen­tie­prak­tijken, zoals het aanbieden van licen­tie­kor­tingen voor eigen cloud­aan­bie­dingen, het opleggen van hoge toeslagen voor cloud­ge­bruik door concur­renten en het beperken van de inter­o­pe­ra­bi­li­teit met concur­re­rende infra­struc­tuur­aan­bie­ders. Als gevolg daarvan moeten bedrijven betalen in de vorm van zowel kosten als complexi­teit om hun keuze­vrij­heid terug te krijgen als het gaat om het wisselen van aanbieder of het kiezen van een multi-cloud­con­fi­gu­ratie die het beste past bij hun behoeften op de lange termijn.
  2. Afhan­ke­lijk­heid van leveran­cier – De meeste bedrijven beginnen met één cloud, maar reali­seren zich later de geschikt­heid of de voordelen van andere platforms. Tegen die tijd zitten ze al te diep in hun enkele cloud­aan­bieder en vertrouwen ze uitslui­tend op de native services en oplos­singen van de aanbieder. Overstappen naar een andere leveran­cier is complexer dan alleen het herstruc­tu­reren en overzetten van gegevens naar een andere cloudom­ge­ving. Het vereist een complete revisie van hun infra­struc­tuur, appli­ca­ties en processen. Het kan een aanzien­lijke organi­sa­to­ri­sche en cultu­rele verschui­ving met zich meebrengen. Het gevolg is dat organi­sa­ties vast komen te zitten en niet in staat zijn zich aan te passen aan veran­de­rende behoeften of alter­na­tieve cloud­op­los­singen te onderzoeken.
  3. Compa­ti­bi­li­teits­pro­blemen – Niet alle compa­ti­bi­li­teits­pro­blemen zijn opzet­te­lijk. Er is een gebrek aan standaar­di­satie in het cloud­land­schap. Verschil­lende cloud­aan­bie­ders gebruiken verschil­lende proto­collen, gegevens­for­maten, API’s, standaarden en archi­tec­turen, waardoor het moeilijk is om compa­ti­bi­li­teit tussen overeen­kom­stige systemen te garan­deren tijdens de migratie. Dit verhoogt de kosten en complexi­teit van de migratie, omdat klanten mogelijk van techno­logie moeten wisselen, gegevens moeten herstruc­tu­reren, appli­ca­ties opnieuw moeten ontwerpen en processen opnieuw moeten defini­ëren om afhan­ke­lijk­heden te beheren.
  4. Boete voor stilstand – Ondanks zorgvul­dige planning en voorbe­rei­ding kan er tijdens cloud-naar-cloud migra­ties nog steeds downtime van services of appli­ca­ties optreden, wat gevolgen kan hebben voor de produc­ti­vi­teit en omzet. Bedrijven imple­men­teren noodplannen, commu­ni­ca­tie­stra­te­gieën en back-upsys­temen om essen­tiële functies in stand te houden tijdens de downtime periode, wat allemaal bijdraagt aan de kosten van de migratie.
  5. Verwer­ving van vaardig­heden – Voor een succes­volle cloud-naar-cloud­mi­gratie is exper­tise nodig in zowel het bron- als het doelcloud­plat­form, evenals in migra­tie­tools en ‑technieken. Het verwerven van nieuw talent of het trainen van bestaand perso­neel voor migratie en aanpas­sing aan de nieuwe cloudom­ge­ving vereist extra middelen. 

Egress fee is slechts één aspect van migra­tie­kosten. De echte kosten van een migratie zitten in de techni­sche details, organi­sa­to­ri­sche veran­de­ringen en het aanpassen van teams aan de nieuwe omgeving. Het emma cloud­be­heer­plat­form helpt bij het bevor­deren van een cloud­ag­nos­ti­sche omgeving waarin cloud­be­heer en migratie naar een wille­keurig aantal cloud­aan­bie­ders eenvoudig en kosten­ef­fec­tief is. 

De pijn van intercloudmigratie verlichten met emma 

In de kern presen­teert het emma cloud­be­heer­plat­form het hele cloud­land­schap – alle cloud­typen en provi­ders – als een samen­han­gend geheel. Het stelt organi­sa­ties in staat om op verzoek diensten, oplos­singen en platforms te kiezen zonder compatibiliteits‑, complexi­teits- of kosten­pro­blemen. Dit is hoe het intuï­tieve en holis­ti­sche cloud­be­heer­plat­form van emma dat mogelijk maakt:

  1. Een uniform platform voor het beheer van meerdere clouds – emma maakt een gelei­de­lijke overgang en exit mogelijk als dat nodig is, zelfs als u nog niet klaar bent voor een multi-cloud. Het integreert met alle grote cloud­pro­vi­ders, zodat u uw cloud exit gelei­de­lijk kunt uitvoeren door eerst cloud-agnos­ti­sche workloads te migreren of de meest geschikte omgeving te selec­teren voor nieuwere projecten, terwijl bedrijfs­kri­ti­sche of moeilijk te migreren projecten in de oorspron­ke­lijke omgeving blijven. Een gefaseerde overgang betekent minimale downtime en het emma-platform biedt onder­tussen één enkel dashboard voor het beheer van beide cloudomgevingen. 
  2. Imple­men­tatie en beheer zonder code - Het emma-platform bevor­dert cloud-agnos­ti­sche beheer­prak­tijken door middel van gestan­daar­di­seerde beheer­in­ter­faces die de onder­lig­gende incon­sis­ten­ties binnen verschil­lende clouds wegab­stra­heren. CloudOps en andere teams kunnen resources confi­gu­reren, appli­ca­ties en VM’s bouwen en inzetten en omgevingen creëren zonder codering of cloud­spe­ci­fieke confi­gu­ra­ties. Met de intuï­tieve inter­face van het emma-platform kunt u dat allemaal doen met slechts een paar klikken, ongeacht de cloud of regio. Dit betekent dat de vaardig­heden hetzelfde blijven bij elke clouduit­brei­ding of ‑toevoe­ging.  
  3. Een echt cloud-agnos­tisch platform – emma zelf is cloud-agnos­tisch, wat betekent dat de functi­o­na­li­teit alle cloud­plat­forms overspant. Cloud provi­si­o­ning, imple­men­tatie en beheer blijft constant in alle clouds, waardoor de organi­sa­to­ri­sche en cultu­rele verschui­ving en versto­ringen die meestal gepaard gaan met inter­cloud­mi­gratie of multi-cloud­im­ple­men­tatie worden geëlimineerd. 
  4. Platfor­mon­af­han­ke­lijke integratie van tools – Licen­tie­pro­blemen zijn moeilijk op te lossen tenzij er markt­re­gels zijn die eerlijke concur­rentie afdwingen en monopo­lis­ti­sche praktijken zoals een beper­kend licen­tie­be­leid bestraffen. emma biedt ingebouwde integra­ties met verschil­lende end-to-end beveiligings‑, netwerk‑, opslag- en automa­ti­se­rings­plat­forms die naadloos werken met verschil­lende cloud­pro­vi­ders en infra­struc­tuur­types. Met zijn cloud-agnos­ti­sche aard en toewij­ding aan het promoten van leveran­ciers­on­af­han­ke­lijke platforms en tooling, geeft het emma-platform vorm aan een toekomst waarin organi­sa­ties vrije­lijk hun leveran­ciers kunnen kiezen of veran­deren op basis van hun behoeften en voorkeuren.

Single cloud of multi-cloud – blijf klaar voor de toekomst temidden van veranderende clouddynamiek

Zelfs als je vandaag tevreden bent met je cloud provider, kun je in de toekomst van mening veran­deren. AWS heeft zojuist aange­kon­digd dat Aurora Server­less v1 met pensioen gaat en de nieuwere versie schaalt niet terug naar nul, wat een belang­rijk kenmerk is van het server­loze paradigma. Dit betekent dat zelfs in rusttoe­stand er voort­du­rend opladen en provi­si­o­ning zal zijn. De diensten en oplos­singen die je trouw houden aan je CSP kunnen worden uitge­fa­seerd, hoger geprijsd of zelfs voorbij­ge­streefd door een andere cloud. Vorig jaar overtrof Micro­soft Azure bijvoor­beeld AWS en GCP in groei­ver­snel­ling dankzij zijn markt­lei­dende AI-initi­a­tieven. Het zal nog wel even duren voordat GCP en vooral AWS dat kunnen inhalen. De keuze om over te stappen of een andere provider aan de mix toe te voegen is absoluut cruciaal voor het huidige innova­tie­tempo en het tijdperk van stijgende cloud­prijzen nu CSP’s proberen hun ROI’s te maximaliseren. 

Nu er belang­rijke regel­ge­ving onderweg is om een gezonde concur­rentie op de cloud­markt te stimu­leren, zullen andere cloud­pro­vi­ders waarschijn­lijk het voorbeeld van GCP volgen om de kosten te verlagen en migratie op verzoek van de klant te verge­mak­ke­lijken. Het verlagen van de kosten en het overwinnen van andere migra­tie­bar­ri­ères zal echter zinloos zijn als bedrijven er niet in slagen een solide basis te leggen voor hun cloudi­ni­ti­a­tieven met behulp van cloud-agnos­ti­sche tools en strategieën. 

Zorg ervoor dat u de juiste stappen zet wanneer u de steeds troebeler wordende wateren van de cloud betreedt. Download onze white­paper “Design Princi­ples for Multi-cloud Inter­o­pe­ra­bi­lity” om cloud­mi­gratie-uitda­gingen voor te blijven wanneer het onver­mij­de­lijk zover is!

Dirk Alshuth

Dirk Alshuth

Dirk Alshuth is Chief Marketing Officer bij emma technologies

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This