20 november 2023
0 Reactie(s)

20 november 2023

VaultSpeed verzekert zich van 15,9 miljoen dollar aan Serie A‑financiering

Vault­Speed, het bedrijf voor geauto­ma­ti­seerde gegeven­strans­for­matie, kondigt aan dat het 15,9 miljoen dollar (15,1 miljoen euro) aan Serie A‑financiering heeft verworven. Deze finan­cie­rings­ronde werd geleid door Octopus Ventures, een van de grootste en actiefste durfka­pi­taal­in­ves­teer­ders in het VK en Europa, met een extra parti­ci­patie van de huidige hoofd­in­ves­teerder Fortino Capital, PMV en BNP Paribas Fortis Private Equity. Na twee jaar met een omzet­groei van drie cijfers wil Vault­Speed de opbrengst gebruiken om zijn sterke inter­na­ti­o­nale aanwe­zig­heid uit te breiden, in het bijzonder in het Verenigd Konink­rijk en de Verenigde Staten, en de automa­ti­se­rings­mo­ge­lijk­heden van het platform verder te ontwikkelen. 

Naarmate steeds meer onder­ne­mingen hun gegevens naar de cloud verplaatsen voor snellere analyses en gegevens­ge­stuurde besluit­vor­ming, merken datateams dat het zonder automa­ti­se­ring nagenoeg onmoge­lijk wordt om gegevens uit meerdere bronnen te trans­for­meren en integreren zonder in te boeten op kwali­teit of kwanti­teit. Volgens markt­on­der­zoek door Gartner zullen de uitgaven van eindge­brui­kers van de publieke cloud wereld­wijd volgend jaar met 17,5% stijgen tot 725 miljard dollar. De uitgaven voor de cloud­in­fra­struc­tuur vormen het snelst groei­ende marktsegment. 

Vault­Speed werd vier jaar geleden in België gelan­ceerd met zaaika­pi­taal van de Cronos Groep en Fortino Capital, en heeft gegeven­strans­for­matie opnieuw ontworpen. Het vangt gegevens­com­plexi­teit niet alleen op met trans­for­matie maar conso­li­deert de gegevens ook naar een uitvoerig doelge­ge­vens­model, zodat data-ingeni­eurs het op enkele dagen en weken kunnen aanpassen volgens hun vereisten. Dat gaat sneller dan tradi­ti­o­nele methoden.

Vault­Speed biedt zijn automa­ti­se­rings­op­los­singen al aan wereld­wijde onder­ne­mingen aan, vooral in de finan­ciële, gezond­heids­zorg- en nutsvoor­zie­nin­gen­sector. Het bedrijf is strate­gi­sche samen­wer­kings­ver­banden aange­gaan met Snowflake, Micro­soft en Databricks, en heeft een netwerk van meer dan 30 service­part­ners ontwik­keld om klanten op wereld­wijd ten dienste te staan.

“Alle datateams willen de produc­ti­vi­teit en flexi­bi­li­teit vergroten. We automa­ti­seren elke stap van hun datawa­re­house of ‑lakehouse in de cloud. Van instal­latie tot onder­houd en meer”, zei Piet De Windt, CEO en medeop­richter van Vault­Speed. “We kijken ernaar uit om samen te werken met Octopus Ventures. Ze deelden vanaf het begin onze ambitie om de cloud­ge­ge­vens­markt radicaal te veran­deren. Met deze finan­cie­ring willen we onze omzet tegen 2025 verdrievoudigen.” 

Paul Davidson, partner van Octopus Ventures: “De automa­ti­se­ring van datawa­re­houses vervangt aan een snel tempo tradi­ti­o­nele manieren om datawa­re­houses aan te maken die ondoel­tref­fend en verou­derd worden. Vault­Speed heeft een automa­ti­se­rings­plat­form zonder code ontwik­keld, wat volgens ons de beste oplos­sing is om de moderne uitda­gingen rond data-enginee­ring aan te pakken. Daarvoor is het vaak nodig om projecten rond bedrijfs­in­for­matie of analyses eerder in een paar uur dan een paar maanden uit te voeren. We zijn blij dat we samen­werken met Piet en Dirk, die hun visie voor hun oplos­sing tot dusver goed hebben uitge­voerd. We zijn ervan overtuigd dat we hen kunnen helpen om hun ambiti­euze plannen voor inter­na­ti­o­nale uitbrei­ding sneller door te zetten.”

Marcel van der Heijden, partner bij Fortino Capital: “We zijn blij dat we Piet De Windt en Dirk Vermeiren en hun team kunnen blijven onder­steunen op hun missie om de grenzen van automa­ti­se­ring te verleggen. Het bedrijf heeft de pandemie en de periode daarna goed doorstaan en kende een aanhou­dend succes omdat omdat ze de produc­ti­vi­teit van datateams funda­men­teel veran­deren. Een must in het huidige AI-tijdperk.”

“Vault­Speed loopt voorop en gebruikt de opbreng­sten om zijn concur­ren­tie­voor­deel te behouden. We zijn nog maar aan het topje van de ijsberg met het enorme poten­tieel van automa­ti­se­ring in de datawa­re­house- en lakehouse-markt in de cloud. We onder­zoeken bijvoor­beeld hoe AI en onttrek­king een revolutie kunnen betekenen voor automa­ti­se­ring en de levering van het doelge­ge­vens­model.” dat vertelde Dirk Vermeiren, CTO en medeop­richter van VaultSpeed.

Roald Borré, Group Manager Equity Invest­ments bij PMV: “De automa­ti­se­ring van gegevens­mi­gratie naar cloudom­ge­vingen draagt aanzien­lijk bij tot de digita­li­se­ring van bedrijven. PMV is enthou­siast om Vault­Speed te onder­steunen in hun snelle groei naar een toonaan­ge­vende rol in de gegevens­ruimte. De combi­natie van de talenten van het team en extra finan­ciële middelen is een perfect recept voor verder succes.”

Ben Kolada en Eddie Harding bij ICON Corpo­rate Finance, die advies verstrekten over de trans­actie, voegden toe: “We zijn ontzet­tend trots dat we advies hebben gegeven aan Piet en het team van Vault­Speed over deze trans­for­ma­ti­o­nele finan­cie­rings­ronde. De uiterst snelle uitbrei­ding van Vault­Speed bewijst dat de geavan­ceerde automa­ti­se­rings­mo­ge­lijk­heden van het gegeven­strans­for­ma­tie­plat­form van Vault­Speed precies zijn waar de markt naar op zoek is. Boven­dien is Octopus Ventures door zijn grote sector­er­va­ring en uitge­breide inter­na­ti­o­nale netwerk de perfecte inves­teerder om samen te werken met Vault­Speed voor de volgende groei­fase van het bedrijf.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This