20 november 2023
0 Reactie(s)

20 november 2023

Onderzoek Nutanix: ‘AI-technologieën luiden nieuw tijdperk van data- en infrastructuurmodernisering’

Nutanix presen­teert het Nutanix State of Enter­prise AI Report, een wereld­wijd onder­zoek dat inzicht biedt in besluit­vor­ming rond AI. Het rapport geeft inzicht in de manier waarop AI geplande imple­men­ta­ties zoals de perso­neels­be­zet­ting, IT en cloud het komende jaar de inves­te­ringen zal beïnvloeden.

“In slechts één jaar tijd heeft genera­tieve artifi­cial intel­li­gence (GenAI) de manier waarop techno­logie ons leven beïnvloedt volledig veran­derd. Organi­sa­ties zijn haastig op zoek naar de beste manier waarop dit hun bedrijf ten goede kan komen,” zegt Sammy Zoghlami, SVP EMEA bij Nutanix. “Terwijl de meeste organi­sa­ties al aan de slag zijn met GenAI, beves­tigt het State of Enter­prise AI-rapport dat de meeste organi­sa­ties dit ook als priori­teit zien. Daarnaast brengt het onder­zoek een belang­rijk thema aan het licht onder organi­sa­ties die AI-oplos­singen adopteren: een groei­ende behoefte aan databe­heer en datamo­bi­li­teit in datacenter‑, cloud- en edge-omgevingen. Dit maakt het nog belang­rijker dat organi­sa­ties een platform adopteren waarop alle apps en data in de cloud kunnen draaien.”

De belang­rijkste bevin­dingen uit het rapport zijn:

  • Organi­sa­ties in EMEA omarmen AI-oplos­singen maar worden tegen­ge­houden door een genera­tieve AI skills-gap. 90% van de respon­denten zegt dat AI een priori­teit is voor hun organi­satie. AI-oplos­singen die organi­sa­ties in EMEA inzetten, zijn virtuele assis­ten­ten/­klan­ton­der­steu­ning-bots en een mix van genera­tieve AI-oplos­singen. Als het gaat om de imple­men­tatie van AI-oplos­singen, geven respon­denten aan dat zij niet voldoende GenAI en prompt enginee­ring skills in huis hebben en dat zij meer data scien­tists nodig hebben om hun initi­a­tieven te ondersteunen.
  • AI-databe­vei­li­ging, schaal en beheer zijn de belang­rijkste uitda­gingen voor organi­sa­ties in EMEA. Meer dan 90% van de respon­denten in EMEA zegt dat bevei­li­ging, betrouw­baar­heid en disaster recovery belang­rijke overwe­gingen zijn in hun AI-strategie. Daarnaast geven respon­denten aan dat het ‘beheren en onder­steunen van AI-workloads op schaal’ hun grootste uitda­ging is in de komende twee jaar. Daarnaast geeft de helft van de respon­denten aan dat AI data gover­nance-vereisten hen dwingen om databronnen, leeftijd en andere kwali­teiten beter te begrijpen en bij te houden. Het aanpakken van databe­vei­li­ging, workload-schaal en inzicht en beheer van data, zal essen­tieel zijn voor het succes van AI-initiatieven.
  • Infra­struc­tuur­mo­der­ni­se­ring en databe­vei­li­ging staan voorop bij besluit­vor­ming over AI, niet kosten. Kosten zijn de op twee na grootste zorg voor organi­sa­ties in EMEA bij het uitvoeren van AI workloads. Wanneer gevraagd naar de belang­rijkste drijf­veren voor upgrades van AI-appli­ca­ties of ‑infra­struc­tuur, werden kosten wederom als laagste priori­teit gezien. In contrast: meer dan 90% van de organi­sa­ties in EMEA is het er over eens dat hun IT-kosten en uitgaven aan de cloud zullen toenemen door de adoptie van AI-appli­ca­ties. Respon­denten zijn echter wel bereid om meer uit te geven om hun AI-initi­a­tieven te ondersteunen.

Bekijk hier het volle­dige rapport ‘Nutanix State of Enter­prise AI’.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This