9 januari 2024
0 Reactie(s)

9 januari 2024

TU-Delft spin-off Innatera introduceert ultrazuinige AI-processor microcontroller

Innatera, een spin-off van de Techni­sche Univer­si­teit Delft en een aanbieder van ultra-energie­zui­nige proces­soren voor kunst­ma­tige intel­li­gentie, heeft op de Consumer Electro­nics Show (CES) 2024 de Spiking Neural Processor T1 geïntro­du­ceerd. Deze geavan­ceerde neuro­morfe micro­con­troller biedt een signi­fi­cante vooruit­gang in de verwer­king van sensor­ge­ge­vens aan de rand van het netwerk (edge), claimt het bedrijf.

Op CES 2024 demon­streerde Innatera de kracht van de Spiking Neural Processor T1 met live voorbeelden van radar- en audio-toepas­singen, ontwik­keld in samen­wer­king met partners. Deze processor bootst de werking van het mense­lijk brein na door gebruik te maken van spiking neural networks (SNN). Deze netwerken verschillen van tradi­ti­o­nele proces­sors (CPU’s) doordat ze reageren op speci­fieke gebeur­te­nissen in plaats van continu data te verwerken. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor het herkennen van patronen en het analy­seren van tijdge­voe­lige signalen, zelfs in aanwe­zig­heid van storingen of ruis.

Verge­leken met tradi­ti­o­nele CPU’s, DSP’s en gangbare AI-versnel­lers, biedt de Spiking Neural Processor tot 500 keer meer energie­be­spa­ring en een 100 keer snellere reactie­tijd voor een breed scala aan toepas­singen, aldus het bedrijf. Door deze verwer­king dicht bij de sensor te brengen, kan de T1 ruwe data efficiënt en met minimaal energie­ver­bruik verwerken.

De T1, een system-on-chip, is ontworpen om de verwer­king van sensor­ge­ge­vens aan de edge te trans­for­meren en opent nieuwe mogelijk­heden voor toepas­singen in weara­bles, smart home devices en IoT-apparaten. De T1 onder­scheidt zich door zijn energie­zui­nige, op gebeur­te­nissen gebaseerde verwer­kings­mo­ge­lijk­heden, wat ideaal is voor always-on sensor-toepas­singen. Het combi­neert een RISC-V-processor met onder­steu­ning voor tradi­ti­o­nele CNN-modellen, waardoor het een krach­tige en veelzij­dige tool is voor AI-gebaseerde algoritmes op sensor data.

Innatera intro­du­ceert ook de Talamo software devel­op­ment kit (SDK) voor de Spiking Neural Processor. Deze SDK is geïnte­greerd met het PyTorch machine learning frame­work en biedt een intuï­tief platform voor model­ont­wik­ke­ling en ‑training. Met Talamo kunnen ontwik­ke­laars efficiënt modellen ontwik­kelen voor de Spiking Neural Processor, onder­steund door een uitge­breide set functies en vooraf gecon­fi­gu­reerde modellen.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This