8 januari 2024
0 Reactie(s)

8 januari 2024

Drut Technologies kondigt eerste fotonica-accelerator aan voor datacenters gericht op AI-workloads

Drut Techno­lo­gies, een techno­lo­gie­be­drijf dat innova­tieve hoogwaar­dige oplos­singen biedt voor de markt van datacenter-accele­ra­tors, heeft de lance­ring aange­kon­digd van hun nieuwe DynamicX­ce­le­rator-archi­tec­tuur (pdf). Deze ontwik­ke­ling kan een signi­fi­cante veran­de­ring opleveren in de manier waarop datacen­ters AI/ML-workloads beheren en verwerken.

Tradi­ti­o­neel ervaren klanten die grote hoeveel­heden GPU’s (Graphics Proces­sing Units) en accele­ra­tors inzetten voor AI/ML-workloads, problemen met commu­ni­catie tussen deze accele­ra­tors. Dit wordt vaak een knelpunt en brengt onnodige complexi­teit en kosten met zich mee. Drut’s DynamicX­ce­le­rator pakt deze uitda­gingen aan door ‘dynamic slicing’ via fotoni­sche kruis­ver­bin­dingen te intro­du­ceren. Dit maakt het mogelijk om topolo­gieën te creëren op basis van verkeers­ma­trixen van AI/ML-workloads, wat leidt tot de opbouw van directe paden met lage latency tussen elke groep accele­ra­tors of GPU’s binnen een datacenter.

Jitender Miglani, oprichter van Drut Techno­lo­gies, benadrukt het belang van deze innovatie: “De hercon­fi­gu­reer­baar­heid op zowel de linklaag als de bandbreed­te­laag is een game-changer. Het stelt het systeem open voor aanpas­singen aan de onder­lig­gende worklo­ad­ve­r­eisten.” Miglani heeft eerder verge­lijk­bare techno­logie geleverd aan een cloud hypers­caler voor hun optische switch-architectuur.

Drut’s DynamicX­ce­le­rator richt zich op de groei­ende AI-markt en kan worden gebouwd voor de helft van de kosten van verge­lijk­bare connec­ti­vi­teits­op­ties. Dit vermijdt volgens het bedrijf vendor lock-in en maakt multi-vendor AI-cloud­op­los­singen mogelijk. William Koss, CEO van Drut Techno­lo­gies: “De DynamicX­ce­le­rator is het resul­taat van jaren werk door het Drut-team. We geloven dat deze archi­tec­tuur de basis zal vormen van veel datacen­ters, omdat het presta­ties, effici­ëntie van middelen en klimaat­zorgen adresseert.”

Klanten kunnen met deze techno­logie AI-oplos­singen bouwen die meegroeien met de Accele­rator- en GPU-curve, simpelweg door nieuwe modules toe te voegen aan de DynamicX­ce­le­rator en deze te verbinden met algemene reken­een­heden. Dit veran­dert opera­ti­o­neel hoe gebrui­kers omgaan met datacenterinfrastructuur.

Het gebruik van een dynami­sche fotoni­sche fabric maakt het mogelijk om directe paden te creëren tussen accele­ra­tors, zonder de noodzaak om een gelaagde elektri­sche packet-switch-hiërar­chie op te bouwen. Dit verlaagt volgens Drut de kosten, vereen­vou­digt ontwerpen, zorgt voor voorspel­bare latency en is dynamisch en deter­mi­nis­tisch in de topolo­gieën die het opbouwt. De gebruikte techno­logie is volgens het bedrijf volledig op standaarden gebaseerd en kan worden ingezet in zowel nieuwe als bestaande datacen­ters met elke compa­ti­bele server of accelerator.

Roy Ruben­stein, consul­tant bij Light­Coun­ting Market Research, benadrukt de impact van Drut’s innovatie: “Groot­scha­lige hercon­fi­gu­reer­bare super­com­pu­ter­clus­ters in het datacenter zullen binnen­kort niet meer alleen voorbe­houden zijn aan hypers­ca­lers. Drut heeft in het afgelopen jaar de stap gezet van een samen­stel­bare server­ar­chi­tec­tuur naar de belofte van groot­scha­lige hercon­fi­gu­reer­bare super­com­pu­ter­clus­ters in het datacenter.” De DynamicX­ce­le­rator is geschikt voor zowel kleine GPU-datacen­ters voor bedrijfs­klanten als voor opscha­ling naar grote hypers­caler-datacen­ters. Het is ideaal voor verschil­lende workloads, waaronder machine learning, kunst­ma­tige intel­li­gentie en high-perfor­mance computing.

De DynamicX­ce­le­rator-oplos­sing zal beschik­baar zijn in 2024.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This