31 januari 2024
0 Reactie(s)

31 januari 2024

Schneider Electric start Sustainability School

Schneider Electric kondigt aan dat bedrijven zich vanaf vandaag kunnen inschrijven voor de Schneider Electric Sustai­na­bi­lity School. Het digitale platform is gratis toegan­ke­lijk en biedt een reeks inter­ac­tieve cursussen die bedrijven helpen om hun duurzaam­heids­pres­ta­ties te verbeteren.

De Schneider Electric Sustai­na­bi­lity School was al eerder beschik­baar voor de eigen medewer­kers zodat zij konden leren hoe ze het partne­re­co­sys­teem van het bedrijf beter konden onder­steunen op weg naar een duurza­mere toekomst. Nu is dit aanbod ook beschik­baar voor partners. 

Het Klimaat­ak­koord van Parijs uit 2015 heeft in de hele economie een beweging teweeg gebracht om de koolstof­uit­stoot te vermin­deren of te elimi­neren. Daarnaast laat recent onder­zoek van Gartner zien dat 87% van de bedrijfs­lei­ders verwacht dat hun uitgaven voor duurzaam­heid de komende twee jaar stijgen.

Ondanks deze groei­ende inzet voor decar­bo­ni­satie blijft een aanzien­lijke kennis- en vaardig­heids­kloof een belem­me­ring voor vooruit­gang. Boven­dien vertrouwen bedrijven steeds meer op partners met exper­tise op het gebied van duurzaam­heid om hen te onder­steunen bij de verduur­za­ming van hun operatie.

Schneider Electric plaatst duurzaam­heid in de kern van zijn activi­teiten om een positieve, blijvende impact op de planeet en de maatschappij te bereiken. Met elektri­fi­catie en digita­li­satie als kern van het programma van de Sustai­na­bi­lity School laat het bedrijf zijn toewij­ding aan een duurzamer bedrijfs­leven zien. Schneider Electric wil partners onder­steunen bij het versnellen van klimaat­ac­ties via de kernpij­lers strategie, digita­li­se­ring en decarbonisatie. 

Omdat mkb-organi­sa­ties vaak niet de kennis en middelen hebben om klimaat­doel­stel­lingen vast te stellen, effecten te meten, vooruit­gang te bench­marken en hierover te rappor­teren, is een uitge­breid trainings­plat­form ontworpen om hen te onder­steunen bij de start van hun decar­bo­ni­sa­tie­proces. In drie hoofd­stukken wordt een reeks onder­werpen behan­deld, van energie-effici­ëntie en hernieuw­bare energie tot de circu­laire economie en duurzaam vervoer.

“De Sustai­na­bi­lity School voor partners bewijst dat bedrijven niet alleen zaken kunnen doen die beter zijn voor de planeet, maar dat ze daardoor ook hun presta­ties funda­men­teel kunnen verbe­teren”, aldus Pim Loef, Sustai­na­bi­lity Leader bij Schneider Electric. Met trots kondigen we de lance­ring van onze nieuwe online cursussen aan die zijn ontworpen om indivi­duen en organi­sa­ties te trainen en te inspi­reren om duurzamer te opereren. Duurzaam­heid is de kern van ons bedrijf, en we geloven dat onder­wijs de sleutel is tot veran­de­ring en het creëren van een duurza­mere toekomst.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This