1 februari 2024
0 Reactie(s)

1 februari 2024

Juniper introduceert nieuw AI-Native Networking Platform

Juniper Networks intro­du­ceert het eerste AI-native networ­king platform dat op de markt verkrijg­baar is. Dit platform is speciaal ontwik­keld om AI in te zetten voor het optima­li­seren van de netwerk­er­va­ring van opera­tors en eindge­brui­kers. Het AI-Native Networ­king Platform van Juniper is getraind op basis van zeven jaar aan netwerk­data en de laatste data science-ontwik­ke­lingen. Het platform brengt betrouw­bare, meetbare en veilige verbin­dingen naar elk apparaat, elke appli­catie en elke gebruiker.

Het AI-Native Networ­king Platform van Juniper combi­neert alle oplos­singen van Juniper voor campus‑, branch- en datacen­ter­net­werken met een gemeen­schap­pe­lijke AI-engine en de virtuele netwerkas­sis­tent Marvis. Dit maakt een netwerk­brede inzet van AI voor IT Opera­tions (AIOps) mogelijk voor het verkrijgen van diepgaand inzicht in het netwerk, geauto­ma­ti­seerde probleem­op­los­sing en integrale network assurance. IT-teams kunnen daarmee hun focus verleggen van het op peil houden van de basis­con­nec­ti­vi­teit van het netwerk, naar het reali­seren van uitmun­tende en veilige netwerk­er­va­ringen voor studenten, gasten, klanten en werkne­mers. Het Juniper AI-Native Networ­king Platform biedt de eenvou­digste en meest trefze­kere Day 0/​1/​2+ processen. Dit resul­teert in tot 85 procent lagere netwerk­ge­re­la­teerde opera­ti­o­nele kosten ten opzichte van tradi­ti­o­nele oplos­singen, tot 90 procent minder netwerk trouble tickets en een reductie tot 50 procent van de tijd die nodig is om netwerk incidenten te verhelpen.

“AI is het grootste techno­lo­gi­sche keerpunt sinds het internet zelf en de voort­du­rende impact ervan op netwerken kan niet worden onder­schat. Bij Juniper hebben we met eigen ogen gezien hoe onze AIOps eindge­brui­kers van duizenden bedrijven wereld­wijd de optimale gebrui­ker­s­er­va­ring biedt en tegelijk veel tijd en geld heeft bespaard. Ons AI-Native Networ­king Platform verte­gen­woor­digt een gedurfde nieuwe richting voor zowel Juniper als onze industrie. Door AIOps uit te breiden van de eindge­bruiker tot aan de appli­catie en in elk netwerk­do­mein daartussen, zetten we een grote stap om netwerk­uitval, trouble tickets en appli­catie downtime tot het verleden te laten behoren”, zegt Rami Rahim, de CEO van Juniper Networks.

Juniper heeft diverse nieuwe oplos­singen aan zijn nieuwe AI-Native Networ­king Platform toege­voegd die de reali­satie van zijn ‘experience first’-missie dichterbij brengen. Dit omvat alles van de inzet van AI voor het waarborgen van beter voorspel­bare, betrouw­baar­dere en beter meetbare IT-processen, tot vereen­vou­digde maar krachtig preste­rende datacen­ter­net­werken die speciaal zijn ontwik­keld voor het trainen van AI en AI inference, waarbij live data door het AI model wordt gehaald voor het doen van voorspel­lingen en het nemen van beslissingen.

AI for Networking

Het nieuwe AI-Native Networ­king Platform voegt twee verbe­te­ringen toe aan de door Mist AI onder­steunde Marvis, de enige AI-native virtuele netwerkas­sis­tent in de sector. Marvis levert proac­tief aanbe­ve­lingen aan, voert zelfstandig taken uit en biedt een conver­sa­ti­onal inter­face die in sommige gevallen gebruik­maakt van GenAI. De volgende nieuwe mogelijk­heden bieden klanten en partners van Juniper een nog grotere mate van automa­ti­se­ring en inzicht:

  • Marvis Minis: Deze unieke AI-native digital experience-twin voor netwerken maakt gebruik van Mist AI om proac­tief gebrui­kers­ver­bin­dingen te simuleren. Dit maakt het mogelijk om zonder de aanwe­zig­heid van gebrui­kers netwerk­con­fi­gu­ra­ties op juist­heid te contro­leren en problemen te detec­teren. Marvis Minis simuleert het verkeer van eindge­brui­kers, clients, apparaten en appli­ca­ties om zich vertrouwd te maken met de netwerk­con­fi­gu­ratie. Dit gebeurt op basis van machine learning die geen toezicht vereist. Marvis Minis signa­leert op proac­tieve wijze netwerk­pro­blemen en levert op basis van een continue feedbac­k­loop data terug aan de Mist AI-engine. Hierdoor ontstaat een extra bron van infor­matie voor het optima­li­seren van de netwerk­ac­ties die het AIOps-systeem uitvoert. Er is geen handma­tige confi­gu­ratie nodig, omdat Marvis Minis altijd actief is en automa­tisch kan worden ingezet tijdens perioden van laag netwerk­ge­bruik (bijvoor­beeld midder­nacht in het weekend) of via trigge­re­vents zoals een wijzi­ging van de netwerk­con­fi­gu­ratie. En in tegen­stel­ling tot conven­ti­o­nele oplos­singen voor digital twinning en synthe­tisch testen, is Marvis Minis recht­streeks geïnte­greerd met het netwerk. Dit maakt een einde aan de noodzaak van handma­tige monito­ring en analyses met behulp van externe sensoren, clients en applicaties.
  • Marvis Virtual Network Assis­tant (VNA) voor het datacenter: Juniper intro­du­ceert de eerste en enige AI-native virtuele netwerkas­sis­tent voor het datacenter. Marvis levert de beste netwer­kin­zichten aan gedurende de volle­dige levens­cy­clus van het datacenter, ongeacht de leveran­cier van de gebruikte hardware. Problemen met datacen­ter­be­ka­be­ling, confi­gu­ratie en connec­ti­vi­teit van hardware van een leveran­cier worden bijvoor­beeld weerge­geven in de Marvis Actions UI (van Juniper® Apstra®) met sugges­ties voor proac­tieve acties. De conver­sa­ti­onal inter­face (CI) van Marvis biedt IT-teams de mogelijk­heid om vragen te stellen en recht­streeks infor­matie uit de documen­tatie en knowledge base voor datacen­ter­pro­ducten op te vragen op basis van GenAI. Datacenter-acties worden in één UI getoond in combi­natie met verge­lijk­bare acties van Marvis voor wired en wireless access, en Secure SD-WAN. De CI van Marvis kan ook worden gebruikt voor het uitvoeren van genera­tieve query’s voor het ophalen van infor­matie uit de knowledge base voor alle producten van Juniper. Klanten van Juniper kunnen zo voor het eerst een beroep doen op één virtuele netwerkas­sis­tent om integraal inzicht in het netwerk op te doen en netwerk assurance naar alle domeinen van hun bedrijfs­net­werk te brengen.

Networking for AI

Juniper heeft zijn AI Data Center-oplos­sing verder uitge­breid, zodat organi­sa­ties zo snel en flexibel mogelijk krachtig preste­rende AI-training- en inference clusters kunnen imple­men­teren. De oplos­sing biedt daarmee de simpelste manier om met beperkt IT-perso­neel het netwerk te beheren. Hiervoor wordt gebruik­ge­maakt van een spine-leaf datacen­ter­ar­chi­tec­tuur op basis van QFX-switches en PTX-routers die worden beheerd door Juniper Apstra. Dit is de enige oplos­sing voor het beheer en de automa­ti­se­ring van datacen­ter­net­werken die network assurance combi­neert met onder­steu­ning voor hardware van uiteen­lo­pende leveran­ciers. Met het unieke intent-based netwerk­be­heer van Apstra en de nieuwe Marvis VNA en geveri­fi­eerde datacenter- en AI-ontwerpen, maakt Juniper een einde aan veel van de complexi­teit die hand in hand gaat met het ontwerp en de imple­men­tatie van AI Data Center-netwerken. Organi­sa­ties kunnen op die manier meer met minder IT-perso­neel doen. De oplos­sing biedt ongekende flexi­bi­li­teit en voorkomt gebon­den­heid aan een speci­fieke leveran­cier met een verschei­den­heid aan chipsets, onder­steu­ning voor het beheer van switches van uiteen­lo­pende fabri­kanten en een toewij­ding aan het gebruik van open, op standaarden gebaseerde Ethernet-fabrics.

Voort­bou­wend op de voordelen van zijn AI Data Center-archi­tec­tuur, brengt Juniper de snelheid, effici­ëntie en schaal­baar­heid naar een hoger niveau met de volgende nieuwe producten en mogelijkheden:

  • Nieuwe functies in Juniper Apstra zorgen voor een snellere en effici­ën­tere verwer­king van AI- en ML-verkeer via het Ethernet-netwerk. Dit omvat onder meer het verhelpen van netwerk­op­stop­pingen, load balan­cing en flow control.
  • Nieuwe op Express 5 gebaseerde PTX-routers en lijnkaarten op silici­um­basis beloven toonaan­ge­vende presta­ties en energie-effici­ënte duurzaam­heid voor optimale schaal­baar­heid met een uiterst hoge 800GE-poortdichtheid.
  • Een nieuwe QFX-switch biedt dubbel zoveel capaci­teit als de vorige versie en is de eerste aange­kon­digde datacenter switch van een Original Equiment Manufac­turer (EOM) die gebruik maakt van de Tomahawk 5, de uiterst geavan­ceerde 800GE-chipset van Broadcom. 

Zowel de PTX- als QFX-reeks biedt onder­steu­ning voor een hoge 800GE-poort­dicht­heid en de voor AI benodigde netwerk­pro­to­collen, waaronder RDMA over Ethernet (RoCE v2). Dit draagt bij aan energie-effici­ënte en schaal­bare AI Data Center-netwerken.

Duurzaamheidsoverwegingen

Het AI-Native Networ­king Platform overtreft alle duurzaam­heids­eisen zonder conces­sies te doen aan het presta­tie­ver­mogen en de bevei­li­ging. Zijn AIOps-functi­o­na­li­teit zorgt voor een snelle probleem­op­los­sing, ook op afstand. De noodzaak om verschil­lende locaties te bezoeken wordt daarmee in sommige gevallen met tot maar liefst 85 procent terug­ge­bracht. Het platform maakt daarnaast gebruik van energie-effici­ënte hardware om het energie­ver­bruik te minima­li­seren, terwijl de modulaire opzet het repara­tie­proces vereen­vou­digt en bijdraagt aan een langere levensduur.

“Ons IT-team was uren bezig met het oplossen van netwerk­pro­blemen. Het AI-native Networ­king Platform van Juniper heeft dit volledig veran­derd. Met de AI-gebaseerde inzichten van Marvis en automa­ti­se­ring die het platform biedt, hebben we een vermin­de­ring van 90 procent gezien in draad­loos-gerela­teerde problemen die door werkne­mers werden gerap­por­teerd. Daarnaast is de gemid­delde tijd die het kost om problemen op te lossen aanzien­lijke vermin­derd, waardoor ons team zich kan richten op meer strate­gi­sche initi­a­tieven. Met Marvis Minis kunnen we nu proac­tief problemen vinden en oplossen, voordat ze onze gebrui­ker­s­er­va­ring beïnvloeden. Een ander groot voordeel is dat Marvis Minis volledig geïnte­greerd is in ons bestaande Marvis VNA-abonne­ment; er is geen extra hardware of software nodig. Het is een echte game-changer voor onze netwerk­ac­ti­vi­teiten”, aldus Sajeev Nair, Senior Director Design & Build Enginee­ring, ServiceNow

“Het AI-Native Platform van Juniper voorziet in uitge­breide oplos­singen voor organi­sa­ties die een reactieve aanpak van het netwerk­be­heer en de probleem­op­los­sing willen inruilen voor een proac­tieve of zelfs voorspel­lende aanpak. De in de praktijk bewezen AIOps-functi­o­na­li­teit en de toevoe­ging van synthe­tisch testen dragen bij aan geopti­ma­li­seerde netwerk­om­ge­vingen met een hoog beschik­baar­heids­ni­veau. Juniper breidt zijn AI-mogelijk­heden uit naar het datacenter door de virtuele netwerkas­sis­tent Marvis te koppelen aan Apstra, zodat die volle­dige contex­tuele infor­matie kunnen leveren. Conver­sa­ti­onal AI-inter­faces zorgen daarbij voor een verdere vereen­vou­di­ging van het gebruik van het platform. De AI-native oplos­singen en switches van Juniper kunnen ook worden ingezet voor de onder­steu­ning van de back-end netwer­k­in­fra­struc­tuur voor GenAI-toepas­singen. Organi­sa­ties kunnen daarbij een beroep doen op de Validated Solutions van Juniper om de imple­men­tatie van deze GenAI-omgevingen sneller te laten verlopen en er sneller waarde uit te halen”, verklaarde Bob Laliberte, principal analyst bij de Enter­prise Strategy Group

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This