26 september 2023
0 Reactie(s)

26 september 2023

Schneider Electric publiceert richtlijnen voor optimalisatie van datacenters voor AI

Schneider Electric heeft richt­lijnen gepubli­ceerd voor het ontwerpen en beheren van voor AI geopti­ma­li­seerde datacen­ters. Deze richt­lijnen gaan in op de nieuwe uitda­gingen die zich voordoen bij het ontwerpen van fysieke infra­struc­turen voor datacenters.

De gids, getiteld “AI Disruptie: Uitda­gingen en Begelei­ding voor Datacen­ter­ont­werp”, fungeert als een blauw­druk voor organi­sa­ties die de potentie van AI in hun datacen­ters optimaal willen benutten. Hierbij wordt ook vooruit­ge­blikt op toekom­stige techno­lo­gieën ter onder­steu­ning van AI-clusters.

Met de opkomst van AI zijn er aanzien­lijke veran­de­ringen en uitda­gingen opgedoken in het ontwerp en de operatie van datacen­ters. Door de toene­mende impact van AI-toepas­singen is er een grotere vraag naar verwer­kings­kracht ontstaan. Hierdoor moeten datacen­ters zich aanpassen om effec­tief aan de stroom­be­hoeften van AI-gedreven toepas­singen te voldoen.

Schneider Electric stelt dat AI unieke eisen stelt aan het ontwerp en beheer van datacen­ters. Het is cruciaal om rekening te houden met de belang­rijkste eigen­schappen en trends van AI-workloads die zowel nieuwe als bestaande datacen­ters beïnvloeden.

De verwach­ting is dat AI-workloads met een jaarlijks samen­ge­steld groei­per­cen­tage (CAGR) van 26 – 36% zullen groeien tegen 2028. Dit zal leiden tot een hogere energie­vraag binnen bestaande en nieuwe datacen­ters. De richt­lijnen biedt inzicht in belang­rijke overwe­gingen voor deze energie­be­hoefte, met nadruk op vier fysieke infra­struc­tuur­ca­te­go­rieën: stroom, koeling, racks en softwaretools.

De gids van Schneider Electric onder­zoekt de cruciale raakvlakken van AI en datacen­ter­in­fra­struc­tuur en biedt onder andere aanbe­ve­lingen voor het beoor­delen van de extreme poer density in racks van AI-trainings­ser­vers. Ook geeft men advies voor een succes­volle overgang van lucht­koe­ling naar vloei­stof­koe­ling. Daarbij doet men tevens voorstellen voor reken­spe­ci­fi­ca­ties voor AI-servers. Andere punten die aange­stipt worden zijn aanbe­ve­lingen over het gebruik van Datacenter Infra­struc­ture Manage­ment (DCIM)-, Electrical Power Monito­ring System (EPMS)- en Building Manage­ment Software (BMS)-software, terwijl ook een toekomst­per­spec­tief wordt geschetst van opkomende techno­lo­gieën en ontwerpbenaderingen.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This