25 september 2023
0 Reactie(s)

25 september 2023

Cloudflare helpt CO2‑voetafdruk van IT‑infrastructuur tot 96% te verlagen door migratie naar de cloud

Cloud­flare heeft een rapport van Analysys Mason gepubli­ceerd waaruit blijkt dat het migreren van netwerkser­vices vanaf appara­tuur op eigen locaties naar Cloudflare’s cloud-gebaseerde diensten de gerela­teerde CO2‑uitstoot kan terug­dringen tot 78% voor grote bedrijven en tot 96% voor kleine bedrijven. Het rapport berekent de poten­tiële emissie­re­duc­ties die te  bereiken zijn door het vervangen van zakelijke netwerk- en securi­ty­hard­ware door effici­ën­tere cloudservices.

Energieverbruik internet reduceren

Al het inter­net­ge­bruik veroor­zaakt 3,7% van de wereld­wijde CO2‑uitstoot, ongeveer evenveel als al het vlieg­ver­keer ter wereld. Daarom moet het energie­ver­bruik van het internet worden geredu­ceerd, vooral nu overheden het Klimaat­ak­koord van Parijs imple­men­teren, met plannen voor de  transitie naar een emissie­vrije economie. De Europese Klimaatwetvereist dat de economie van Europa klimaat­neu­traal is in 2050, met als doel de netto broei­kas­gase­mis­sies tegen 2030 met minstens 55% te vermin­deren ten opzichte van 1990.

Toezicht­hou­ders in de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben al plannen aange­kon­digd om bedrijven te verplichten klimaat­ge­re­la­teerde infor­matie te publi­ceren, waaronder de CO2-uitstoot als gevolg van hun bedrijfs­ac­ti­vi­teiten en supply chains, evenals klimaat­ge­re­la­teerde risico’s en kansen. Verder heeft 63% van de Fortune Global 500-bedrijven momen­teel doelstel­lingen voor emissie­re­duc­ties in 2050. Grote en kleine bedrijven gaan meer proberen om de koolstof­uit­stoot in hun supply chains te reduceren, met name in hun IT-infrastructuur.

“De beste manier om de ecolo­gi­sche voetaf­druk van uw IT-infra­struc­tuur te verkleinen is eenvoudig: overstappen naar de cloud”, zegt Matthew Prince, CEO en medeop­richter van Cloud­flare. “Bij Cloud­flare hebben we een van de meest effici­ënte netwerken ter wereld gebouwd, waarbij we het maximale halen uit elke watt energie en elke server. Daarom kunnen bedrijven met Cloud­flare hun duurzaam­heids­doelen halen zonder in te leveren op veilig­heid, snelheid, presta­ties of innovatie.”

Consolideren van services

Uit het onder­zoek van Analysys Mason bleek dat het migreren van zakelijke netwerkser­vices van eigen apparaten naar Cloud­flare-services de gerela­teerde CO2-uitstoot tot wel 96% kan vermin­deren, afhan­ke­lijk van de huidige netwerk­voet­af­druk. De grootste reductie komt van het conso­li­deren van services, wat de energie-effici­ëntie verbe­tert door het gebruik te verhogen van servers die meerdere netwerk­func­ties leveren. Apparaten op locatie zijn ontworpen om meerdere werklasten te hosten en verbruiken constant stroom, maar worden slechts een deel van de dag en van de week gebruikt. Cloud­in­fra­struc­tuur wordt gedeeld door miljoenen klanten, vaak over de hele wereld. Hierdoor kunnen cloud­pro­vi­ders schaal­voor­delen behalen die resul­teren in minder downtime, minder afval en minder uitstoot. Boven­dien bleek uit het onder­zoek van Analysys Mason dat er extra winst te behalen is door de hoge energie-effici­ëntie van cloud­da­ta­cen­ters en verschillen in de koolstofin­ten­si­teit van opwek­king in het lokale elektriciteitsnetwerk. 

“Happy Cog is een full-service digitale dienst­ver­lener die ervaringen ontwerpt, bouwt en op de markt brengt, die onze klanten en hun doelgroepen boeien. Wij vertrouwen op Cloud­flare voor veel van die websites en apps omdat het veilig, betrouw­baar, snel en betaal­baar is, maar ook omdat het aansluit bij de doelen en plannen van veel van onze klanten op het gebied van duurzaam­heid,” zegt Matt Weinberg, medeop­richter en Presi­dent of Techno­logy van Happy Cog. “Door onze klanten te migreren van hun vorige op locatie of andere gebruikte infra­struc­tuur naar het netwerk en de diensten van Cloud­flare zijn ze groener, effici­ënter en kosten­ef­fec­tiever geworden. Het is ideaal wanneer je klanten een oplos­sing kunt bieden die in al hun behoeften voorziet en nu al een goede ervaring biedt, zonder dat ze hoeven in te boeten op hun priori­teiten voor de langere termijn.”

Analysys Mason verge­leek een typische hardwa­re­con­fi­gu­ratie die wordt gebruikt in een enter­prise datacenter of IT-ruimte, en het bijbe­ho­rende energie­ver­bruik, met het energie­ver­bruik van verge­lijk­bare functi­o­na­li­teit geleverd door het globale netwerk van Cloud­flare. De eisen voor het netwerk­ver­keer werden vertaald naar energie­ve­r­eisten voor zowel on-premise als cloud­ge­ba­seerde alter­na­tieven. Deze analyse bevat aannames voor de effec­ti­vi­teit van het stroom­ver­bruik (PUE) van datacen­ters in de cloud versus datacen­ters of IT-ruimtes op locatie, en de CO2uitstoot van elektri­ci­teit, gebaseerd op de mix van fossiele brand­stoffen en hernieuw­bare energie­bronnen in het lokale elektriciteitsnet.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This