20 maart 2024
0 Reactie(s)

20 maart 2024

Samenwerking SAP en NVIDIA om adoptie van generatieve AI in bedrijfsapplicaties te versnellen

SAP gaat samen met NVIDIA de genera­tieve AI-mogelijk­heden in de cloud­op­los­singen van SAP verder uitbreiden. SAP wil hiermee zakelijke klanten nog beter laten profi­teren van de mogelijk­heden die genera­tieve AI en data-analyse bieden.

SAP gaat met behulp van NVIDIA’s genera­tieve AI-ontwik­kel­dienst hun Large Language Models (LLM’s) optima­li­seren voor speci­fieke scenario’s en nieuwe AI-mogelijk­heden toevoegen. Ook gaat het bedrijf met de nieuwe NVIDIA NIM-micro­ser­vices appli­ca­ties ontwik­kelen. De nieuwe geïnte­greerde mogelijk­heden moeten eind 2024 terecht­komen in SAP-cloud­op­los­singen zoals Datasp­here, SAP Business Techno­logy Platform (BTP) en RISE with SAP.

Daarnaast gaat SAP aanvul­lende genera­tieve AI-mogelijk­heden inbouwen in SAP BTP. Het maakt daarbij gebruik van NVIDIA’s genera­tieve AI-ontwik­kel­dienst. Deze omvat NVIDIA DGX Cloud AI-super­com­pu­ting, NVIDIA AI Enter­prise-software en NVIDIA AI Founda­tion-modellen. Deze nieuwe mogelijk­heden vormen de basis van SAP’s ontwik­ke­ling en uitrol van genera­tieve AI voor klanten, en zal naar verwach­ting beschik­baar komen in de genera­tieve AI-hub in SAP AI Core en SAP Datasphere.

Een greep uit de verwachte nieuwe AI-mogelijkheden:

  • Uitbrei­dingen voor AI-assis­tent Joule – Joule kan gebruik­maken van de door SAP en NVIDIA ontwik­kelde Retrieval-Augmented Genera­tion (RAG)-mogelijkheden. Deze zijn bruik­baar op toonaan­ge­vende hypers­ca­lers of op de eigen cloudom­ge­vingen van SAP. Joule helpt klanten het poten­tieel van hun bedrijf te ontsluiten door het automa­ti­seren van tijdro­vende taken. Ook kan het snel bedrijfs­kri­ti­sche data analy­seren en zo intel­li­gen­tere, geper­so­na­li­seerde ervaringen leveren. 
  • Innova­tieve usecases met SAP S/​4HANA Cloud, SAP Succes­sFac­tors en SAP Signavio – SAP en NVIDIA onder­zoeken meer dan 20 usecases voor genera­tieve AI. Die usecases kunnen bedrijven  helpen bij een eenvou­di­gere en betere digitale trans­for­matie. Hieronder vallen genera­tieve AI-functies voor de automa­ti­se­ring van enter­prise resource planning, zoals intel­li­gente factuur­ver­wer­king in SAP S/​4HANA Cloud. Ook omvat het usecases op het gebied van HR met behulp van SAP Succes­sFac­tors, en het verwerken van bedrijfs­ad­viezen en optima­li­seren van de klanton­der­steu­nings­pro­cessen van SAP in SAP Signavio.
  • Verenigen van AI-datapro­ducten met SAP Datasp­here – SAP Datasp­here integreert seman­tisch rijke SAP-gegevens met gegevens van derden. Daardoor kunnen klanten zich sneller aanpassen aan markt­ver­an­de­ringen en beter welover­wogen beslis­singen nemen. AI- en machine learning-modellen verbe­teren de kwali­teit van deze analyses. SAP en NVIDIA vereen­vou­digen de toegang tot data voor datawe­ten­schap­pers. Daarmee willen ze de federated machine learning (FedML)-mogelijkheden in SAP Datasp­here vergroten. Ook verbe­teren ze de presta­ties van ML-workloads met onder­steu­ning van NVIDIA-accele­ra­tie­plat­forms en NVIDIA AI Enter­prise-datawe­ten­schapsoft­ware zoals NVIDIA RAPIDS, RAPIDS cuDF en cuML.
  • Integratie van LLM’s in de program­meer­taal ABAP – SAP gaat met de NVIDIA AI-ontwik­kel­dien­sten de LLM’s voor devel­o­pers finetunen. Daarmee maakt SAP het voor ontwik­ke­laars nog gemak­ke­lijker om code voor hun speci­fieke sector te schrijven. Dit bouwt voort op het gebruik van genera­tieve AI-modellen door SAP om ABAP-ontwik­ke­laars te onder­steunen via het ABAP Cloud-model en het SAP Cloud Appli­ca­tion Program­ming-model van het bedrijf.

Transformatietempo versnellen

“Zakelijke klanten hebben behoefte aan geavan­ceerde techno­logie die businesswaarde levert”, zegt Chris­tian Klein, CEO en lid van de Execu­tive Board van SAP SE. “Strate­gi­sche techno­lo­gie­part­ner­schappen, zoals die tussen SAP en NVIDIA, vormen de kern van onze strategie om te inves­teren in techno­logie die het poten­tieel en de kansen van AI voor bedrijven maxima­li­seert. NVIDIA’s exper­tise in het op schaal leveren van AI-mogelijk­heden zal SAP helpen het trans­for­ma­tie­tempo te versnellen en onze klanten beter te bedienen in de cloud.”

“SAP zit op een goudmijn van bedrijfs­ge­ge­vens. Genera­tieve AI-agents kunnen die data gebruiken om klanten te helpen hun bedrijven te automa­ti­seren”, zegt Jensen Huang, oprichter en CEO van NVIDIA. “Samen zullen NVIDIA en SAP geopti­ma­li­seerde genera­tieve AI brengen naar de duizenden bedrijven wereld­wijd die op SAP vertrouwen voor hun operaties.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This