13 oktober 2023
0 Reactie(s)

13 oktober 2023

Red Kubes lanceert Cloud Native serviceabonnement om uitdagingen bij implementatie van Kubernetes aan te pakken

De Neder­landse start-up Red Kubes, ontwik­ke­laar van het Kuber­netes-gebaseerde PaaS platform Otomi, intro­du­ceert een Cloud Native servi­ce­a­bon­ne­ment dat speciaal is ontwik­keld om gebrui­kers te begeleiden bij cloud-native open source-techno­logie. Deze externe service is beschik­baar voor zowel Otomi-gebrui­kers als niet-gebrui­kers en biedt op afstand hulp bij Kuber­netes en alle open source-compo­nenten die ook door Otomi worden gebruikt.

Red Kubes begrijpt de complexi­teit van het huidige landschap en de integra­ties die platform­teams moeten onder­steunen. Het is algemeen bekend dat een gebrek aan voldoende vaardig­heden en onder­steu­ning een belang­rijke belem­me­ring is voor hun vermogen om het volle­dige poten­tieel van Kuber­netes en Otomi te benutten bij de ontwik­ke­ling van hun appli­ca­ties. Op basis van hun exper­tise, ervaring en inzichten heeft Red Kubes ingespeeld op deze behoefte door een externe service te intro­du­ceren om dit probleem aan te pakken.

“Deze nieuwe dienst zal klanten onder­steunen met de vereiste vaardig­heden en onder­steu­ning om te beginnen met het bouwen van een PaaS die gebruik maakt van Kuber­netes en het ecosys­teem. Het zal hen in staat stellen de adoptie van Kuber­netes te versnellen en daarmee de imple­men­tatie van appli­ca­ties in productie te versnellen,” zegt Rouven Besters, CEO van Red Kubes

De externe service wordt aange­boden als abonne­ment en omvat diverse mogelijk­heden, waaronder archi­tec­tuur­ont­werp, probleem­op­los­sing, onder­steu­ning van best practices, prestatie-optima­li­satie, training en onder­steu­ning, evenals advies over bevei­li­ging en compliance.

Red Kubes heeft Otomi ontwik­keld met als idee het creëren van een uniek platform dat automa­ti­se­ring, integratie en confi­gu­ratie biedt voor alle benodigde mogelijk­heden om Kuber­netes in productie te gebruiken, waardoor bedrijven hun projecten sneller op de markt kunnen brengen. Het platform, dat rijk is aan functies en momen­teel selfser­vice mogelijk­heden biedt voor platform­be­heer­ders en ontwik­ke­laars, heeft sinds de oprich­ting een lange weg afgelegd. De meest recente ontwik­ke­ling, de lance­ring van Otomi versie 1.0, markeert een belang­rijke mijlpaal.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This