13 oktober 2023
0 Reactie(s)

13 oktober 2023

Fortinet lanceert FortiSwitch 600 en 2000 voor campusnetwerken

Fortinet intro­du­ceert twee nieuwe switches voor campus­net­werken. Het gaat om de FortiS­witch 600 en 2000. Deze switches komen tegemoet aan de steeds hogere bevei­li­gings- en connec­ti­vi­teits­eisen die aan campus­net­werken worden gesteld. Ze bieden daartoe krach­tige presta­ties, ingebouwde intel­li­gentie en naadloze integratie met de beheer­tool Forti­AIOps en de FortiGuard AI-Powered Security Services van Fortinet.

Optimale connectiviteit voor moderne campusnetwerken

Gebrui­kers hebben meer bandbreedte nodig dan ooit tevoren. Veel organi­sa­ties inves­teren daarom in geavan­ceerde draad­loze access points om de connec­ti­vi­teit op te voeren. Helaas kunnen legacy switching-oplos­singen de vraag naar bandbreedte vaak niet bijbenen. Om de beschik­baar­heid van het netwerk en een positieve gebruik­s­er­va­ring te waarborgen hebben organi­sa­ties krachtig preste­rende switches nodig die het verkeer van access points op slimme wijze op priori­teit indelen en bottle­necks voorkomen.

Access en core switches voor de verbonden campus 

De nieuwe FortiS­witch 600 en 2000 vormen een aanvul­ling op het aanbod van veilige, gebruiks­vrien­de­lijke en schaal­bare switches van Fortinet. Ze bieden het presta­tie­ver­mogen en de poort­dicht­heid die nodig zijn om tegemoet te komen aan de eisen van moderne campusom­ge­vingen. Organi­sa­ties kunnen de capaci­teit opschalen naarmate de connec­ti­vi­teits­be­hoefte groeit.

De FortiS­witch 600 is een veilige multi-gigabit access switch voor campus­net­werken met poort­snel­heden tot 5GE voor toegangs­ver­bin­dingen en tot 25GE voor uplink­ver­bin­dingen. De switch zorgt voor optimale netwerk­pres­ta­ties met intel­li­gente aanstu­ring van het verkeer van geavan­ceerde access points naar bedrijfs­kri­ti­sche bestem­mingen. De FortiS­witch 2000 is een core switch die voor groot­scha­liger en complexere campusom­ge­vingen is ontwik­keld. Hiertoe aggre­geert het apparaat krachtig preste­rende access switches zoals de FortiS­witch 600. Beide switches zijn voorzien van een dubbele stroom­voor­zie­ning om de redun­dante voeding te bieden waar moderne campus­net­werken om vragen.

Een platform voor veilige connectiviteit 

Fortinet levert sinds zijn oprich­ting 20 jaar geleden vaste en draad­loze LAN-oplos­singen waarin netwerk- en bevei­li­gings­func­ti­o­na­li­teit zijn verenigd. De nieuwe switches vormen de laatste toevoe­ging aan zijn platform voor veilige connec­ti­vi­teit, dat uitge­breide bevei­li­ging, toegangs­con­trole en integraal beheer naar het LAN brengt.

Organi­sa­ties die de next-genera­tion firewalls uit de Forti­Gate-reeks als switching-control­lers gebruiken hebben geen overlays meer nodig. Ze profi­teren daarnaast van de FortiGuard AI-Powered Security Services. Deze bieden onder meer geavan­ceerde bescher­ming tegen malware, een indrin­ger­pre­ven­tie­sys­teem, sandboxing en een inter­net­filter. Alle modellen van de FortiS­witch bieden daarnaast integratie met Forti­AIOps. Deze AI-tool van Fortinet biedt IT-beheer­ders real-time inzicht in poten­tiële netwerk­pro­blemen en automa­ti­seert handma­tige taken. De conver­gentie van netwerk- en bevei­li­gings­func­ti­o­na­li­teit binnen één platform zorgt voor een ongekende mate van overzicht op het hele LAN en maakt het mogelijk om zonder aanvul­lende kosten de netwerk­toe­gang te beheren door het opstellen van profielen en onboarden van nieuwe gebrui­kers en apparaten.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This