13 oktober 2023
0 Reactie(s)

13 oktober 2023

OCP werkt samen met JEDEC en UAC, en lanceert SAFE-project

De Open Compute Founda­tion (OCP) heeft drie signi­fi­cante aankon­di­gingen gedaan aan de vooravond van hun OCP Summit die volgende week zal plaats­vinden in San Jose, Californië. Deze aankon­di­gingen markeren belang­rijke stappen voorwaarts in de missie van de stich­ting om commu­nity-gestuurde hypers­cale innovatie voor iedereen beschik­baar te maken. 

Alliantie OCP en Ultra Ethernet Consortium (UEC)

Een nieuw samen­wer­kings­ver­band is aange­kon­digd tussen de OCP Founda­tion en het Ultra Ethernet Consor­tium (UEC) om de volgende generatie datacenter IT-appara­tuur te leveren die geopti­ma­li­seerd is voor AI en HPC workloads. Deze alliantie combi­neert de exper­tise van UEC in het moder­ni­seren van Ethernet voor gespe­ci­a­li­seerde workloads en OCP’s vaardig­heden in het speci­fi­ceren van systeem­ver­eisten, het verder ontwik­kelen van opkomende techno­lo­gieën en markten. Dit initi­a­tief belooft de Ethernet-presta­ties voor AI en HPC workloads aanzien­lijk te verbe­teren, terwijl het ook uitda­gingen aanpakt op het gebied van schaal­baar­heid, bandbreedte, multi-pathing en snellere reactie op congestieproblemen.

Betere beveiliging voor datacenter-hardware en ‑firmware

OCP heeft een nieuw veilig­heids­pro­gramma geïntro­du­ceerd, genaamd OCP Security Appraisal Frame­work and Enable­ment (S.A.F.E.), om de bevei­li­ging van IT-apparaten te verbe­teren. Dit programma biedt een gestan­daar­di­seerde apparaat-speci­fieke audit-check­list en criteria voor de selectie van externe auditors. Vendors kunnen een OCP Security Review Provider (SRP) in dienst nemen om een firmware-audit uit te voeren met behulp van de gestan­daar­di­seerde check­list. Dit initi­a­tief voegt een nieuwe dimensie toe aan de OCP Emerging Market Services door de kosten van bevei­li­gings­au­dits te vermin­deren en zorgt voor een continue beoor­de­ling van apparaat firmware-updates.

Samenwerking met JEDEC voor Open Chiplets

Een andere interes­sante  samen­wer­king is die tussen de OCP Founda­tion en de JEDEC Solid State Techno­logy Associ­a­tion om een Open Domain Specific Archi­tec­ture (ODSA) project te lanceren. Deze samen­wer­king streeft ernaar nieuwe wereld­wijde normen te stellen voor systeem­com­po­nenten en voorkomt markt­frag­men­tatie en verspil­ling van inspan­ningen. Een belang­rijk aspect van deze samen­wer­king is de intro­ductie van de Chiplet Descrip­tion Schema (CDXML) speci­fi­catie die een gestan­daar­di­seerde beschrij­ving van chiplet-onder­delen mogelijk maakt voor gebruik met de huidige Electronic Design Automa­tion (EDA) tools. 

Deze aankon­di­gingen kwamen aan de vooravond van de OCP Summit die volgende week in San Jose, Californië wordt georga­ni­seerd. Ze geven vooral aan hoeveel geld en energie er momen­teel door de IT-industrie wordt geïnves­teerd in het facili­teren van almaar grotere en zwaarte AI workloads. 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This