Rackserver
8 september 2023
0 Reactie(s)
Rackserver

8 september 2023

Power density van server racks stijgt fors

Dat meldt Uptime Insti­tute naar aanlei­ding van eigen onder­zoek. Vier op de vijf eigenaren of exploi­tanten (79%) van datacen­ters melden dat de power density ofwel het stroom­ver­bruik van racks in de afgelopen drie jaar is toege­nomen, waarbij 23% zegt dat deze snel is gestegen.

Colocatie-provi­ders (30%) waren het meest geneigd om snelle stijgingen in stroom­dicht­heid te melden, gevolgd door eigenaren en exploi­tanten van enter­prise datacen­ters (20%) en cloud/hos­ting/SaaS-provi­ders (16%). Dit blijkt uit de Uptime Insti­tute 2023 Global Data Center Survey.

Geleidelijke stijging

“Stijgingen in power density zijn een bekende trend in Uptime-enquêtes en zullen naar verwach­ting blijven voort­duren”, zegt Daniel Bizo, Research Director bij het Uptime Insti­tute. “Er is de afgelopen jaren een opval­lende toename geweest in de snelheid waarmee de density groeit, maar het blijft een gelei­de­lijke stijging in plaats van een ongebrei­delde trend.” Bizo merkt ook op dat de impact van de nieuwste generatie proces­soren – die eind 2022 en begin 2023 op de markt zijn gekomen en die relatief veel stroom verbruiken – nog niet is terug te zien in de enquêtegegevens.

Areas Reviewed
Hoe is de meest voorko­mende (modale gemid­delde) power density die in uw datacenter is ingezet, in de afgelopen drie jaar veranderd?

De power densi­ties die het meest worden gezien in datacen­ters variëren nu gemid­deld van 4 kW tot 6 kW. Eén op de vijf respon­denten zegt dat hun meest voorko­mende dicht­heden inmid­dels 10 kW of meer zijn. “Belang­rijk is dat, toen we respon­denten vroegen naar de hoogste stroom­dicht­heden die op hun locaties worden ingezet, één op de tien zei dat ze variëren van 30 kW tot 69 kW en 3% zei 70 kW of meer.”

Reasons For Cyber Assessment
Wat is de hoogste power density die op uw locatie is ingezet?

“Het totale aantal facili­teiten met extreem hoge dicht­heden neemt gestaag toe”, merkt Bizo op. “Servers die compute-inten­sieve toepas­singen uitvoeren – zoals die worden gebruikt voor weten­schap­pe­lijk onder­zoek, techni­sche simula­ties en kunst­ma­tige intel­li­gentie – worden groter en komen steeds meer voor, hoewel ze nog steeds een relatief klein deel uitmaken van het totale aantal racks.”

Uptime Insti­tute-enquêtes tonen ook aan dat grotere facili­teiten over het algemeen betere PUE (power usage effec­ti­ve­ness) niveaus hebben dan kleinere facili­teiten – wat betekent dat ze ‘denser’ en effici­ënter zijn.

Koelen van high-density racks

Het Uptime Global Data Center Survey vroeg respon­denten ook hoe zij hun racks met de hoogste dicht­heid koelen. Meer dan de helft (56%) meldt dat ze perimeter (met andere woorden lucht-) koeling gebruiken, terwijl 18% zegt dat ze close-couple koeling en 13% directe vloei­stof­koe­ling (DLC) gebruiken. Maar zelfs bij de de meeste ‘dense’ racks domineert lucht­koe­ling nog steeds.

Causes CyberIssues
Hoe koelt u momen­teel uw kasten met de hoogste dichtheid?

Hoewel lucht­koe­ling dus de meest voorko­mende koelme­thode blijft, zijn bij de hoogste dicht­heden (40 kW of meer) lucht­koe­ling en directe vloei­stof­koe­ling (DLC) gelijk verdeeld als de voorkeurs­me­thoden. “We verwachten dat deze cijfers in de toekomst in het voordeel van directe vloei­stof­koel­sys­temen en close-coupled koeling zullen verschuiven”, zegt Bizo. “Dit zal worden geleid door een escalatie in het vermogen van silicium, samen met nauwere integra­ties van IT-compo­nenten. Het poten­tieel voor verbe­te­ringen in energie­pres­ta­ties en water­ver­bruik in grotere facili­teiten zal de zakelijke argumenten voor directe vloei­stof­koe­ling verder versterken.”

De Uptime-analist wijst erop dat er prakti­sche grenzen zijn aan lucht­koe­ling. “Naarmate het vermogen van racks en silicium toeneemt, worden ook de kosten van lucht­koe­ling hoger. Lagere eisen ten aanzien van lucht­tem­pe­ra­turen en hogere vermo­gens van server­ven­ti­la­toren zijn twee voorbeelden van derge­lijke toene­mende kosten.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This