8 september 2023
0 Reactie(s)

8 september 2023

NLconnect waarschuwt voor dreigende teloorgang van internetproviders en verslechtering van dienstenaanbod op glasvezelmarkt

NLcon­nect, de branche­ver­e­ni­ging voor breed­band­in­ternet in Neder­land, uit haar zorgen over de mogelijk­heid dat meerdere inter­net­pro­vi­ders in de nabije toekomst zullen omvallen, waardoor het diensten­aanbod op de glasve­zel­markt ernstig zal verslechteren. 

Deze bezorgd­heid komt voort uit de reactie van NLcon­nect op het Ontwerp­be­sluit markt­ana­lyse lokale toegang van de Autori­teit Consu­ment & Markt (ACM). De vereni­ging benadrukt dat uitein­de­lijk de thuis­werker en de consu­ment de dupe zal worden van een vermin­derd aanbod.

NLcon­nect streeft naar een gezonde markt­wer­king in alle aspecten van de breed­band­in­du­strie, maar het huidige ontwerp­be­sluit van de ACM draagt hier volgens de vereni­ging niet aan bij. De vereni­ging voorziet een verslech­te­ring van de concur­ren­tie­si­tu­atie, met name in gebieden waar geen ontbun­delde toegang tot Fiber-to-the-Home (FttH) wordt aange­boden. Als voorbeelden van deze verslech­te­ring wijst NLcon­nect op de recente overname van Tweak door T‑Mobile (nu Odido) en de aange­kon­digde overname van Youfone door KPN.

Daarom roept NLcon­nect de ACM op om een andere geogra­fi­sche markt­in­de­ling te hanteren en ontbun­delde toegang tot zogenaamde Point-to-Multi­point netwerken af te dwingen. De vereni­ging benadrukt dat het waarborgen van een divers en concur­re­rend aanbod van inter­net­dien­sten cruciaal is voor de keuze­vrij­heid van consumenten.

Het ontwerpbesluit van ACM

Het Ontwerp­be­sluit van ACM is het resul­taat van een onder­zoek dat in 2021 werd gestart, met als doel het identi­fi­ceren van marktrisico’s met betrek­king tot de groot­han­del­stoe­gang tot het KPN-netwerk. Nadat ACM in augustus vorig jaar toezeg­gingen van KPN en Glaspoort bindend verklaarde, heeft de markt­toe­zicht­houder haar markt­ana­lyse hervat en recen­te­lijk het ontwerp­be­sluit gepubli­ceerd. Hierin defini­eert de ACM vijf geogra­fi­sche markten en betrekt zij de toezeg­gingen bij haar conclu­sies. Volgens de ACM is de markt in alle delen van Neder­land effec­tief concur­re­rend of zal dat worden gedurende de regule­rings­pe­riode, en zijn de marktrisico’s met de toezeg­gingen wegge­nomen, waardoor aanvul­lende maatre­gelen niet nodig zijn.

Kritiek op VULA-PON

NLcon­nect deelt de conclusie van ACM echter niet. De vereni­ging is van mening dat ACM te hoge verwach­tingen heeft van de toegangs­me­thode VULA-PON (Virtual Unbundled Local Access – Passive Optical Network). Volgens de vereni­ging is deze methode ongeschikt voor kleinere aanbie­ders en nieuwe toetre­ders vanwege de buiten­spo­rige inves­te­rings­ver­goe­dingen per locatie en beper­kingen in het diensten­aanbod. De vereni­ging benadrukt ook de hoge prijs van WBA-toegang (Wholesale Broad­band Access) bij KPN.

NLcon­nect pleit ervoor dat ACM ontbun­delde toegang tot Point-to-Multi­point-netwerken afdwingt, omdat juist kleinere aanbie­ders en nieuw­ko­mers zorgen voor diver­si­teit en concur­rentie, wat uitein­de­lijk in het voordeel van de consu­ment is. ACM heeft gesteld dat het imple­men­teren van grotere straat­kasten door KPN kosten met zich mee zou brengen, maar NLcon­nect betwist dit en geeft aan dat ontbun­delde toegang tot deze netwerken al plaats­vindt in sommige gebieden van andere landen. Boven­dien zou er voldoende ruimte zijn in de straat­kasten om extra split­ters te plaatsen voor alter­na­tieve operators.

De vereni­ging benadrukt verder het snelle tempo van conso­li­datie op de glasve­zel­markt en pleit voor regel­ma­tige updates van de markt­ana­lyse om de ontwik­ke­lingen adequaat te kunnen volgen. NLcon­nect blijft zich inzetten voor een gezonde en concur­re­rende breed­band­markt in Nederland.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This