10 april 2024
0 Reactie(s)

10 april 2024

Panduit gaat samen met Cisco datacenters duurzamer maken

Panduit heeft zijn intel­li­gente PDU (iPDU) geïnte­greerd met het Cisco Nexus Dashboard. Deze integratie geeft datacen­ter­ma­na­gers een beter inzicht in het energie­ver­bruik, de CO2-voetaf­druk en de totale kosten (TCO), in zowel on-premise datacen­ters als multi-cloudomgevingen.

Datacenters verduurzamen

De behoefte om datacen­ters te verduur­zamen is geëvo­lu­eerd van een vereiste voor het naleven van regel­ge­ving, tot een bedrijfs­kri­ti­sche noodzaak. Gartner voorspelt dat in 2027 maar liefst 75% van alle betref­fende organi­sa­ties een duurzaam­heids­pro­gramma voor datacen­ters zal hebben geïmple­men­teerd. Stijgende energie- en materi­aal­kosten, escale­rende energie­be­hoeften en toene­mende regel­ge­ving hebben de urgentie voor klimaat­actie aanzien­lijk vergroot. 

Techno­lo­gie­le­ve­ran­ciers als Cisco en Panduit spelen een cruciale rol bij het leveren van oplos­singen die bijdragen aan het reduceren van de wereld­wijde uitstoot van broei­kas­gassen door datacen­ters. De integratie van het Cisco Nexus Dashboard en Panduit iPDU voorziet klanten van de nodige data om hun duurzaam­heids­plannen te helpen versnellen. Ongeacht of ze nog maar net beginnen, of al ver op weg zijn richting het reali­seren van hun netto nul-doelstellingen.

Data vertalen naar inzichten

“Samen kunnen Cisco en Panduit bedrijven helpen flexi­bele, energie-effici­ënte en krach­tige datacen­ters te bouwen”, zegt Panduit Vice Presi­dent Data Center, Holly Garcia. “Onze samen­wer­king is vanuit de netwer­k­in­fra­struc­tuur verder gegroeid naar strate­gi­sche oplos­singen voor een duurzaam energie­ge­bruik. We werken samen met Cisco om de data van onze intel­li­gente PDU’s (iPDU) te vertalen naar duurzaam­heids­in­zichten op het Cisco Nexus Dashboard. Dankzij deze samen­wer­king voor het vergroten van de zicht­baar­heid van duurzaam­heid, kunnen klanten hun toekom­stige energie­be­hoeften, kosten en CO2-uitstoot monitoren en voorspellen via onze integratie met het Nexus Dashboard.”

Bezoek voor meer infor­matie: www​.panduit​.com/​p​a​n​d​u​i​t​c​i​s​c​o​a​l​l​i​ance

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This