9 oktober 2023
0 Reactie(s)

9 oktober 2023

Ontwikkeling Nationaal Groeifonds project 6G Nederland van start

Het Future Network Services consor­tium ontvangt voor de eerste fase 61 miljoen voor de ontwik­ke­ling van de volgende generatie mobiele commu­ni­ca­tie­net­werken: 6G. In juni was het voorstel voorwaar­de­lijk toege­kend met 203 miljoen uit het Natio­naal Groei­fonds. Het consor­tium, bestaande uit o.a. tientallen telecom­be­drijven, techni­sche univer­si­teiten en kennis­in­stel­lingen, kan nu van start met als doel om tussen 2024 – 2030 een sterk Neder­lands 6G-ecosys­teem te ontwik­kelen. De potentie van 6G is veelbe­lo­vend omdat het zo’n honderd keer sneller data verstuurd kan worden verge­leken met 5G, met lage vertra­ging. De capaci­teit van 6G kan daarnaast veel meer draad­loze apparaten van internet voorzien, zonder dat de snelheid remt. 

Groeifonds motor achter innovatie

De potentie van 6G komt tot stand door innova­tieve netwerk­tech­no­logie en ‘slimme’ semicon­duc­tors (halfge­lei­ders) in combi­natie met fotonica (data uitwis­se­ling via optische signalen). Neder­land bezit kennis en industriële ervaring van wereld­ni­veau op het gebied van netwerk innovatie, semicon­duc­tors en mobiele toepas­singen om de kansen voor de totstand­ko­ming en benut­ting van 6G te verzil­veren. Het FNS-consor­tium bundelt deze kennis en ervaring om gezamen­lijk een bepalende positie in de ontwik­ke­ling van 6G te pakken en de digitale infra­struc­tuur van Neder­land te beschermen. 

Juist door de bijdrage vanuit het Groei­fonds kan een groep van 60 publiek en private partijen samen­werken aan de ontwik­ke­ling van 6G. Deze ontwik­ke­ling draagt bij aan het verdien­ver­mogen van ons land en creëert een sterke concur­ren­tie­po­sitie. Het Groei­fonds is het enige subsidie-instru­ment wat grote innova­ties als deze subsi­di­eert en stimu­leert. Zonder deze bijdrage zou deze groot­scha­lige langja­rige samen­wer­king niet van de grond zijn gekomen. 

Intelligente hardware en software

Het Future Network Services Consor­tium richt zich  op de ontwik­ke­ling van compo­nenten, netwerken, en toepas­singen voor 6G. Het programma is ontwik­keld door 60 partners, onder leiding van TNO. Het consor­tium bestaat verder uit toonaan­ge­vende telecom- en halfge­lei­der­fa­bri­kanten, mobiele opera­tors, ICT-bedrijven, kennis­in­stel­lingen en overheden. Uniek in dit programma is de integrale aanpak: de verbe­terde presta­ties van 6G worden bereikt met intel­li­gente hardware én software, die zorgen voor meer flexi­bi­li­teit van het netwerk. Dit levert ook de nodige controle om netwerken en toepas­singen betrouw­baarder en duurzamer te maken. Door techno­logie en toepas­singen nauw met elkaar te verbinden, nemen de markt­kansen toe van de Neder­landse bedrijven die actief zijn in radio­com­po­nenten, antennes en netwerksoftware. 

 FNS werkt in Europees verband samen om deze techno­lo­gieën onder­deel te maken van de inter­na­ti­o­nale 6G-standaarden. Zo voldoet het aan de maatschap­pe­lijke eisen op het gebied van betrouw­baar­heid, digitale soeve­rei­ni­teit en duurzaam­heid. Zo draagt FNS bij aan de concur­ren­tie­po­sitie van Neder­land met een digitaal vaardige bevol­king en krach­tige digitale infra­struc­tuur. Hierbij wordt rekening gehouden met de opbouw van kennis en exper­tise die in het WO, HBO en MBO en bij mkb nodig is om 6G innova­ties te ontwikkelen.

Vanaf deze maand begint het team met voorbe­rei­dingen om op 1 januari 2024 te starten met de eerste fase van het FNS-project. Daarnaast dient het consor­tium een voorstel in voor de tweede fase van het project. Bij een positieve evalu­atie van de resul­taten van deze eerste fase in 2026 en een goedge­keurd voorstel voor de tweede fase, komt  de reser­ve­ring van € 142 miljoen voor deze tweede fase beschikbaar. 

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This