9 oktober 2023
0 Reactie(s)

9 oktober 2023

Dell lanceert PowerFlex 4.5 en APEX Block Storage voor Microsoft Azure

Dell Techno­lo­gies heeft zijn nieuwe oplos­singen PowerFlex 4.5 en APEX Block Storage for Micro­soft Azure gelan­ceerd. PowerFlex is een software-defined infra­struc­tuur die presta­ties en schaal­baar­heid biedt, waarbij verschil­lende workloads word kunnen worden gecon­so­li­deerd. Met APEX Block Storage for Micro­soft Azure kunnen IT-afdelingen en datacen­ters verschil­lende workloads in de public cloud uitvoeren zonder beper­kingen op het gebied van presta­ties, schaal­baar­heid en veerkracht. 

In het huidige digitale tijdperk bevinden bedrijven zich op een kruis­punt van mogelijk­heden en complexi­teit. De razend­snelle opkomst van data, aange­dreven door de vooruit­gang in kunst­ma­tige intel­li­gentie en de versprei­ding van aange­sloten apparaten, biedt zowel groei­mo­ge­lijk­heden als uitda­gingen. Terwijl AI-gedreven inzichten nieuwe mogelijk­heden inluiden, gaat de infra­struc­tuur door deze groei gebukt onder de druk. Bedrijven worden gecon­fron­teerd met verschil­lende uitda­gingen: van het flexibel schalen van de infra­struc­tuur tot het leveren van hoge presta­ties en het efficiënt beheren van groei­ende workloads. Door deze eisen lopen ze tegen silo’s, wisse­lende servi­ce­ni­veaus en stijgende kosten aan. De uitda­ging is ervoor te zorgen dat de IT-backbone niet alleen de bedrijfs­groei onder­steunt, maar deze ook actief stimu­leert door optimale trajecten te facili­teren en tegelij­ker­tijd wendbaar, efficiënt en kosten­be­wust te blijven. Aange­zien GenAI de komende jaren naar verwach­ting bijna miljarden dollars zal toevoegen aan het wereld­wijde BBP, is het moment om te inves­teren in een moderne infra­struc­tuur nu aangebroken.

Met PowerFlex kunnen organi­sa­ties met vertrouwen leveren, onder de meest veelei­sende omstan­dig­heden. De suite biedt wendbaar­heid, inclu­sief de capaci­teit om on-premises compute en storage onafhan­ke­lijk of in tandem te schalen. De ingebouwde automa­ti­se­ringstools stroom­lijnen DevOps-processen en verbe­teren de IT-effici­ëntie en de zelfher­stel­lende archi­tec­tuur minima­li­seert downtime. Het platform is ontworpen om te voldoen aan de strengste prestatie-eisen en service level agree­ments (SLA’s). Door het omarmen van een software-first-archi­tec­tuur, biedt PowerFlex een niveau van ongekende conso­li­datie die de waarde van IT-inves­te­ringen optima­li­seert. Het aanpas­sings­ver­mogen van PowerFlex wordt onder­streept door brede onder­steu­ning voor hypers­caler- en container orches­tra­tion platforms over bare metal en hyper­vi­sors. Kortom: PowerFlex zorgt ervoor dat bedrijven veerkrachtig, efficiënt en toekomst­ge­richt blijven.

PowerFlex heeft ook het predi­caat ‘Amazon Web Services (AWS) Outposts Ready’ ontvangen. Dit is een voorbeeld van de veelzij­dig­heid en het vermogen van Dell PowerFlex om te integreren in een steeds uitge­breider multicloud-ecosysteem.

AWS Outposts met Dell PowerFlex verbe­tert presta­ties en zorgt voor grotere opslag­ca­pa­ci­teit, lineaire schaal­baar­heid en beschik­baar­heid op enter­prise-niveau. Het biedt een hybride cloud-oplos­sing die voldoet aan de strengste appli­catie-eisen voor opera­ti­o­nele eenvoud, flexi­bi­li­teit en kosten. De combi­natie van AWS Outposts en Dell PowerFlex kan twaalf keer meer IOP’s leveren in verge­lij­king met een native imple­men­tatie van Outposts.

Gebrui­kers van AWS Outposts kunnen PowerFlex storage nu volledig getest en onder­steund imple­men­teren als onder­deel van het AWS Service Ready Program in twee on-premises-vormen: als software binnen AWS Outposts (virtueel) of als een fysieke imple­men­tatie voor AWS Outposts (storage adjacent).

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This