27 september 2023
0 Reactie(s)

27 september 2023

Onderzoek toont aan dat cloudgiganten bedrijven vasthouden

Cloud­flare heeft de resul­taten van een onder­zoek gepubli­ceerd dat in opdracht door Forrester Consul­ting is uitge­voerd. Dit onder­zoek onder­streept de toene­mende behoefte van bedrijven om alles binnen de organi­satie met elkaar te verbinden en tegelij­ker­tijd de controle te behouden over hun bevei­li­ging, produc­ti­vi­teit en concur­re­rende groei. Om de markt te helpen deze opkomende uitda­ging aan te gaan, intro­du­ceert Cloud­flare het concept van de connec­ti­vity cloud, een uniform platform van cloud-native services. Dit platform is ontworpen om bedrijven te helpen weer controle te krijgen over hun steeds complexere en zich uitbrei­dende techno­logie en data. 

Organisaties verliezen controle over IT-infrastructuur en security 

De laatste jaren hebben organi­sa­ties over de hele wereld een drasti­sche toename gezien in het gebruik van appli­ca­ties, vaak op basis van SaaS, om teams te helpen efficiënt samen te werken in een hybride werkom­ge­ving. Dit heeft echter nieuwe risico’s en uitda­gingen met zich meege­bracht en ertoe geleid dat bijna 40% van de organi­sa­ties het er (sterk) mee eens is dat ze de controle over hun IT-infra­struc­tuur en security verliezen. Speci­fiek rangschikten organi­sa­ties de top vier factoren die bijdragen aan het algehele verlies van controle als een toename van het totale aantal appli­ca­ties (66%), een toename van het aantal locaties voor appli­ca­ties (62%), de verschui­ving van on premise naar cloud (54%) en de toename van perso­neel dat vanuit huis of hybride werkt (49%).  

Nieuwe en complexere verantwoordelijkheden belasten IT- en securityteams 

Het is nu aan IT- en securi­ty­teams om produc­tief te blijven en zich aan de regels te houden, terwijl ze een steeds complexer landschap moeten beheren. Een derde van de respon­denten zegt dat deze nieuwe verant­woor­de­lijk­heden vijf jaar geleden nog niet tot hun taken­pakket behoorden. Zo was 52% van de IT- en securi­ty­teams vijf jaar geleden nog niet verant­woor­de­lijk voor de bevei­li­ging van alle interne, externe of hybride medewer­kers, maar dat is nu wel het geval. Tevens is ruim 40% nu ook verant­woor­de­lijk voor het beheren en bevei­ligen van appli­ca­ties in publieke cloudom­ge­vingen, of het beheren en bevei­ligen van data in SaaS-omgevingen. Deze taken worden ook moeilijker sinds 2020, waarbij 30% van de teams opmerkt dat het beheren en bevei­ligen van zowel publieke cloudom­ge­vingen als data in SaaS-omgevingen tegen­woordig aanzien­lijk complexer is dan ooit tevoren. 

Negeren van uitdagingen door veranderende landschap zal reële zakelijke gevolgen hebben 

IT- en securi­ty­ma­na­gers zien als grootste uitda­gingen het beheren van een groeiend bedrijfs­land­schap terwijl ze ervoor zorgen dat hun team produc­tief en veilig blijft. Bijna 50% van de organi­sa­ties ziet het groei­ende aantal en de groei­ende typen gebrui­kers, mensen, machines en derde partijen, als een van hun vijf grootste uitda­gingen van dit moment. Tot de top vijf uitda­gingen behoren ook de moeilijk­heid om de produc­ti­vi­teit van hun team op peil te houden of te verbe­teren (44%), het aanpakken van de groei van de produc­ti­vi­teit van hun team (44%) en monitoren van het toene­mende aanvals­op­per­vlak (44%). Als deze uitda­gingen niet adequaat worden aange­pakt, zullen ze naar verwach­ting een directe impact hebben op de klant­er­va­ring, de produc­ti­vi­teit en het concur­ren­tie­voor­deel van hun organisatie. 

Connectiviteitscloud kan helpen bij digitale transformatie: minder risico en grotere productiviteit 

98% van de respon­denten is het ermee eens dat bedrijven tegen­woordig meer dan ooit tevoren baat zouden hebben bij een connec­ti­vi­teits­cloud die veilige, goed preste­rende, ‘any-to-any’ connec­ti­vi­teit biedt (d.w.z. connec­ti­vi­teit tussen meer mensen, apps, data, apparaten, netwerken en clouds). Bijna de helft van de respon­denten denkt dat dit type oplos­sing de digitale trans­for­matie zou versnellen, terwijl het aanvals­op­per­vlak wordt verkleind. 58% van de IT-beslis­sers gelooft ook dat deze oplos­sing de produc­ti­vi­teit zal verhogen, 54% ziet de time-to-market verbe­teren en 54% van de bedrijven gelooft dat de totale omzet zal toenemen. 

“De grote cloud­aan­bie­ders hebben bedrijfs­mo­dellen gebouwd op het vastleggen van je data, waardoor het moeilijk is om data te verplaatsen. Deze zogeheten ‘capti­vity clouds’ lokken je met één product en maken het bijna onmoge­lijk om concur­re­rende aanbie­dingen in de cloud te mixen en te matchen,” zegt Matthew Prince, CEO van Cloud­flare. “Cloud­flare biedt daarvoor nu een alter­na­tief: de connec­ti­vi­teits­cloud. Eigen­lijk zijn we een netwerk dat het je gemak­ke­lijk maakt om alles te verbinden en te beschermen. Wij zitten bovenop al het andere en verbinden alles wat online is, of dat nu een cloud, een apparaat, een database of hardware op locatie is, zodat bedrijven kunnen ontsnappen aan de greep van de cloudgiganten.”

Klantervaringen 

“Met meer dan 12.000 winkels en ruim 11 miljoen trans­ac­ties per dag heeft Carre­four een platform nodig dat we vertrouwen om online ervaringen te verbinden, beheren, bevei­ligen en versnellen”, zegt Guillaume Cécile, Opera­ti­onal Security Manager bij Carre­four. “Daarom vertrouwen we op Cloud­flare en haar wereld­wijde netwerk om bevei­li­ging, presta­ties, zicht­baar­heid en betrouw­baar­heid te leveren – overal waar wij en onze klanten zaken doen.”

“Iedere dag verbindt Indeed miljoenen mensen met nieuwe kansen. Werken op deze schaal betekent dat controle en eenvoud essen­tieel zijn, vooral in de manier waarop we onze IT- en securi­tys­teams aansturen,” zei Anthony Moisant, CIO en Chief Security Officer bij Indeed. “Met Cloud­flare kunnen we de digitale ervaringen van onze 350 miljoen maande­lijkse unieke bezoe­kers verbinden, bevei­ligen en optima­li­seren op een verbonden, cloud-native manier.” 

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This