23 april 2024
0 Reactie(s)

23 april 2024

Onderzoek: Snelgroeiende bedrijven verwachten dat AI en GenAI complete bedrijfstakken zullen transformeren

Acht op de tien bedrijven (81%) wereld­wijd is ervan overtuigd dat genera­tieve AI (GenAI) en AI in de toekomst bedrijfs­takken aanzien­lijk zullen trans­for­meren. Dat blijkt uit het Dell Techno­lo­gies Innova­tion Catalyst Research. Bij de snelgroei­ende organi­sa­ties, die een hoge omzet­groei (+25%) noteerden in 2023, loopt dat cijfer zelfs op tot 91%. Bij de organi­sa­ties die minder snel groeien (1 – 5%) daalt het cijfer naar 75%.

Aan het onder­zoek van Dell Techno­lo­gies namen 6.600 IT- en zakelijke beslis­sing­ne­mers in 40 landen deel. In België waren er 100 respon­denten. Uit het onder­zoek blijkt dat er een breed optimisme is voor AI en GenAI, maar dat de mate waarin organi­sa­ties voorbe­reid zijn op de snelle veran­de­ringen sterk varieert.

Tweeën­ze­ventig procent van de Belgi­sche respon­denten zegt een goede concur­ren­tie­po­sitie te hebben en over een solide strategie te beschikken. Tegelij­ker­tijd is meer dan de helft (52%) onzeker over hoe hun sector er de komende drie tot vijf jaar zal uitzien. Bijna zes op de tien (57%) zegt moeite te hebben om bij te blijven. Ze wijzen een overvloed aan data en het onver­mogen om die gegevens om te zetten in inzichten (30%), een gebrek aan strate­gisch inzicht bij het senior leader­ship (27%) en een verou­derde of te complexe techno­lo­gi­sche omgeving (26%) aan als uitda­gingen waarmee ze worden gecon­fron­teerd bij het stimu­leren van innovatie.

GenAI evolueert van idee naar implementatie

Volgens de Belgi­sche respon­denten is de grootste waarde van GenAI het poten­tieel om kosten­be­spa­ringen te reali­seren (47%), de klant­er­va­ring (46%) en de IT-bevei­li­gings­hou­ding (45%) te verbe­teren. Ze zijn zich ook bewust van de uitda­gingen die overwonnen moeten worden: 63% vreest dat GenAI nieuwe bevei­li­gings- en priva­cy­kwes­ties zal intro­du­ceren en 64% vindt dat hun gegevens en IP te waardevol zijn om in een GenAI-tool te worden geplaatst waar een derde partij toegang toe kan hebben.

In het algemeen blijkt dat Belgi­sche organi­sa­ties bezig zijn met de prakti­sche aspecten van GenAI naarmate ze de overgang maken van ideevor­ming naar imple­men­tatie. Zes op de tien (63%) zegt dat ze begonnen zijn met de imple­men­tatie van GenAI. De adoptie van GenAI door Belgi­sche organi­sa­ties neemt dus toe. En dus groeit ook de bezorgd­heid over waar de risico’s zich bevinden en wie er verant­woor­de­lijk voor is. Tweeën­zestig procent is het ermee eens dat de organi­satie verant­woor­de­lijk is voor AI-storingen of ongewenst gedrag, en niet de machine, de gebruiker of het publiek.

Adrian McDonald, EMEA-presi­dent bij Dell Techno­lo­gies: “Veel organi­sa­ties onder­nemen actie om het trans­for­ma­tieve poten­tieel van techno­lo­gieën zoals GenAI te benutten. Ze brengen AI naar hun data om waarde te ontsluiten en groei te stimu­leren. Om deze kans te grijpen is een sterk ecosys­teem van vertrouwde partners nodig om veilige en schaal­bare techno­lo­gi­sche funda­menten voor innovatie te creëren, ontworpen met duurzaam­heid in gedachten.”

Koen Segers, Managing Director BeLux bij Dell Techno­lo­gies: “Het geloof in GenAI is er duide­lijk, maar veel Belgi­sche organi­sa­ties zijn nog wat onzeker. Cyber­be­vei­li­ging, een gebrek aan de juiste mensen en een gebrek aan budget blijven bezorgd­heden. En toch staan de Belgi­sche bedrijven klaar om AI te omarmen. Het is tijd om AI te imple­men­teren. Trans­for­matie zal leiden tot meer produc­ti­vi­teit en betere klanten­er­va­ring. De overtui­ging is er al, maar nu wordt het tijd om het effec­tief te doen. Daar willen wij bij Dell Techno­lo­gies een trouwe partner in zijn.”

Organisaties gaan de uitdaging van het huidige bedreigingslandschap aan

Cyber­se­cu­rity in het algemeen blijft een pijnpunt voor organi­sa­ties. Deze bezorgd­heid is gegrond, aange­zien 86% van de Belgi­sche respon­denten zegt de afgelopen 12 maanden te zijn getroffen door een bevei­li­gings­aanval. Wereld­wijd volgt 89% van de bevraagde organi­sa­ties al een Zero Trust-strategie. Belgi­sche bedrijven volgen op de voet met 86%. Zeven­en­zestig procent zegt over een Incident Response Plan te beschikken om te herstellen van een cyber­aanval of datalek.

De top drie van de genoemde problemen bestond uit phishing (26%), datalekken (25/​%) en supply chain aanvallen (23%). Problemen met phishing zijn indica­tief voor een breder probleem dat in het rapport naar voren komt, namelijk de rol die werkne­mers spelen in het bedrei­gings­land­schap. Zo gelooft 57% van de Belgi­sche respon­denten dat sommige werkne­mers de IT-bevei­li­gings­richt­lijnen en ‑praktijken omzeilen omdat dit de effici­ëntie en produc­ti­vi­teit vertraagt, en 60% zegt dat bedrei­gingen van binnenuit een grote zorg zijn. Dit duidt op de noodzaak om te focussen op training, aange­zien werkne­mers de eerste verde­di­gings­linie vormen.

De juiste technologie-infrastructuur helpt organisaties succesvol te zijn

Het onder­zoek onthult ook de cruciale rol van een moderne data-infra­struc­tuur nu techno­lo­gieën zoals GenAI steeds sneller gaan en de datavo­lumes toenemen. Inves­teren in een moderne, schaal­bare infra­struc­tuur werd genoemd als het nummer één verbe­ter­punt voor bedrijven om innovatie te versnellen. De meeste IT-verant­woor­de­lijken in België (82%) zeggen dat ze de voorkeur geven aan een on-prem of hybride model om de uitda­gingen die ze voorzien bij de imple­men­tatie van GenAI het hoofd te bieden.

De mogelijk­heid om gegevens te delen binnen het bedrijf is ook een belang­rijk onder­deel van de innova­tie­puzzel, waarbij slechts 1 op de 3 (28%) zegt dat ze vandaag gegevens kunnen omzetten in realtime inzichten om innovatie-inspan­ningen te onder­steunen. Iets meer dan 4 op de 10 (42%) zegt boven­dien te verwachten dat het grootste deel van hun gegevens de komende vijf jaar van de edge zal komen. De grootste datama­na­ge­ment uitda­ging voor 34% van de Belgi­sche respon­denten is de bescher­ming van gevoe­lige gegevens en intel­lec­tueel eigendom tegen lekken en bedreigingen.

Andere onder­zoeks­re­sul­taten zijn onder andere:

  • Vaardig­heden: Minder dan de helft (47%) beweert dat er momen­teel een tekort is aan talent dat nodig is voor innovatie in hun branche. Wereld­wijd is dat 67%. Leerver­mogen en ‑wil, AI-vaardig­heid en creati­vi­teit en creatief denken staan bovenaan de lijst van vaardig­heden en compe­ten­ties voor de komende vijf jaar.
  • Duurzaam­heid: Tweeën­veertig procent wereld­wijd is van mening dat “het stimu­leren van ecolo­gisch duurzame innova­ties” een belang­rijk verbe­ter­ge­bied is. Energie-effici­ëntie staat hoog op de Belgi­sche agenda: 70% experi­men­teert met as-a-Service-oplos­singen om hun IT-omgeving effici­ënter te beheren en 61% verplaatst AI-inferen­cing actief naar de edge om energie-effici­ënter te worden (bijv. slimme gebouwen).
  • IT als strate­gi­sche partner: Op dit moment heeft 84% van de Belgi­sche zakelijke beslis­sers redenen om IT-besluit­vor­mers uit te sluiten van strate­gi­sche gesprekken, maar toch rangschikken beide afdelingen een sterkere relatie als het op één na belang­rijkste verbeterpunt.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This