15 maart 2024
0 Reactie(s)

15 maart 2024

Onderzoek Dynatrace: hoeveelheid data en complexiteit van multicloud-omgevingen grote uitdagingen voor veel organisaties

Uit het onder­zoek The state of obser­va­bi­lity-rapport van Dynat­race, blijkt dat organi­sa­ties multi­cloud-omgevingen en cloud-native archi­tec­turen blijven omarmen om een snelle trans­for­matie en veilige innovatie mogelijk te maken. Maar ondanks de snelheid, schaal en flexi­bi­li­teit die deze moderne cloud-ecosys­temen bieden, worstelen organi­sa­ties met het beheersen van de hoeveel­heid gegevens die ze creëren. De onder­zoeks­re­sul­taten onder­strepen de behoefte aan een volwassen AI‑, analyse- en automa­ti­se­rings­stra­tegie die verder gaat dan de tradi­ti­o­nele AIOps-modellen om blijvende bedrijfs­waarde te genereren. Het onder­zoek is in opdracht van Dynat­race wereld­wijd uitge­voerd waarbij ook respon­denten uit Neder­land zijn onder­vraagd. Het rapport is hier te downloaden.

Bevin­dingen uit het onder­zoek zijn: 

  • 88% (Neder­land: 100%) van de respon­denten geeft aan dat de complexi­teit van hun techno­logie-archi­tec­tuur de afgelopen twaalf maanden is toege­nomen, en 51% (Neder­land: 75%) verwacht dat deze zal blijven toenemen.
  • De gemid­delde multi­cloud-omgeving omvat twaalf verschil­lende platforms en diensten.
  • 87% van het IT-manage­ment zegt dat de complexi­teit van multi­clouds het moeilijker maakt om optimale klant­er­va­ringen te bieden (Neder­land: 72%) en 84% vindt dat appli­ca­ties moeilijker te beschermen zijn (Neder­land: 85%).
  • 86% (Neder­land: 78%) van het IT-manage­ment zegt dat cloud-native techno­logie-archi­tec­tuur een explosie aan gegevens produ­ceert die het mense­lijk vermogen om te kunnen verwerken te boven gaat.
  • Organi­sa­ties gebruiken gemid­deld tien (Neder­land: twaalf) verschil­lende monito­ring- en obser­va­tie­tools om appli­ca­ties, infra­struc­tuur en gebrui­ker­s­er­va­ring te beheren.
  • 85% (Neder­land: 88%) van het IT-manage­ment zegt dat het aantal tools, platforms, dashboards en appli­ca­ties waarop ze vertrouwen bijdraagt aan de complexi­teit van het beheer van een multicloud-omgeving.

“Multi­cloud-omgevingen zijn een vereiste geworden voor moderne organi­sa­ties. Derge­lijke omgevingen bieden de snelheid, schaal en flexi­bi­li­teit die nodig is om innovatie te leveren”, zegt Bernd Greife­neder, CTO bij Dynat­race. “Naarmate de voetaf­druk van hun cloud-native archi­tec­turen blijft groeien, zien organi­sa­ties ook dat hun techno­logie-archi­tec­tuur steeds complexer wordt. Een breed scala aan verschil­lende cloud­plat­forms en ‑diensten onder­steunt zelfs de eenvou­digste digitale trans­actie. Door de enorme hoeveel­heid gegevens die deze omgevingen produ­ceren wordt het steeds moeilijker om appli­ca­ties te monitoren en te bevei­ligen. Dit gaat ten koste van belang­rijke bedrijfs­re­sul­taten, maar ook zaken als het bieden van gewel­dige klant­er­va­ringen. Het wordt zo steeds moeilijker voor bedrijven om zich te beschermen tegen geavan­ceerde cyberdreigingen.”

Aanvul­lende bevin­dingen uit het onder­zoek zijn: 

  • 81% van het IT-manage­ment zegt dat het handmatig uitvoeren van logbe­heer en analyses de snelheid van de veran­de­ringen in hun techno­logie-archi­tec­tuur en de hoeveel­heden gegevens die deze produ­ceren niet kan bijhouden (Neder­land: 78%).
  • 81% (Neder­land: 81%) van het IT-manage­ment zegt dat de tijd die hun teams besteden aan het onder­houden van monito­ring­tools en het voorbe­reiden van gegevens voor analyse, ten koste gaat van innovatie.
  • 72% van de organi­sa­ties heeft AIOps geïmple­men­teerd om de complexi­teit van het beheer van hun multi­cloud-omgeving te vermin­deren (Neder­land: 91%).
  • 97% (Neder­land: 100%) van het IT-manage­ment zegt dat proba­bi­lis­ti­sche machine learning-benade­ringen de waarde van AIOps hebben beperkt, vanwege de handma­tige inspan­ning die nodig is om betrouw­bare inzichten te verkrijgen.

“Cloud-native archi­tec­turen hebben gezorgd voor een explosie aan data. Dit vormt een uitda­ging voor IT‑, ontwikkelings‑, bevei­li­gings- en zakelijke teams”, vervolgt Greife­neder. “Zonder het vermogen om deze data om te zetten in real time, contex­tueel relevante inzichten, hebben deze teams moeite om te begrijpen wat er in hun omgeving gebeurt. Ze missen de antwoorden die nodig zijn om problemen snel en resoluut op te lossen. Hoewel veel organi­sa­ties zich tot AIOps wenden, stuiten ze vaak op beperkte waarde vanwege hun afhan­ke­lijk­heid van proba­bi­lis­ti­sche methoden. Die kunnen onnauw­keurig en tijdro­vend zijn om te imple­men­teren. Om de complexi­teit van moderne techno­lo­gieën te overwinnen, hebben organi­sa­ties geavan­ceerde AI‑, analyse- en automa­ti­se­rings­mo­ge­lijk­heden nodig. Door het verenigen van data waarbij de context behouden blijft, analyses en automa­ti­se­ring aan te sturen met een hyper­modal AI die meerdere technieken combi­neert – waaronder causale, voorspel­lende en genera­tieve AI – kunnen teams een schat aan inzichten uit hun data ontsluiten wat leidt tot slimmere besluit­vor­ming, intel­li­gente automa­ti­se­ring en effici­ën­tere manieren van werken.”

Het rapport is gebaseerd op een wereld­wijd onder­zoek in opdracht van Dynat­race uitge­voerd door Coleman Parkes. Het onder­zoek is uitge­voerd onder 1300 CIO’s, CTO’s en andere senior managers die betrokken zijn bij IT-opera­ties en DevOps-manage­ment in grote onder­ne­mingen met meer dan 1.000 werkne­mers. De steek­proef omvat 200 respon­denten uit de VS, 100 uit Latijns-Amerika, 600 uit Europa (waarvan 32 uit Neder­land, 10 uit België en 8 uit Luxem­burg), 150 uit het Midden-Oosten en 250 uit Azië-Pacific.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This