23 mei 2024
0 Reactie(s)

23 mei 2024

Onderzoek Arctic Wolf: 80% van de Benelux-organisaties doelwit van Business Email Compromise-aanvallen

Uit het jaarlijkse ‘State of Cyber­se­cu­rity: 2024 Trends’ rapport van Arctic Wolf blijkt dat 80% van de onder­zochte Benelux-bedrijven het afgelopen jaar het doelwit is geweest van Business Email Compro­mise (BEC) ‑aanvallen. Voor het onder­zoek, dat is uitge­voerd door Sapio Research, zijn ruim 1.000 senior IT- en cyber­se­cu­rity-beslis­sers uit meer dan vijftien landen onder­vraagd, waaronder 50 uit de Benelux. 

Het State of Cyber­se­cu­rity: 2024 Trends rapport biedt cyber­se­cu­rity execu­tives en profes­si­o­nals inzicht in het huidige en toekom­stige cyber­se­cu­ri­ty­land­schap. Zij kunnen deze inzichten gebruiken om de security van hun organi­satie te verbe­teren in het continu veran­de­rende dreigings­land­schap en om voor te blijven op het gebied van cybersecurity. 

De belang­rijkste bevin­dingen uit het rapport zijn onder andere:

  • Business Email Compro­mise (BEC) nu de voornaamste aanvals­me­thode: iets meer dan driekwart (80%) van de onder­vraagde Benelux-organi­sa­ties was het afgelopen jaar het doelwit van een BEC-aanval. Bij bijna een derde (32%) slaagde deze aanval.
  • Bij ransom­ware gaat het vooral om datadief­stal: bijna de helft (46%) van de Benelux-respon­denten zegt dat hun organi­satie in de afgelopen 12 maanden is getroffen door een ransom­ware-aanval. Wereld­wijd is dit percen­tage nagenoeg hetzelfde (45%) en is er een stijging te zien ten opzichte van vorig jaar. Bij de verreweg meeste van deze ransom­ware-aanvallen (91%) werden ook data gestolen van Benelux-organisaties. 
  • Wetge­ving over het melden van inbreuken dwingt organi­sa­ties tot trans­pa­rantie: wereld­wijd koos twee derde (66%) van de organi­sa­ties die het afgelopen jaar te maken kreeg met een datalek ervoor om infor­matie over het incident openbaar te maken. Bijna een derde (30%) koos er echter voor om het datalek alleen te melden aan betrokken partijen.
  • Cyber­ver­ze­ke­ring essen­tieel voor risk manage­ment: veel Benelux-organi­sa­ties hebben al een cyber­ver­ze­ke­ring afgesloten of zijn van plan dit te doen. Slechts een zeer klein deel (4%) van de organi­sa­ties besluit om geen verze­ke­ring te nemen. Van de overige onder­zochte Benelux-organi­sa­ties heeft een meerder­heid (64%) al een cyber­ver­ze­ke­ring en is bijna een derde (32%) bezig met het afsluiten van zo’n verze­ke­ring of is dit van plan om dit jaar te doen.

“De inzichten uit het rapport laten zien dat aanvallen steeds geavan­ceerder worden en dat organi­sa­ties over de hele wereld te maken hebben met de gevolgen van cyberin­ci­denten. Aanval­lers richten zich op de mense­lijke factor, zoals blijkt uit het overwel­di­gende aantal BEC-aanvallen. Hoe een aanvaller ook binnen­komt, de inzet voor bedrijven is hoger dan ooit, omdat bij succes­volle ransom­ware-aanvallen in de meeste gevallen ook data worden gestolen”, zegt Ian McShane, Vice Presi­dent, Managed Detec­tion and Response (MDR) bij Arctic Wolf. “Hoewel de toege­nomen adoptie van cyber­ver­ze­ke­ringen en incident response readi­ness programma’s goed nieuws is, is er duide­lijk nog werk aan de winkel om de uitda­gingen van cyber­se­cu­rity te overwinnen, zoals de toege­nomen finan­ciële en produc­ti­vi­teits­ver­liezen als gevolg van ransomware”.

Het volle­dige State of Cyber­se­cu­rity: 2024 Trends rapport van Arctic Wolf en aanvul­lende inzichten zijn te vinden op www​.arctic​wolf​.com.   

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This