28 juni 2024
0 Reactie(s)

28 juni 2024

Omgevingsdiensten en datacenters ondertekenen overeenkomst voor gezamenlijke aanpak energiebesparing servers

Verte­gen­woor­di­gers uit de datacen­ter­branche hebben met de omgevings­dien­sten een belang­rijke samen­wer­king afgesproken. Doel is om het energie­ver­bruik van servers te verlagen. De onder­te­ke­ning vond plaats op Natio­nale Energiedag tijdens het EZK Energie Event in Hilversum. De maatregel belooft een energie­be­spa­ring die groter is dan de opbrengst van een miljoen zonnepanelen.

Stich­ting Dutch Data Center Associ­a­tion (DDA), branche­or­ga­ni­satie NLdigital en Omgevings­dienst Neder­land (OD NL) hebben gezamen­lijk de nieuwe aanpak ‘Energie­be­heer voor servers in datacen­ters’ onder­te­kend. Deze werkwijze beschrijft hoe datacen­ters aan de wette­lijke maatregel ‘Stel geauto­ma­ti­seerd energie­be­heer in op servers’ moeten voldoen en hoe de naleving hiervan zal worden gecon­tro­leerd door de omgevingsdiensten.

Servers hebben de techni­sche mogelijk­heid om automa­tisch het energie­ver­bruik te vermin­deren tijdens perioden van lage activi­teit. Momen­teel maken niet alle servers in datacen­ters gebruik van deze functie, wat leidt tot een onnodig hoog energie­ver­bruik. Het energie­be­heer van servers, dat nu op een geauto­ma­ti­seerde manier moet worden ingesteld, kan een gemid­delde bespa­ring van 10% op het totale energie­ge­bruik in datacen­ters opleveren. 

Met de groei­ende vraag naar nieuwe techno­lo­gieën zoals AI, zal de energie­be­hoefte van datacen­ters in Europa naar verwach­ting met 50% toenemen tussen 2022 en 2026, van 100 Twh naar 150 Twh, aldus het Inter­na­ti­o­naal Energie­agent­schap. In 2022 waren datacen­ters al verant­woor­de­lijk voor ongeveer 4% van het totale elektri­ci­teits­ver­bruik in Europa. Dit benadrukt het belang van effici­ënte energie­be­heer­maat­re­gelen in zowel nieuwe als bestaande IT-omgevingen.

Samenwerken aan energiebesparing

Ruben Vlaander, bestuurs­voor­zitter van Omgevings­dienst Neder­land, benadrukt het belang van de maatregel: “Datacen­ters zijn groot­ge­brui­kers van elektri­ci­teit. Ogenschijn­lijk kleine bespa­rings­maat­re­gelen hebben daardoor al snel grote milieu­ef­fecten. Als alle datacen­ters binnen Neder­land de wette­lijk verplichte energie­be­spa­rings­maat­regel doorvoeren, levert dat in potentie een energie­be­spa­ring op die hoger is dan de jaarop­brengst van één miljoen zonne­pa­nelen. Het is goed dat wij samen­werken met de branche. Dankzij deze aanpak kunnen datacen­ters substan­tieel bijdragen aan energie­be­spa­ring en zorgen we vanuit de overheid voor een gelijk speel­veld voor de implementatie.”

Stijn Grove, managing director van de Dutch Data Center Associ­a­tion, voegde hieraan toe: “Als Neder­landse datacen­ter­sector nemen wij onze verant­woor­de­lijk­heid op het gebied van duurzaam­heid. Afgelopen jaren zijn er al grote inspan­ningen geweest, waardoor datacen­ters al vele energie-effici­ën­tie­slagen hebben gemaakt. Wij zijn tevreden met de gezamen­lijke werkwijze, omdat deze duide­lijk­heid schept tussen de toezicht­houder, de datacen­ters en hun gebrui­kers. En daarmee de verduur­za­ming binnen datacen­ters verder kan ondersteunen.”

René Corbijn, adjunct-direc­teur NLdigital, verklaarde: “We staan achter deze werkwijze omdat er zo voor alle partijen duide­lijk­heid komt over de rolver­de­ling bij energie­be­spa­ring op servers in datacen­ters. Door in de complexe digitale ketens de samen­wer­king op te zoeken wordt energie­be­spa­ring bij de kern aange­pakt. De digitale sector zet hiermee weer een extra stap in de energie-effici­ency verbe­te­ring die nodig is om de continue digitale ontwik­ke­lingen mogelijk te maken.”

De volle­dige tekst van de aanpak ter naleving van de maatregel ‘Stel geauto­ma­ti­seerd energie­be­heer in op servers’ is terug te vinden via odnzkg​.nl/​d​a​t​a​c​e​n​t​e​r​a​a​npak.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This