28 juni 2024
0 Reactie(s)

28 juni 2024

MEF’s State of the Industry Report onderstreept dringende behoefte aan gecertificeerde SASE-oplossingen

MEF, een wereld­wijde industrie-associ­atie van netwerk‑, cloud‑, bevei­li­gings- en techno­lo­gie­pro­vi­ders, heeft het ‘State of the Industry Report: SASE – Valida­ting Cyber Defense in an Era of Unpre­ce­dented Threats’ uitge­bracht. Dit uitge­breide rapport onder­zoekt verschil­lende factoren die het risico op grote cyber­aan­vallen wereld­wijd drama­tisch verhogen. Deze zich snel uitbrei­dende dreigingen overtreffen snel het vermogen van overheden, organi­sa­ties en cyber­se­cu­rity-profes­si­o­nals om ze te beheersen. 

Volgens het rapport reageren veel organi­sa­ties op de huidige risico­volle dreigingsom­ge­ving door inves­te­ringen in SASE te priori­teren. Dit is een op cloud gebaseerd cyber­se­cu­rity-model om veilige digitale trans­for­matie te bevor­deren. SASE-oplos­singen beschermen gebrui­kers, apparaten en appli­ca­ties ‘op schaal’, ongeacht hun locatie. Ze combi­neren netwerk­con­nec­ti­vi­teit via SD-WAN, op cloud gebaseerde bevei­li­ging zoals Zero Trust (ZT) en Security Service Edge (SSE), en ‘subscriber policies’ om goede appli­ca­tie­pres­ta­ties te combi­neren met een geïnte­greerde set van beveiligingsmogelijkheden.

Belang­rijkste bevindingen:

  • Samen­wer­king is essen­tieel: Sterkere samen­wer­king om effec­tieve, gestan­daar­di­seerde en schaal­bare cyber­se­cu­rity-oplos­singen te ontwik­kelen voor de bescher­ming van kritieke infra­struc­tuur is essen­tieel. De SASE-markt is een logisch brand­punt voor samenwerking.
  • Meer inves­te­ringen: Wereld­wijde uitgaven aan cyber­se­cu­rity, het belang­rijkste gebied van techno­logie-inves­te­ringen in 2024, zullen naar verwach­ting toenemen met dubbele cijfers. Volgens Gartner zal bijna 40% van de CIO’s SASE-oplos­singen tegen medio 2025 hebben ingezet of plannen om dit te doen.
  • MEF-standaarden en certi­fi­ce­ring stimu­leren adoptie: SASE-industrie­normen en certificeringsprogramma’s zoals die van MEF zijn cruciaal om consis­tente termi­no­logie, inter­o­pe­ra­bi­li­teit en gevali­deerde effec­ti­vi­teit van SASE-oplos­singen te waarborgen, vertrouwen op te bouwen en adoptie te versnellen.

Het MEF SASE-certi­fi­ce­rings­pro­gramma verte­gen­woor­digt in dat opzicht een interes­sante ontwik­ke­ling in een inmid­dels al tien jaar durende netwerk­t­rans­for­matie. Het benadrukt adoptie, standaar­di­satie en certi­fi­ce­ring van SD-WAN, SASE, ZT, SSE en Network as a Service (NaaS) oplos­singen. Dit initi­a­tief streeft ernaar belang­heb­benden af te stemmen op gemeen­schap­pe­lijke termi­no­logie, vertrouwen in diensten en techno­lo­gieën te versterken, de effici­ëntie van de industrie te verbe­teren en de adoptie en markt­groei van SASE te versnellen. MEF SASE-certi­fi­ce­ring omvat drie afzon­der­lijke certificeringsprogramma’s voor SD-WAN, ZT en SSE. Na het behalen van alle drie afzon­der­lijke certi­fi­ce­ringen, wordt een defini­tieve SASE-certi­fi­ce­ring afgegeven.

“Met cyber­cri­mi­na­li­teit die naar verwach­ting tegen 2025 de wereld­eco­nomie $10,5 biljoen zal kosten, is het risico op cyber­aan­vallen tegen onder­ne­mingen en kritieke infra­struc­tuur nog nooit zo groot geweest”, zegt Pascal Menezes, CTO van MEF. “MEF’s nieuwste rapport maakt duide­lijk dat gecer­ti­fi­ceerde SASE-diensten de uitge­breide bescher­ming bieden die nodig is voor digitale trans­for­matie. Terwijl organi­sa­ties overstappen van SD-WAN naar SASE en uitein­de­lijk naar NaaS met geïnte­greerde SASE, zullen gestan­daar­di­seerde oplos­singen geleverd via geauto­ma­ti­seerde ecosys­temen cruciaal zijn om de toene­mende cyber­drei­gingen effec­tief te bestrijden.”

Naast MEF’s eigen analyse van markt­trends, bevat het rapport bevin­dingen van talrijke markt­on­der­zoeks­bu­reaus over de evolu­e­rende SASE-markt, inclu­sief schat­tingen van markt­groei, belang­rijkste redenen voor adoptie, migratie-uitda­gingen en stappen die organi­sa­ties kunnen nemen om deze uitda­gingen te overwinnen. MEF coördi­neerde met de volgende bureaus voor de opname van onder­zoeks­in­houd in het rapport: AvidThink, Dell’Oro Group, Frost & Sullivan, Gartner, IDC, Omdia, TeleGe­o­graphy en Vertical Systems Group.

Vijf SASE-leveran­ciers zijn momen­teel betrokken bij het MEF SASE-certi­fi­ce­rings­pro­gramma: Cisco, Fortinet, Palo Alto Networks, Versa Networks en VMware/​Broadcom. Het programma wordt ook onder­steund door de raad van bestuur van MEF, waaronder senior execu­tives van AT&T Business, Colt Techno­logy Services, Comcast Business, Console Connect door PCCW Global, Liberty Latin America, Lumen, Micro­soft, Orange Wholesale Inter­na­ti­onal, Sparkle en Verizon Business Group.

Foto: Product School via Unsplash

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This