2 juli 2024
0 Reactie(s)

2 juli 2024

Comforte AG en Databricks bundelen krachten om databeveiliging op AI-platformen te verbeteren

Comforte AG, een van oorsprong Duitse aanbieder van techno­logie voor databe­vei­li­ging, is een strate­gi­sche samen­wer­king aan met Databricks. Hierdoor wordt de datacen­tric bevei­li­gings­tech­no­logie van Comforte beschik­baar als geïnte­greerde partner­op­los­sing voor het Databricks-platform. “Deze samen­wer­king stelt bedrijven in staat om gegevens veilig te verenigen en te analy­seren, wat innova­tie­ge­dreven groei bevor­dert”, aldus Henning Horst, Chief Techno­logy Officer bij Comforte.

Bedrijven kunnen nu gebruik maken van verbe­terde gegevens­be­scher­ming door een extra bevei­li­gings­laag toe te voegen om hun initi­a­tieven op het gebied van data, analy­tics en AI te imple­men­teren en op te schalen met behulp van het Databricks-platform.

De integratie van de Comforte-oplos­sing maakt veilige gegevens­stromen en analyses op grote schaal mogelijk. De techno­logie stelt gebrui­kers in staat datasets met persoon­lijke infor­matie (PII) en andere gevoe­lige gegevens veiliger te gebruiken in hybride cloud- en multi-cloud­con­fi­gu­ra­ties. “Data analy­tics-teams hebben behoefte aan een veilige en tijdige self-service toegang tot gegevens. Het invoeren van een datacen­tric bevei­li­gings­aanpak helpt gebrui­kers data-innova­ties te versnellen, naleving van priva­cy­re­gels te waarborgen en het risico van datalekken te minima­li­seren”, voegt Horst toe.

Met de aanpak van Comforte blijven de gegevens geano­ni­mi­seerd, kunnen ze worden gebruikt voor analyses en veilige uitwis­se­ling, en wordt ongeau­to­ri­seerde toegang voorkomen, zelfs als klassieke security-maatre­gelen worden doorbroken. Dit creëert vertrouwen in de naleving van strenge databe­vei­li­gings­normen of priva­cy­re­gels zoals PCI DSS en GDPR, terwijl de priva­cy­stan­daarden en het klant­ver­trouwen behouden blijven.

Foto: HackerNoon via Unsplash

0 Reactie(s)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This