6 juni 2024
0 Reactie(s)

6 juni 2024

Object First introduceert tijdens VeaamOn 2024-conferentie grotere opslagcapaciteit voor Ootbi

Object First, produ­cent van speciaal voor Veeam ontworpen ransom­ware-besten­dige back-up opslag­ap­pa­ra­tuur, kondigt vandaag verhoogde opslag­ca­pa­ci­teit aan tot 192 TB per Ootbi-node. Hiermee komt maximaal 768 TB bruik­bare immutable back-upstorage per cluster beschik­baar. Met de nieuwste release kunnen klanten de opslag­ca­pa­ci­teit effici­ënter beheren en veiliger back-ups van gegevens maken zonder dat de presta­ties achter­uit­gaan. De 192-TB versie van Ootbi vult het bestaande assor­ti­ment van 64-TB en 128-TB apparaten aan, die allemaal inter­o­pe­rabel zijn.

“Deze aankon­di­ging vergroot Object First’s betrok­ken­heid bij innovatie en stimu­leert ons om in te haken op de behoefte van klanten aan veilige, aanpas­bare opslag­ca­pa­ci­teit,” zegt Eric Schott, Chief Product Officer van Object First. “De onder­steu­ning van meer onver­an­der­lijke opslag stelt klanten in staat om mee te groeien met de toene­mende eisen van moderne omgevingen en gegevens te bevei­ligen tegen bedrei­gingen zoals ransom­ware. De continue integratie met de 12.1.2‑release van Veeam zorgt voor nog grotere back-upopslag­ca­pa­ci­teit van meer dan 3 PB als onder­deel van een Veeam-back-up-repository.”

Flexibele schaling

De groei­ende hoeveel­heid persoon­lijke en commer­ciële gegevens heeft te lijden onder veiligheidsrisico’s. Dit betekent dat organi­sa­ties grotere, beter bevei­ligde appara­tuur voor back-upopslag nodig hebben om het hoofd te kunnen bieden aan een grotere werkbe­las­ting en infra­struc­tuur. Ootbi voldoet aan de heden­daagse behoefte aan flexi­bele schaling door bedrijven de mogelijk­heid te geven hun opslag probleem­loos uit te breiden en tegelijk de hoogste normen voor bevei­li­ging en ransom­ware-besten­dig­heid te handhaven, met extra bevei­li­ging tegen manipu­latie en beveiligingsversterking.

Belang­rijke nieuwe functi­o­na­li­teit van de 1.5‑release en het 192-TB apparaat:

  • Omvang: Ootbi onder­steunt nu maximaal 192 TB per node, waardoor tot 768 TB bruik­bare onver­an­der­lijke back-upopslag per cluster beschik­baar komt.
  • Schaal: Continue integratie met Veeam’s 12.1.2‑release zorgt voor nog grotere back-upopslag­ca­pa­ci­teit van meer dan 3 PB, omdat Ootbi-clusters nu kunnen worden gebruikt als meerdere gegevens­bronnen in een Veeam-SOBR (Scale-Out Backup Repository).
  • Bevei­li­ging: Ootbi 1.5 wordt continu getest en gevali­deerd door externe bedrijven, wat de out-of-the-box bevei­li­gings­ver­ster­king van Object First nog verder verbe­tert, met extra onder­steu­ning van de tijdser­vi­ce­op­ties van NTS (Network Time Security) en aange­wezen administrators.

“Ootbi’s 192-TB apparaat en de 1.5‑release dragen bij aan onze missie om veilige, eenvou­dige en krach­tige back-upopslag op locatie te leveren, afgestemd op de speci­fieke behoeften van Veeam-klanten,” verklaarde David Bennett, CEO van Object First. “We kunnen drie verschil­lende opslag­ca­pa­ci­teiten bieden zonder afbreuk te doen aan de confi­gu­ratie, presta­ties of bevei­li­ging, waardoor klanten de beste opslag voor Veeam krijgen.”

“Onver­an­der­lijke, ondoor­dring­bare back-upopslag blijft een cruciaal compo­nent in cyber­se­cu­rity. Uit IDC-onder­zoek blijkt namelijk dat crimi­nelen in ongeveer de helft van alle gevallen probeerden de back-up- en herstel­func­ti­o­na­li­teit van hun doelwit te vernie­tigen,” aldus Johnny Yu, Research Manager van IDC. “Ootbi’s onafhan­ke­lijk gevali­deerde bevei­li­gings­maat­re­gelen en het ‘geen verwijderknop’-principe maken derge­lijke aanvallen direct onschadelijk.”

Ootbi versie 1.5 is per direct beschik­baar. Naar verwach­ting zal het Ootbi 192-TB apparaat vanaf augustus 2024 wereld­wijd beschik­baar zijn.

0 Reactie(s)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This