7 juni 2024
0 Reactie(s)

7 juni 2024

Kyndryl kondigt Kyndryl Interactive AI voor Service Desk aan

Kyndryl kondigde begin deze week de beschik­baar­heid aan van Kyndryl Inter­ac­tive AI for Service Desk, een dynami­sche IT-onder­steu­nings­ser­vice die artifi­ciële intel­li­gentie (AI) combi­neert met mense­lijke exper­tise om een hyper-geper­so­na­li­seerde inter­ac­tieve IT-onder­steu­ning te leveren.

Kyndryl Inter­ac­tive AI for Service Desk koppelt geavan­ceerde spraak­her­ken­ning (ASR) en Neuro Lingu­ïs­tisch Program­meer (NLP) techno­lo­gieën om beteke­nis­volle gesprekken te herkennen en te begrijpen via context­spe­ci­fieke modellen met meetbare bedrijfs­re­gels en dialoog­be­heer. Dit kan klanten helpen de werker­va­ring van werkne­mers te verbe­teren en vereen­vou­digt de imple­men­tatie van AI-oplos­singen voor gesprekken.

De nieuwe Kyndryl Inter­ac­tive AI for Service Desk is ontworpen om werkne­mers te onder­steunen in meer dan 15 talen via het contact­ka­naal van hun voorkeur. In de toekomst worden meer talen toege­voegd. De service gebruikt inzichten op basis van data om content te antici­peren en de richting op natuur­lijke wijze te sturen via AI en mense­lijke intel­li­gentie om mensach­tige gesprekken te voeren.

Kyndryl Inter­ac­tive AI for Service Desk maakt gebruik van toonaan­ge­vende AI-modellen en Human Assisted Under­stan­ding (HAU) techno­logie van de conver­sa­ti­onal AI leider Inter­ac­tions LLC. De oplos­sing benut de Intel­li­gent Virtual Assis­tant (IVA) van Inter­ac­tions om AI-mogelijk­heden te bieden die ervoor zorgen dat effec­tieve multi-intentie gesprekken worden begrepen, met de vertrouwde nauwkeu­rig­heid van een mens. HAU versterkt AI om de gebrui­ker­s­er­va­ring te verbe­teren door tijd en moeite te vermin­deren. Het maakt ook gebruik van Task Orches­tra­tion, een functie van de Inter­ac­tions IVA, die digitale agenten inzet in combi­natie met de IVA-aanbie­ding voor een betere respons en snellere oplossing.

Als gevolg daarvan kan Kyndryl Inter­ac­tive AI for Service Desk tot 70% van de IT-vragen van werkne­mers oplossen via digitale kanalen. De oplos­sing kan ook de produc­ti­vi­teit van werkne­mers verbe­teren doordat incidenten en verzoeken binnen minuten of uren worden opgelost, in plaats van dagen. Boven­dien worden de services geleverd in een bevei­ligde omgeving, geopti­ma­li­seerd om inzichten te verza­melen met een natuur­lijk ritme om continue verbe­te­ringen te leveren.

“Door de combi­natie van machine learning, AI en mense­lijk begrip leveren we uitzon­der­lijke ervaringen en resul­taten aan klanten,” zei Dennis Perpetua, Kyndryl Vice Presi­dent en Distin­guished Engineer. “Deze door AI onder­steunde verbe­te­ringen stellen klanten in staat om poten­tiële kosten­be­spa­ringen te reali­seren en meer inzichten te verkrijgen die kunnen leiden tot betere bedrijfs­re­sul­taten en hogere eindgebruikerstevredenheid.”

“We zijn verheugd om samen te werken met Kyndryl om de volgende generatie Service Desk ervaring aan de wereld te leveren met het beste van conver­sa­ti­o­nele AI en Human Assisted Under­stan­ding. De grootte en ervaring van Kyndryl, gecom­bi­neerd met de bewezen presta­ties van Inter­ac­tions in AI, zal zeker zorgen voor een betere gebrui­ker­s­er­va­ring terwijl de kosten worden verlaagd,” zegt Mike Iacobucci, CEO van Interactions.

Als directe mense­lijke inter­ventie vereist is tijdens de IT-onder­steu­ning, biedt een virtuele IT-conci­ërge onder­steu­ning via een virtuele IT-bar ervaring, middels een bevei­ligd video-kanaal. Werkne­mers krijgen context­ge­richte inter­ac­ties met Kyndryl IT-experts, waarbij de focus ligt op “we ontmoeten je waar je bent” en “we zien wat jij ziet”. Kyndryl Inter­ac­tive AI for Service Desk helpt om complexe problemen op te lossen via inzichten gebaseerd op data, endpoint beheer en augmented reality mogelijkheden.

De techno­logie en metho­do­lo­gieën van Kyndryl Inter­ac­tive AI for Service Desk worden beheerd door de Kyndryl Experience Manage­ment as a Service capaci­teit om een uitzon­der­lijke werkne­mers­er­va­ring te leveren met wrijvings­loze hyper-geper­so­na­li­seerde IT-ondersteuning.

Om klanten te helpen bij de trans­for­matie van hun IT-onder­steu­nings­ser­vices, staan de experts van Kyndryl Vital en Kyndryl Consult klaar om een scala aan advies‑, imple­men­tatie- en beheerde services te bieden — van co-creatie en trans­for­matie tot strate­gisch advies en voort­du­rende IT-ondersteuning.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This