7 juni 2024
0 Reactie(s)

7 juni 2024

Cloudflare viert tiende verjaardag van Project Galileo

Cloud­flare viert de tiende verjaardag van Project Galileo, een gratis service voor kwets­bare groepen die het algemeen belang behar­tigen tegen distri­buted denial-of-service aanvallen (DDoS) beschermt en online houdt. Deze kwets­bare doelwitten zijn bijvoor­beeld organi­sa­ties die zich inzetten voor de rechten van minder­heden, verde­di­gers van mensen­rechten, onafhan­ke­lijke journa­listen en programma’s om de democratie te beschermen. Om deze mijlpaal te markeren, deelt Cloud­flare een blik op het momentum, de statis­tieken en het groei­ende aantal gebrui­kers van het programma.

Project Galileo is onder­deel van Cloudflare’s missie om een beter internet te creëren en de online vrijheid van menings­ui­ting te beschermen. Dit doet het bedrijf door gratis diensten voor cyber­be­vei­li­ging aan te bieden, zoals ongeli­mi­teerde DDoS-bescher­ming. Project Galileo werd in 2014 gelan­ceerd toen Cloud­flare zag dat nieuws- en non-profit­web­sites het doelwit waren van zeer grote DDoS-aanvallen. Deze categorie aanvallen bestoken websites met kwaad­aar­dige verzoeken. De bedoe­ling is om de sites offline te krijgen door binnen zeer korte tijd miljoenen of zelfs miljarden verzoeken te sturen. Voor organi­sa­ties met weinig perso­neel en een klein budget halen deze aanvallen de website vaak offline. Het gevolg is dat de belang­rijke werkzaam­heden en diensten van deze organi­sa­ties niet langer beschik­baar zijn voor degenen die ze het meest nodig hebben.

“Om het vrije open internet te beschermen, moeten we ervoor zorgen dat burger­or­ga­ni­sa­ties en politieke tegen­stan­ders wereld­wijd niet offline kunnen worden gebracht om de simpele reden dat ze zich uitspreken of de zittende macht bekri­ti­seren. Cloud­flare is vaak de enige barrière tussen journa­listen, kwets­bare humani­taire organi­sa­ties en groepen die zich inzetten voor mensen­rechten, en de mensen die met hen willen afrekenen”, zegt Matthew Prince, mede-oprichter en CEO van Cloud­flare. “Het is een van de belang­rijkste projecten van ons bedrijf geweest om dit probleem tien jaar geleden te consta­teren en hulp te kunnen bieden. Dit geldt vooral voor onze werkne­mers, die altijd tijd willen vrijmaken om nieuwe organi­sa­ties te trainen en te helpen. Dit project maakt deel uit van onze missie om een beter internet te creëren.” 

Cyberdreigingen zijn uitdaging voor kwetsbare groepen 

Tussen 1 mei 2023 en 31 maart 2024 weerde Cloud­flare 31,93 miljard cyber­drei­gingen af voor organi­sa­ties die door Project Galileo worden beschermd. Dit is een gemid­delde van bijna 95,89 miljoen cyber­drei­gingen per dag in de afgelopen elf maanden. Volgens een onder­zoek onder deelne­mers van Project Galileo heeft maar 36% van de organi­sa­ties iemand in dienst die verant­woor­de­lijk is voor de cyber­be­vei­li­ging. 46% van de organi­sa­ties heeft slechts een tot tien werkne­mers in dienst. Dat betekent dat alle tijd die ze kwijt zijn aan het bestrijden van cyber­drei­gingen ten koste gaat van de tijd die ze aan de werke­lijke missie van de organi­satie besteden. Uit verdere analyses van de aanvallen op deelne­mers van Project Galileo bleek het volgende:

 • De grootste aanval op een organi­satie van Project Galileo was gericht op een onafhan­ke­lijke nieuws­web­site: Op 11 oktober 2023 waren de grootste aanvallen tegen een organi­satie van Project Galileo gericht op Meduza, een promi­nente, onafhan­ke­lijke nieuws­web­site met artikelen over Rusland en de voorma­lige Sovjet-Unie. De DDoS-aanval steeg tot 7 miljoen verzoeken per seconde. In totaal duurde de aanval 7 minuten. Die dag werden in totaal 1,9 miljard DDoS-verzoeken tegengehouden. 
 • Journa­listen en onafhan­ke­lijke media zijn het vaakst slacht­offer: Journa­listen en media­or­ga­ni­sa­ties behoorden tot de categorie die het meest werd aange­vallen. Afgelopen jaar waren zij het doelwit van 34% van alle aanvallen op de internet proper­ties die door het project worden beschermd, gevolgd door mensen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties met 17%.
 • Geweld in oorlogs­tijd gaat gepaard met cyber­aan­vallen: Cloud­flare consta­teerde een patroon van oorlogs­ge­weld dat gepaard gaat met cyber­aan­vallen tegen organi­sa­ties in Oekraïne, en meer recent tegen organi­sa­ties gerela­teerd aan Israël en de Pales­tijnse gebieden. Na 7 oktober 2023 nam het verkeer naar Israë­li­sche en Pales­tijnse organi­sa­ties toe. Dit viel samen met het begin van het conflict tussen Israël en Hamas. Zo werd een promi­nente organi­satie in het Verenigd Konink­rijk die zich inzet voor de Pales­tijnse mensen­rechten het slacht­offer van twee grote aanvallen. De eerste vond plaats op 15 oktober 2023 en viel samen met de natio­nale demon­stratie ter onder­steu­ning van Pales­tijnen in Londen. Binnen twee minuten steeg het aantal afgeweerde verzoeken van 0 tot 44.500 per seconde. De tweede, op 21 februari 2024, viel samen met de oproep tot een staakt-het-vuren van Britse wetge­vers. Deze aanval duurde 40 minuten en het aantal afgeweerde verzoeken liep op tot maximaal 10.500 en gemid­deld 6.638 per seconde. Ook een organi­satie die essen­tiële inter­net­in­fra­struc­tuur in het Midden-Oosten beheert, kreeg tweemaal een grote hoeveel­heid verkeer te verduren: in oktober gedurende 2,5 uur met maximaal 78.500 verzoeken per seconde, en in december gedurende meer dan 2 uur met gemid­deld 8.600 en maximaal 13.830 verzoeken per seconde.

LGBTQ‑, vrouwenrechten- en andere organisaties krijgen bescherming van Cloudflare

 • Awaq ONGD: “De services van Project Galileo zijn niet slechts belang­rijk, maar absoluut noodza­ke­lijk voor de activi­teiten van onze organi­satie. Ze verbe­teren niet alleen de presta­ties, veilig­heid, schaal­baar­heid en betrouw­baar­heid van onze website, maar vormen de ruggen­graat die zorgt dat we kunnen bestaan en bloeien in de digitale wereld. Dankzij Project Galileo besparen we niet alleen kosten op cyber­be­vei­li­ging, maar hebben we ook de finan­ciële flexi­bi­li­teit om die middelen te wijden aan onze kernmissie: de strijd tegen klimaat­ver­an­de­ring.” – Nicolás Morgado, Direc­teur Cyberbeveiliging.
 • LGBT Founda­tion: “Project Galileo is van essen­tieel belang, omdat we elke dag aanzien­lijke risico’s lopen door online dreigingen en aanvallen. Burger­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties als de onze hebben 365 dagen per jaar bescher­ming nodig. Als geregi­streerd goed doel hebben we niet veel middelen ter beschik­king, dus alleen door online te blijven kunnen we levens redden. De teamleden van Cloud­flare en Ave Design Studio die ons elke dag veilig en online houden, zijn helden voor een organi­satie als de onze.” – Matthew Belfield, hoofd commu­ni­catie en marketing
 • Tech4Peace: “Zonder de bescher­ming van Cloud­flare zouden onze website en app kwets­baar zijn voor aanvallen. We zouden mogelijk geen tijdige en betrouw­bare infor­matie kunnen verstrekken aan degenen die deze het meest nodig hebben. Ook zou het ons belem­meren om urgente zaken te behan­delen via de hulplijn, vooral zaken van journa­listen, activisten en vrouwen die met gender­ge­re­la­teerd geweld te maken hebben.” – Aws Al-Saadi, oprichter en president
 • UN Women Australia: “Cloud­flare en Project Galileo zijn fantas­tisch geweest. Ze hebben ons goed, betrouw­baar en bruik­baar advies gegeven dat we anders simpelweg niet hadden kunnen krijgen. Ze gaven ons dit deskun­dige, strate­gi­sche advies wanneer we dat het meest nodig hadden. Zonder de onder­steu­ning van Cloud­flare hadden de aanvallen veel ernstiger kunnen uitpakken.” – Simone Clarke, Chief Execu­tive Officer
 • Cagle Cartoons: “Cloud­flare beschermt onze servers, sites en online content via Project Galileo. Zonder deze bescher­ming zouden we niet opera­ti­o­neel kunnen blijven. Onze sites en politieke cartoo­nisten zijn onvoor­stel­baar vaak het doelwit van hackers.” – Daryl Cagle, Chief Execu­tive Officer

Groeiend aantal partners bevordert uitbreiding project

Cloud­flare werkt samen met 54 gerenom­meerde burger­or­ga­ni­sa­ties om websites te identi­fi­ceren die in aanmer­king komen voor deelname aan Project Galileo. Deze groepen bieden deskundig advies binnen hun invloeds­sfeer om ervoor te zorgen dat kandi­daten op een onbevoor­oor­deelde en neutrale manier worden goedgekeurd.

 • Internet Society, een wereld­wijde liefda­dig­heids­in­stel­ling die mensen helpt ervoor te zorgen dat het internet een positieve kracht blijft“Slacht­of­fers van huise­lijk geweld, democra­ti­sche activisten en journa­listen kunnen het doelwit worden van machtige, vastbe­raden aanval­lers. Zij moeten extra voorzichtig zijn met hun digitale aanwe­zig­heid en online spoor, omdat ze anders aange­vallen, gevan­gen­ge­nomen of gedood kunnen worden. We hebben een diverse groep deskun­dige indivi­duen nodig die opstaat voor de initi­a­tieven en stemmen van mensen die een steuntje in de rug verdienen. En dat is precies het doel van projecten als Project Galileo.” – Dr. Joseph Hall, vooraan­staand technoloog
 • National Democratic Insti­tuteeen onpar­tij­dige non-profit­or­ga­ni­satie die wereld­wijd democra­ti­sche instel­lingen onder­steunt en versterkt door middel van burger­par­ti­ci­patie, openheid en verant­woor­de­lijk overheids­op­treden“Project Galileo van Cloud­flare blinkt voor ons uit door de toewij­ding om hulpmid­delen niet alleen gratis aan te bieden, maar ze ook makke­lijk toegan­ke­lijk te maken. Door de gebruiks­vrien­de­lijke handlei­dingen van het project kan NDI bijvoor­beeld veel makke­lijker onze vele verschil­lende democra­ti­sche partners kennis laten maken met concepten als DDoS-bescher­ming, vooral als ze hun activi­teiten willen beschermen in de context van verkie­zingen en andere kritieke politieke processen.” – Evan Summers, program­ma­di­rec­teur voor Digital Resilience
 • Nethope, een wereld­wijd consor­tium van non-profit­or­ga­ni­sa­ties die door middel van samen­wer­king, collec­tieve actie en het slim gebruik van techno­logie de meest urgente problemen in de wereld aanpakken: “Onze NetHope-commu­nity en het Global Humani­ta­rian ISAC erkent dat cyber­be­vei­li­ging een teamsport is. Alleen als we samen­werken met partners als Cloud­flare kunnen we in het digitale tijdperk de missies van non-profit­or­ga­ni­sa­ties beschermen. Non-profit­or­ga­ni­sa­ties bieden kritieke ‘last mile’-infrastructuur en levens­red­dende hulp aan miljoenen mensen wereld­wijd, maar worden actief aange­vallen door kwaad­aar­dige actoren, waaronder natie­staten. Door samen te werken met partners als Cloud­flare kunnen we via Project Galileo onze speci­fieke deskun­dig­heid inzetten om deze non-profit­or­ga­ni­sa­ties tegen dreigingen te verde­digen. En dat komt ten goede aan mensen én de planeet.” – Dianna Langley, COO
Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This