24 mei 2024
0 Reactie(s)

24 mei 2024

Nutanix voegt energiemonitoring toe aan zijn cloudplatform

Nutanix heeft nieuwe mogelijk­heden aange­kon­digd in het Nutanix Cloud Platform die inzicht bieden in het energie­ver­bruik van een Nutanix-omgeving. Dit helpt organi­sa­ties hun duurzaam­heids­plannen te verbe­teren met gegevens over energie­ver­bruik op basis van metingen van de gebruikte hardware, die vrijwel in realtime worden bijge­werkt. Klanten kunnen stroom­ge­ge­vens visua­li­seren in hun Nutanix-dashboard en zo het energie­ver­bruik van de IT-omgeving beter begrijpen.

“Gegevens over energie-effici­ëntie worden steeds belang­rijker voor IT-infra­struc­tuur­per­so­neel dat resources wil optima­li­seren en duurzaam­heids­doelen wil bereiken”, zegt Steve McDowell, Chief Analyst bij NAND Research. “Actieve monito­ring van energie­ge­ge­vens is een mooie nieuwe tool voor Nutanix-klanten die moeite hebben om hun milieu­doel­stel­lingen te bereiken.”

Volgens de Nutanix Enter­prise Cloud Index is 88% van de organi­sa­ties het erover eens dat duurzaam­heid een priori­teit is en velen imple­men­teren duurzaam­heids­ini­ti­a­tieven, waarvan de meest voorko­mende het moder­ni­seren van de IT-infra­struc­tuur is. Echter hebben organi­sa­ties vaak moeite met het accuraat meten en plannen van hun energie­ver­bruik, alsook hun CO2-uitstoot, binnen hun IT-domein. Moderne IT-systemen zijn complex en bestaan vaak uit een combi­natie van servers op locatie, co-located platformen en hosting bij servi­ce­pro­vi­ders. Hierdoor kan het moeilijk zijn om toegang te krijgen tot gegevens en inzichten die de gebrui­kers van de IT-middelen infor­meren over het energieverbruik.

Deze nieuwe functi­o­na­li­teit, opgenomen in Nutanix Cloud Infra­struc­ture (NCI), helpt klanten dit proces te vereen­vou­digen door meer gedetail­leerde infor­matie over hun energie­ver­bruik te verstrekken in plaats van schat­tingen op basis van aannames of ‘typische’ verbruiks­waarden. Het bouwt ook voort op de onlangs uitge­brachte mogelijk­heden in de X‑Ray bench­mar­king­tool van Nutanix, die infor­matie over vermogen en energie levert ter verge­lij­king met andere presta­tie­sta­tis­tieken (CPU, geheugen, IOPS, enz.) voor real world-scena­rio’s. Dit kan klanten helpen het stroom- en energie­ver­bruik voor speci­fieke gesimu­leerde workloads beter te begrijpen en beter geïnfor­meerde beslis­singen te nemen op basis van de best beschik­bare gegevens.

“Organi­sa­ties over de hele wereld hebben gepro­fi­teerd van de server­ge­ba­seerde, webscale-archi­tec­tuur van het Nutanix Cloud Platform om het energie­ver­bruik van hun datacen­ters actief te vermin­deren”, zegt Thomas Cornely, SVP Product Manage­ment bij Nutanix. “Deze nieuwe functi­o­na­li­teit in Prism Central stelt klanten in staat om realtime statis­tieken over energie­ver­bruik te visua­li­seren en histo­ri­sche gegevens te rappor­teren ter onder­steu­ning van de duurzaam­heids­doel­stel­lingen van onze klanten.”

IT-afdeling kan rapporteren op energiebesparing

Met het oog op duurzaam­heid streven IT-profes­si­o­nals naar een goed evenwicht tussen presta­ties en effici­ënte levering van apps, data en compu­ting. Techno­lo­gieën zoals virtu­a­li­satie, contai­ners en hyper­con­verged infra­struc­ture (HCI) conso­li­deren workloads op minder fysieke apparaten, waardoor het energie­ver­bruik en de CO2-uitstoot worden vermin­derd in verge­lij­king met tradi­ti­o­nele infra­struc­tuur. Gemid­deld rappor­teerden Nutanix-klanten die hun ervaringen deelden met de Nutanix Cloud Infra­struc­ture-oplos­sing, de op HCI-gebaseerde bouwsteen voor het Nutanix Cloud Platform, een afname van de fysieke voetaf­druk van ruim 70% en een afname van het energie­ver­bruik van 50% ten opzichte van hun legacy-systemen. Een vermin­de­ring van het energie­ver­bruik kan leiden tot een vermin­de­ring van de CO2-uitstoot, waardoor de milieu­be­las­ting van de IT-systemen van een organi­satie tot een minimum wordt beperkt.

Het power consump­tion-dashboard is momen­teel in ontwik­ke­ling en is de eerste stap om gebrui­kers van het Nutanix Cloud Platform te voorzien van meer infor­matie en tools om hun duurzame IT-initi­a­tieven beter te onder­steunen. Meer infor­matie is hier te vinden.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This