24 mei 2024
0 Reactie(s)

24 mei 2024

Hoe Porsche Informatik 3000 websites geautomatiseerd wist te migreren

Porsche Infor­matik, een dochter­on­der­ne­ming van een van de grootste deale­ror­ga­ni­sa­ties ter wereld (Porsche Holding Salzburg), heeft met behulp van Cloud­flare een vrijwel geheel geauto­ma­ti­seerde migratie van meer dan 3000 dealer­web­sites gerea­li­seerd. Door deze infra­struc­tuur vrijwel geheel te automa­ti­seren krijgt het bedrijf veel meer tijd en ruimte om nieuwe, innova­tieve diensten te ontwikkelen.

Als IT-dienst­ver­lener van Porsche Holding bouwt en onder­houdt Porsche Infor­matik een uitge­breide inter­na­ti­o­nale infra­struc­tuur. Deze is bedoeld voor het onder­steunen van enkele duizenden autodea­lers verspreid over de gehele wereld. De websites zijn bedoeld voor verkoop en dienst­ver­le­ning aan klanten. De rol van deze dealer­web­sites wordt steeds groter, nu steeds meer consu­menten en bedrijven voertuigen simpelweg online bestellen en steeds minder de fysieke vesti­ging van dealers bezoeken. 

Thomas Zangl

Datalocalisatie en automatisering

Voor Porsche Holding Salzburg was deze ontwik­ke­ling aanlei­ding om de websites van de dealers sterk te moder­ni­seren. De overgang naar de cloud bracht echter nogal wat uitda­gingen met zich mee:

  • Bevei­li­ging van webas­sets en klant­do­meinen tegen steeds geavan­ceer­dere aanvallen. Cyber­aan­vallen wordt steeds complexer en schade­lijker. Porsche Infor­matik moet ervoor zorgen dat de online verkoop- en servi­ce­plat­formen bestand zijn tegen deze bedreigingen.
  • Zorgen voor robuuste webap­pli­ca­ties met een hoge beschik­baar­heid ondanks insta­biele inter­na­ti­o­nale netwerk­con­di­ties. In sommige delen van Europa maar zeker ook in andere delen van de wereld is de kwali­teit van de netwerk­ver­bin­dingen niet altijd constant. Om klant­ver­trouwen te behouden, moet Porsche Infor­matik dus zorgen voor een ononder­broken en betrouw­bare dienst­ver­le­ning, zelfs in gebieden met matige verbindingen.
  • Geauto­ma­ti­seerde domein­mi­gratie en volledig automa­ti­sche beheers­pro­cessen voor SSL-certi­fi­caten. Dit is essen­tieel om de effici­ëntie te verhogen en de kans op mense­lijke fouten te minimaliseren.
  • Naleving van Europese en inter­na­ti­o­nale voorschriften op het gebied van datalo­ca­li­satie. Dit omvat de naleving van GDPR en andere regio­nale regel­ge­vingen om de privacy van klant­ge­ge­vens te waarborgen.

Thomas Zangl, hoofd Cloud en Virtu­a­li­za­tion Services bij Porsche Infor­matik, geeft aan dat dit zelfs voor een grote IT-firma als Porsche Infor­matik een wel erg groot project is. Daarom is men op zoek gegaan naar een partner die zowel het wereld­wijde netwerk heeft als over de kennis beschikt voor lokali­satie en automa­ti­se­ring van processen. Men kwam uitein­de­lijk uit bij Cloud­flare. Zangl: ”We willen ervoor zorgen dat zowel onze nieuwe moderne als onze klassieke client-server appli­ca­ties cloud-ready zijn. Cloud­flare helpt ons om deze uitda­gingen aan te pakken.”

Veiligheid en prestaties verbeteren

De samen­wer­king begon in 2022 met enkele klein­scha­lige tests. Al snel nam het project een serieuze wending met de imple­men­tatie van Cloudflare’s Web Appli­ca­tion Firewall (WAF), een aantal appli­ca­tie­ser­vices en DDoS-bescher­ming. Directe aanlei­ding hiervoor was het conflict in de Oekraïne. Dit maakt een betere bevei­li­ging van Porsche Informatik’s openbare webin­fra­struc­tuur tegen goed gefinan­cierde aanvallen noodzakelijk.

Günter Schul­meister

“Vanaf het begin was duide­lijk dat cloud­trans­for­matie meer inhoudt dan alleen het imple­men­teren van cloud­dien­sten. Het gaat ook om het aanpassen aan nieuwe uitda­gingen”, zegt Günter Schul­meister, Cloud Trans­for­ma­tion Lead bij Porsche Infor­matik. Door de webcon­tent en assets over te brengen naar Cloudflare’s wereld­wijde netwerk van 310 datacen­ters in meer dan 120 landen, kon Porsche Infor­matik de presta­ties en bevei­li­ging aanzien­lijk verbe­teren. Dit netwerk zorgt ervoor dat de content dichter bij de eindge­brui­kers wordt geplaatst, wat resul­teert in snellere laadtijden en een verbe­terde gebrui­ker­s­er­va­ring. “Cloud­flare gaf ons toegang tot content delivery services die onze presta­tie­pro­blemen aanpakten”, aldus Zangl.

Voor Porsche Informatik’s inter­na­ti­o­nale netwerk van klanten, dealers en servi­ce­tech­nici waren de verbe­te­ringen vrijwel direct merkbaar. Door gebruik te maken van Cloud­flare Load Balan­cing, Argo Smart Routing, R2 Distri­buted Object Storage en Workers (code die niet op servers draait maar in het netwerk), kon Porsche Infor­matik toepas­singen dichter bij de eindge­bruiker bouwen en uitvoeren. Dit resul­teerde in een aanzien­lijke vermin­de­ring van de bandbreed­te­kosten en verbe­terde presta­ties en bruik­baar­heid van hun online car confi­gu­rator, bestel­lings­soft­ware en servicequeues.

“We zijn een wereld­wijde onder­ne­ming die wordt uitge­daagd door presta­tie­knel­punten, vooral buiten Europa, omdat we voorheen vanuit een Europese server streamden”, zegt Schul­meister. “Door Cloud­flare te gebruiken om content op het wereld­wijde netwerk op te slaan en te streamen, genieten met name onze partners in landen als Chili, Maleisië en Japan van de voordelen van content delivery services. Niet alleen zien zij veel betere websi­te­pres­ta­ties, ze zijn ook beter beschermd tegen cyber­aan­vallen.” De laadtijd van de webpagina’s is met 40% vermin­derd. Door een wereld­wijd gedis­tri­bu­eerde asset-cache toe te passen, Workers te gebruiken om appli­ca­ties van gedis­tri­bu­eerde verwer­kings­ca­pa­ci­teit te voorzien en knelpunten te vermijden met flexi­bele  route­ring en load balan­cing, zijn de websites sneller en betrouw­baarder geworden.

Automatisering van beheer en migratie

Een van de grootste uitda­gingen was het efficiënt beheren van DNS, bevei­li­gings­cer­ti­fi­caten en het migreren van klant­web­sites naar de cloud. Door de service ‘SSL for SaaS’ en API-integratie toe te passen, heeft Porsche Infor­matik dit proces gestroom­lijnd. “We hebben het proces voor het migreren en onder­houden van SSL-certi­ficten volledig kunnen automa­ti­seren”, zegt Zangl.

Het gebruik van Cloud­flare API-integratie en een Every­thing as Code (EaC)-benadering heeft ervoor gezorgd dat de gehele infra­struc­tuur nu efficiënt kan worden beheerd. Door GitLab en ‘merge requests’ te gebruiken kon worden gedefi­ni­eerd en gedele­geerd welke websites moeten worden verplaatst en van welke hosting­ca­pa­ci­teit zij moeten worden voorzien. Met de websites live in de cloud, automa­ti­seert SSL for SaaS de volle­dige levens­cy­clus van certi­fi­caten en wordt het confi­gu­reren en technisch onder­houden van de sites aanzien­lijk vereenvoudigd.

Naleving van regelgeving

Als organi­satie die zowel auto’s verkoopt als finan­ciële diensten aanbiedt, opereert Porsche Holding Salzburg in een sterk geregu­leerde omgeving. Als gevolg hiervan zorgde de cloud­mi­gratie voor een aantal uitda­gingen, waaronder GDPR en andere priva­cy­re­ge­lingen. “We zijn een Europees bedrijf en een deel van onze klanten bevindt zich in Europa. GDPR dicteert dus heel nadruk­ke­lijk waar en hoe we bedrijfs- en gebrui­kers­ge­ge­vens kunnen opslaan”, legt Schul­meister uit. “Onze partner beschikt gelukkig over een toolset om GDPR-naleving en imple­men­tatie van andere wette­lijke regelingen in tal van verschil­lende privacy-regimes te realiseren.”

Dit gebeurt met een zogeheten Data Locali­za­tion Suite. Deze maakt het voor Porsche Infor­matik mogelijk om strikte en verifi­eer­bare controle op alle relevante gegevens uit te oefenen. Via deze suite wordt nu geregeld welke data waar mag worden opgeslagen. Cloud­flare stelt het bedrijf ook in staat om bedrijfs­re­gels vast te stellen voor het inzetten van regio-speci­fieke Workers om zijn server­loze appli­ca­ties te draaien en de locatie van datacen­ters te speci­fi­ceren – met toestem­ming om gegevens te inspec­teren op bedrei­gingen of afwijkingen.

Ruimte voor innovatie

Innovatie is cruciaal voor de auto-industrie en is dus ook een belang­rijk thema voor Porsche Infor­matik. Men kijkt daarbij onder andere naar een volledig geïnte­greerde digitale ervaring voor klanten van zowel het koopproces als het gebruik van de auto. “De autodealer van de toekomst zal volledig digitaal zijn”, zegt Zangl. Binnen­kort zullen websites en online appli­ca­ties de meeste, zo niet alle, processen in de autosector onder­steunen. Naarmate die appli­ca­ties het hart van het bedrijf worden, hangt klant­ver­trouwen en succes af van innovatie, bevei­li­ging, beschik­baar­heid, schaal­baar­heid en presta­ties. Daarom was de drasti­sche moder­ni­se­ring van de infra­struc­tuur cruciaal voor deze grote deale­ror­ga­ni­satie. Doordat het beheer van de techni­sche infra­struc­tuur nu vrijwel geheel is geauto­ma­ti­seerd, heeft Porsche Infor­matik veel meer dan voorheen zijn handen vrij om zich met name op deze zo belang­rijke innova­ties te richten. 

De resultaten

  • Cache­per­cen­tage van 95% van het openbare verkeer – Dit heeft niet alleen de bandbreed­te­kosten aanzien­lijk verlaagd, maar ook de servers vrijge­maakt voor andere taken. Door het grootste deel van het verkeer te cachen, kan Porsche Infor­matik zich richten op het verbe­teren van andere aspecten van de IT-infrastructuur.
  • 40% verbe­te­ring in inter­na­ti­o­nale presta­ties van websites en appli­ca­ties – Deze verbe­te­ring heeft de gebrui­ker­s­er­va­ring aanzien­lijk verbe­terd en het consu­men­ten­ver­trouwen bevor­derd. Snellere laadtijden en soepe­lere inter­ac­ties zijn cruciaal voor het behouden van klant­te­vre­den­heid en het versterken van de merkloyaliteit.
  • Geauto­ma­ti­seerde domein- en websi­te­mi­gratie – Dit proces heeft devel­o­pers veel tijd bespaard en meer dan 3000 klant­web­sites bevei­ligd. De automa­ti­se­ring zorgt ervoor dat de migratie efficiënt en foutloos verloopt, wat essen­tieel is voor een organi­satie met een wereld­wijde aanwezigheid.
  • Gestroom­lijnde naleving van Europese en inter­na­ti­o­nale datalo­ca­li­satie voorschriften – Door te voldoen aan deze complexe regel­ge­ving, verze­kert Porsche Infor­matik de privacy en veilig­heid van klant­ge­ge­vens, wat essen­tieel is in het huidige digitale landschap.
Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This