24 mei 2024
0 Reactie(s)

24 mei 2024

Belnet rondt WAN-migratie van eerste Belgische federale overheidsdiensten af

Belnet heeft de afgelopen maanden de migratie afgerond van de Wide Area (WAN) netwerken van een reeks federale overheids­dien­sten. Daarmee heeft Belnet de eerste grote stappen gezet in de gefaseerde operatie die de WAN-connec­ti­vi­teit van een 20-tal federale organi­sa­ties met ruim 1.400 fysieke locaties centra­li­seert. Het project biedt, naast heel wat opera­ti­o­nele en admini­stra­tieve voordelen voor de betrokken overheids­dien­sten, ook een bespa­ring voor de federale overheid van 1,2 miljoen euro per jaar.

In het kader van een spending review in opdracht van de FOD BOSA (Beleid & Onder­steu­ning) conclu­deerde Belnet, IT-partner voor onder­zoek, onder­wijs en overheden, in 2022 dat er signi­fi­cante bespa­ringen mogelijk waren door het beheer van WAN-diensten van verschil­lende federale overheids­dien­sten te centra­li­seren. Een Wide Area Network is een netwerk dat de verschil­lende gedecen­tra­li­seerde locaties van een organi­satie met elkaar en met het internet verbindt. Na de beslis­sing van de federale minis­ter­raad in oktober 2022 om dit project door Belnet te laten reali­seren, sloot Belnet vorig jaar na een aanbe­ste­dings­pro­ce­dure een vijfja­rige raamover­een­komst af met Telenet Business. Dat onder­deel van Telenet, gespe­ci­a­li­seerd in zakelijke telecomop­los­singen, facili­teert in opdracht van Belnet de WAN-connec­ti­vi­teit voor de federale overheidsdiensten.

Ontzorgen en besparen

Door de WAN-connec­ti­vi­teit te centra­li­seren bij Belnet, hoeven de betroken overheids­dien­sten niet langer aparte overheids­op­drachten uit te schrijven. Dat reduceert sterk de admini­stra­tieve rompslomp van aanbe­ste­dingen en het contract­be­heer. Met Belnet als beheerder en centraal aanspreek­punt worden de overheids­dien­sten ook op opera­ti­o­neel vlak volledig ontzorgd.

Boven­dien betekent dit een enorme bespa­ring voor de federale overheid. Dirk Haex, Algemeen Direc­teur bij Belnet: “De eerste migra­ties in de reeks beves­tigen niet alleen onze prognoses van 10 procent bespa­ring, ze wijzen erop dat we die mogelijk zelfs gaan overtreffen. Dat betekent concreet dat de overheid dankzij dit project, wanneer alle betrokken overheids­dien­sten zijn gemigreerd, jaarlijks minstens 1,2 miljoen euro bespaart. Als trusted partner van de federale overheids­dien­sten is het onze taak om hen van een stabiel, veilig en robuust netwerk met betrouw­bare dataver­bin­dingen te voorzien, aan een zo laag mogelijke kost voor de belas­ting­be­taler. Ik ben er heel trots op dat we daarin aan het slagen zijn met een complex proces dat heel vlot verloopt, mede dankzij de goede samen­wer­king met onze externe partners.”

Thomas Dermine, staats­se­cre­taris belast met Weten­schaps­be­leid: “Het centra­li­seren van het beheer van deze WAN-netwerken is een succes­ver­haal. De bespa­ringen voor de federale overheid zijn aanzien­lijk en zullen naarmate het project vordert nog verder oplopen. Het toont aan dat bespa­ringen en schaal­voor­delen mogelijk zijn en dit dankzij de goed gecoör­di­neerde aanpak van Belnet over de diverse federale diensten heen. Belnet ontzorgt niet alleen andere overheids­dien­sten, maar versterkt ook zijn positie als betrouw­bare IT-partner voor alle federale diensten.”

Verwachte afronding in 2026

Concreet is vandaag het WAN-netwerk van de FOD Economie volledig gemigreerd en dat van de FOD Werkge­le­gen­heid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) groten­deels, goed voor 10% van het volle­dige project. Voor de zomer komen daar nog de volle­dige netwerken van de FOD’s Sociale Zeker­heid, Mobili­teit, Volks­ge­zond­heid en het FAVV bij. “De komende jaren volgen tal van grote overheids­dien­sten met veel decen­trale sites, zoals Finan­ciën en Justitie”, zegt Dirk Haex. “We verwachten dat de hele operatie zal afgerond zijn in 2026, met mogelijk nog enkele uitlo­pers tot 2028.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This