6 februari 2024
0 Reactie(s)

6 februari 2024

NLconnect publiceert Product Category Rules voor duurzame glasvezelproducten

Branche­or­ga­ni­satie NLcon­nect heeft twee Product Category Rules (PCR’S) gepubli­ceerd, voor actieve en passieve glasve­zel­pro­ducten. Beide documenten bevatten reken­re­gels waarmee fabri­kanten op een gestan­daar­di­seerde manier de milieu­be­las­ting van veelge­bruikte producten in de glasvezel- en teleco­min­du­strie in kaart kunnen brengen. De PCR’s vormen een essen­tiële bouwsteen in de verdere verduur­za­ming van de digitale infrastructuur.

In de inter­na­ti­o­nale glasve­zel­branche was geen standaard voor duurzaam­heids­clas­si­fi­catie van glasve­zel­ma­te­ri­alen. NLcon­nect vult die lacune nu in. De PCR’s zijn de afgelopen maanden door NLcon­nect uitge­werkt in een werkgroep met deelname van de bedrijven Adtran, Amadys (Netceed), Attema, BAM Telecom, Circet, Compose/​Legrand, Dura-Line, Eurofiber, Genexis, Maunt, Netways Europe, Odido, Prysmian Group, TKF en TriNed. NLcon­nect heeft zich in het project laten begeleiden door NIBE, advies­bu­reau op het gebied van duurzaam en circu­lair bouwen. 

De PCR’s zijn van toepas­sing op een brede groep glasve­zel­pro­ducten. Aan passieve zijde gaat het onder meer om kabels, ducts, closures, FTU’s en glasvezel-lades. De PCR voor actieve producten bestrijkt onder meer modems, routers, ONT’s en switches. De PCR’s zijn gepubli­ceerd op de website van NLcon­nect en zijn voor elke fabri­kant, leveran­cier en telecom­partij vrije­lijk te gebruiken.

Milieubelasting gedurende de levenscyclus 

Fabri­kanten en leveran­ciers kunnen de reken­re­gels in de documenten toepassen op data uit eerdere of nieuw uit te voeren Levens­Cy­clusAna­lyses (LCA’s) van hun producten. Alle aspecten betref­fende de milieu­be­las­ting gedurende de levens­cy­clus van een product komen hierbij aan bod: van grond­stof­win­ning, produc­tie­pro­cessen, prakti­sche levens­duur, onder­houd en beheer, tot de sloop en afval­ver­wer­king alsmede alle logis­tiek over de levensduur. 

Reductie van scope 3 emissies door duurzaam inkopen met EPD’s

Met de PCR’s en LCA’s wordt het mogelijk om per product of product­groep een gestan­daar­di­seerde Environ­mental Product Decla­ra­tion (EPD) op te stellen. Zo’n EPD levert fabri­kanten maar ook inkopers bij opera­tors, aanne­mers en overheden goed zicht op de milieu-impact van materi­alen en producten die worden gebruikt in glasve­zel­net­werken. Telecom­be­drijven kunnen hiermee beter grip krijgen op hun zogenaamde scope 3 emissies: het deel van de CO2-footprint dat wordt veroor­zaakt door de gehele levens­cy­clus van alle producten die een bedrijf inkoopt.

Binnen het project van NLcon­nect zijn reeds EPD’s gemaakt voor ducts en kabels van Prysmian, een kabel van TKF, een duct van Amadys en Dura-Line, een glasve­zel­cas­sette van Legrand/​Compose, een manhole/​mof van Attema en een XGS-PON ONT van Genexis.

Aangescherpte Europese regels 

NLcon­nect direc­teur Mathieu Andriessen: ‘Moderne 5G- en glasve­zel­net­werken zijn gelukkig al erg energie­zuinig en de digitale infra­struc­tuur neemt slechts 0,22 procent van de totale Neder­landse CO2-footprint voor zijn rekening. Met de publi­catie van de PCR’s beschikt onze industrie over een belang­rijke standaard om onze emissies nog verder te verlagen. Met de PCR’s kunnen fabri­kanten EPD’s laten maken en zo de ecolo­gi­sche voetaf­druk van elk product aantonen. Daarmee wordt het mogelijk om via procure­ment te sturen op reductie van de emissies in scope 3. Scope 3 is de indirecte uitstoot in de toele­ve­rings­keten en vormt bij de meeste telecom­be­drijven de hoofd­moot van hun emissies. Reductie in scope 3 wordt steeds belang­rijker. Vanwege de intrin­sieke wens van veel partijen om verder te vergroenen, maar ook omdat de Europese regels voor energie-effici­ëntie, corpo­rate sustai­na­bi­lity repor­ting en Corpo­rate sustai­na­bi­lity due diligence steeds scherper worden. Het is onze verwach­ting dat het gebruik van EPD’s in onze industrie daarom een grote vlucht zal nemen in de komende jaren’.

Nationale Milieudatabase

Om de PCR’s op te stellen heeft NLcon­nect gebruik gemaakt van de Bepaling­s­me­thode Milieu­pres­tatie Bouwwerken van de Stich­ting Natio­nale Milieu­da­ta­base (NMD). Ook zijn bruik­bare elementen overge­nomen van buiten­landse PCR’s van (andere) kabels en elektro­ni­sche producten zoals van EPD Norge, Environdec en PEP Ecopassport.

De PCR’s zijn gepubli­ceerd op de website van NLcon­nect  en de volgende stap is om de PCR’s officieel tot natio­nale standaard te verheffen. Daartoe beoogt NLcon­nect de documenten ook te laten publi­ceren als officiële c‑PCR op de website van de Natio­nale Milieu­da­ta­base.  Dit staat gepland voor later dit jaar en in dat proces zal ook een openbare consul­tatie worden gehouden van de beide PCR’s.

De PCR’s van NLcon­nect zijn opgesteld omdat er in de inter­na­ti­o­nale glasve­zel­branche geen standaard was voor duurzaam­heids­clas­si­fi­catie van gebruikte materi­alen. NLcon­nect beoogt dat haar PCR’s die rol gaan vervullen. Parallel aan de natio­nale standaar­di­satie werkt de branche­ver­e­ni­ging daarom ook aan inter­na­ti­o­nale standaar­di­satie. Daartoe werkt NLcon­nect samen met de FttH Council Europe en is ook contact met de ITU.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This