5 februari 2024
0 Reactie(s)

5 februari 2024

De belangrijkste uitdagingen waar platform engineers in een multicloud-omgeving mee te maken hebben

Platform engineers ontwerpen, bouwen en onder­houden de infra­struc­tuur en tools die nodig zijn voor softwa­re­ont­wik­ke­ling en ‑imple­men­tatie. Ze zijn vaak de onbezongen helden achter het digitale gordijn, die automa­ti­se­ring van de infra­struc­tuur mogelijk maken en selfser­vice-mogelijk­heden bieden waarmee ontwik­ke­laars en project­teams de levering van appli­ca­ties kunnen versnellen en klanten sneller waarde kunnen bieden. 

Nu appli­catie-archi­tec­turen steeds complexer worden dankzij paradigma’s als micro­ser­vices, contai­ne­ri­satie en systeem­dis­tri­butie over verschil­lende soorten infra­struc­tuur, worden platform engineers over de hele linie gecon­fron­teerd met een aantal uitda­gingen en hinder­nissen om ervoor te zorgen dat ontwik­ke­laars en product owners hebben wat ze nodig hebben om hun produc­ti­vi­teits­doelen te halen. Wat zijn hun belang­rijkste zorgen?

  1. Complexi­teit van de infra­struc­tuur – Platform engineers worstelen met het beheren van confi­gu­ra­ties en beleids­re­gels in verschil­lende soorten infra­struc­turen, vooral in hybride en multi-cloud archi­tec­turen. Met DevOps en CI/​CD dragen ze ook de verant­woor­de­lijk­heid voor het handhaven van een coherente staat in verschil­lende stadia van ontwik­ke­ling, testen en productie. Simpele verschillen zoals JSON- en YAML-confi­gu­ra­ties kunnen leiden tot incon­sis­ten­ties, wat exper­tise en een diepgaand begrip van gedis­tri­bu­eerde systemen in verschil­lende omgevingen vereist. Hoewel het imple­men­teren van Infra­struc­ture as Code (IaC) en automa­ti­se­ringstools zoals Ansible kunnen helpen bij het stroom­lijnen van het proces van het consis­tent herhalen van dezelfde confi­gu­ratie stappen in verschil­lende omgevingen, zijn er meerdere tools, strate­gieën en best practices betrokken bij het effec­tief aanbieden en beheren van infra­struc­tuur, wat verdere uitda­gingen creëert voor de platform teams.
  2. Hulpmid­delen- en techno­logie-sprawl – Met zoveel tools en techno­lo­gieën voor platform enginee­ring op de markt, kan het kiezen van de juiste voor speci­fieke behoeften en het garan­deren van compa­ti­bi­li­teit over de hele tech stack ontmoe­di­gend zijn voor platform engineers. Ze moeten kiezen tussen het opzetten van vendor-neutrale techno­lo­gieën zoals Kuber­netes, Terra­form, GitLab en Ansible die diepgaande kennis vereisen van poten­tiële incom­pa­ti­bi­li­teiten of kiezen voor platform-speci­fieke, end-to-end oplos­singen zoals GKE en AKS en AWS Cloud­For­ma­tion en Azure ARM templates die eenvou­diger te gebruiken zijn. Omdat ze echter op bepaalde platformen zijn geïnstal­leerd, kunnen ze organi­sa­ties aan leveran­ciers binden (vendor lock-in). Daarom is het even cruciaal als uitda­gend voor platform engineers om de voordelen af te wegen en de compa­ti­bi­li­teit te beoor­delen van de tools die ze kiezen om te voorkomen dat ze later tegen problemen aanlopen. 
  3. Optima­li­satie van bronnen - Platform engineers moeten voort­du­rend jongleren met presta­ties, middelen en kosten. Ze moeten zorgen voor hoge beschik­baar­heid en presta­ties, terwijl ze met beperkte middelen en budgetten te maken hebben. Dit vereist strakke controle en monito­ring op alle omgevingen die betrokken zijn bij de verschil­lende fases van de imple­men­tatie, zoals bouwen, testen, staging en productie. Meerdere monito­ring tools, één voor elke omgeving, kan de uitda­gingen van platform engineers nog eens extra vergroten. Zij moeten dan omgaan met de silo’s tussen verschil­lende platformen, de gaten in de zicht­baar­heid en de noodzaak om verschil­lende, ongelijk­soor­tige tools te beheren. Zonder volledig inzicht in de beschik­baar­heid en het gebruik van resources hebben platform engineers simpelweg niet de kennis die nodig is voor kostenoptimalisaties.
  4. Schaal­baar­heid – Platform engineers moeten oplos­singen ontwerpen die naadloos horizon­taal en verti­caal kunnen schalen op basis van toene­mende eisen. Hiervoor moeten schaal­bare infra­struc­ture patterns worden geïmple­men­teerd met mogelijk­heden voor automa­tisch schalen en load balan­cing. Zij moeten daarom vertrouwen op tools als Terra­form en Ansible om de infra­struc­tuur en andere cloud resources betrouw­baar en consis­tent te beheren zonder handma­tige tussen­komst die kan leiden tot fouten en afwij­kingen. Zonder de juiste tools en abstrac­ties kan het onmoge­lijk worden om in de loop van de tijd een consis­tente state te handhaven en kan zogeheten confi­gu­ra­tion drift optreden. 
  5. Betrouw­baar­heid en veerkracht – Platform engineers moeten foutto­le­rante systemen imple­men­teren, rekening houdend met redun­dantie en plannen voor noodher­stel. Dit houdt in dat geauto­ma­ti­seerde tests en robuuste monito­ring­sys­temen moeten worden ingezet om eventuele problemen, zoals systeem­sto­ringen, bevei­li­gings­lekken en presta­tie­pro­blemen, snel te identi­fi­ceren en op te lossen. Het plannen van redun­dantie en back-ups in verschil­lende on-premise en publieke cloud-omgevingen vereist aanzien­lijke exper­tise en diepgaande kennis van de beschik­bare regio’s en resources bij provi­ders. Om dit te bereiken hebben platform engineers een holis­ti­sche kijk op hun cloud-omgevingen nodig. Alleen dan kunnen zij ervoor zorgen dat appli­ca­ties en workloads strate­gisch worden ingezet om te allen tijde beschik­baar te blijven.

Hoe het emma-platform biedt wat platform engineers nodig hebben

Laten we eens kijken hoe het emma-platform, een gecen­tra­li­seerde en holis­ti­sche toepas­sing voor cloud­be­heer, platform engineers in staat stelt om verschil­lende aspecten van de boven­ge­noemde uitda­gingen te overwinnen:

  1. Eenvoud van infra­struc­tuur: Het emma-platform biedt één enkel dashboard voor het monitoren van alle cloud-omgevingen binnen een organi­satie. Het platform maakt gestan­daar­di­seerde confi­gu­ra­ties zonder code mogelijk, vereen­vou­digt de provi­si­o­ning van resources en stroom­lijnt het imple­men­ta­tie­proces in elke infra­struc­tuur­om­ge­ving. Zij kunnen de cloud of omgeving kiezen op basis van de unieke behoeften van elke fase binnen hun CI/CD-pijplijnen en gebruik­maken van de abstrac­ties en automa­ti­se­ring van het emma-platform om overal consis­tente beleids­re­gels en nauwkeu­rige confi­gu­ra­ties te garanderen. 
  2. De juiste tools en techno­lo­gieën integreren: Het emma-platform zelf is vendor-agnos­tisch en integreert met alle grote cloud provi­ders en mainstream tools waar platform engineers op vertrouwen. Dit vereen­vou­digt de besluit­vor­ming voor platform engineers, die de tools kunnen kiezen uit een lijst met opties, waardoor de complexi­teit van het evalu­eren van compa­ti­bi­li­teit en het integreren van verschil­lende tools en techno­lo­gieën in hun CI/CD-pijplijnen afneemt.
  3. Optima­li­satie van resources: Het emma-platform biedt volledig inzicht in het resource-gebruik in meerdere clouds, wat betere analyses en optimale resource-toewij­zingen mogelijk maakt. Het emma-platform maakt gebruik van geavan­ceerde AI- en ML-algoritmen om mogelijk­heden voor resource-behoud en kostenop­ti­ma­li­sa­ties in alle cloud-omgevingen te identi­fi­ceren. Platform engineers kunnen onder­be­nutte resources, inactieve of vergeten instances en resource hogs identi­fi­ceren om strate­gieën voor resource-optima­li­satie effec­tief te implementeren. 
  4. Schaal­baar­heid: Het emma-platform helpt het proces van het schalen van workloads over meerdere clouds te stroom­lijnen door platform engineers in staat te stellen een beleid voor automa­tisch schalen en load balan­cing in te stellen. Ze kunnen ook realtime aanbie­dingen en beschik­bare instances in elke regio of provider vinden om snel te voldoen aan toene­mende vraag naar resources en toch binnen het budget te blijven. 
  5. Betrouw­baar­heid en veerkracht: Met de wizard van het emma-platform kunnen platform engineers in een paar klikken workloads en appli­ca­ties over regio’s en omgevingen verplaatsen. Ze kunnen de backup-infra­struc­tuur beheren via beleids­re­gels die via het gecen­tra­li­seerde dashboard zijn gedefi­ni­eerd en ze kunnen ook kiezen voor repli­catie van back-ups tussen providers. 

Door het conso­li­deren van provi­si­o­ning- en beheer­taken, het bieden van een eenduidig overzicht en het aanbieden van gestan­daar­di­seerde tools en praktijken, stelt het emma-platform platform engineers in staat om efficiënt te navigeren door de complexi­teit van het beheren van meerdere en complexe infra­struc­tuur­om­ge­vingen. Zij kunnen de volle­dige omgeving centraal beheren zonder te hoeven jongleren met tal van tools en platformen die betrokken zijn bij de verschil­lende stadia van de levens­cy­clus van softwa­re­ont­wik­ke­ling (SDLC) en CI/CD-pijplijnen. 

Foto: Jaffer Nizami

Dirk Alshuth

Dirk Alshuth

Dirk Alshuth is Chief Marketing Officer bij emma technologies

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This