8 december 2023
0 Reactie(s)

8 december 2023

Nieuwe functionaliteit voor DataCore’s SANsymphony en Swarm Storage

DataCore Software intro­du­ceert verschil­lende techno­lo­gi­sche ontwik­ke­lingen die in januari 2024 worden uitge­rold voor SANsymp­hony versie 10.0 PSP17 en Swarm versie 16. Preview-versies van deze software-defined storage-oplos­singen zijn vanaf nu beschikbaar.

Adaptive data place­ment is een nieuwe functi­o­na­li­teit in SANsymp­hony en bouwt voort op meer dan twintig jaar pioniers­werk binnen storage-virtu­a­li­satie. Deze unieke ontwik­ke­ling pakt storage-toewij­zings­pro­blemen aan waar IT-teams al vele jaren mee te maken hebben: 10% van de data in een organi­satie bepaalt 90% van de I/​O‑operaties. Het belang van toegang tot deze 10% varieert continu. Voorkomen dat de overige 90% van de data – die zelden gebruikt wordt – waarde­volle en krach­tige bronnen in beslag neemt is een uitda­ging. IT-beheer­ders moeten vaak kiezen tussen optima­li­seren voor presta­ties of capaci­teit. Meestal gaat de een ten koste van de ander.

Alexander Best, Senior Director of Product Manage­ment bij DataCore: “SANsymphony’s adaptive data place­ment lost dit conflict op door de voordelen van geauto­ma­ti­seerde data tiering strate­gisch te combi­neren met die van inline dedupli­ca­tion en compressie op hetzelfde storage-volume. Dit zorgt voor snellere reactie­tijden in appli­ca­ties die warme data gebruiken, terwijl de kosten voor de opslag van koude data omlaag gaan.”

De nieuwe versie van SANsymp­hony omvat nog meer verbe­te­ringen, waaronder gecom­pri­meerde snapshots en rollbacks die voor een betere econo­mi­sche storage zorgen. Verder versnellen en vereen­vou­digen de geavan­ceerde instel­lingen van de nieuwe versie het beheer van dataservices.

“Met adaptive data place­ment kan warme data worden opgeslagen in reguliere tiers, terwijl koude data kan worden geplaatst in lagere tiers die zijn geopti­ma­li­seerd voor de capaci­teit”, zegt Chris­tian Baldauf, IT Consul­tant bij Mighty­Care Solutions GmbH. “Dit is een nieuwe ontwik­ke­ling van het tiering-concept. Het brengt auto-tiering naar een hoger niveau. Voor zover ik weet, biedt op dit moment niemand anders een functie als deze.”

In het Swarm object storage-platform heeft DataCore een eenvou­dige, flexi­bele en wendbare aanpak toege­voegd met een single-server imple­men­tatie. Deze nieuwe optie is speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van edge workloads. Swarm is volledig gestroom­lijnd en gecon­tai­ne­ri­seerd op één server met Kuber­netes voor compacte confi­gu­ra­ties die ideaal zijn voor edge en remote office/​branch office (ROBO)-locaties. De enter­prise-level dataser­vices en content manage­ment-functies van Swarm voldoen aan de toene­mende eisen van opslag en event-driven verwer­king aan de edge.

“Deze nieuwe uitbrei­ding van Swarm is een belang­rijke stap in de ontwik­ke­ling van onze techno­logie”, zegt T.W. Cook, Vice Presi­dent, Product Devel­op­ment bij DataCore Software. “Door de flexi­bele, single-server imple­men­tatie, vereen­vou­digen we niet alleen de infra­struc­tuur, maar brengen we enter­prise-level object storage dataser­vices direct naar de edge. Innova­ties zoals deze onder­strepen onze toewij­ding aan constante ontwik­ke­ling. Ze zorgen ervoor dat onze klanten data kunnen opslaan, beschermen en verwerken, ongeacht waar het wordt gemaakt.”

Swarm 16 is geïnte­greerd met Veritas NetBackup via immutable S3 object locking. Dit is een aanvul­ling op verge­lijk­bare ontwik­ke­lingen met Veeam en Commvault voor betere cyber­ver­de­di­ging en weerbaar­heid tegen ransom­ware. Neem voor vroeg­tij­dige toegang tot deze geavan­ceerde mogelijk­heden contact op met DataCore voor een preview-versie.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This