14 maart 2024
0 Reactie(s)

14 maart 2024

NetApp voegt AI toe aan data-infrastructuur

NetApp biedt nieuwe oplos­singen die de mogelijk­heden van genera­tieve AI-projecten (GenAI) maxima­li­seren en concur­ren­tie­voor­deel opleveren voor gebrui­kers. Klanten tillen nu hun AI-projecten naar een hoger niveau door intel­li­gente data-infra­struc­tuur te combi­neren met high-perfor­mance compute en proces­sing van NVIDIA. Ze bereiken hiermee hun meest ambiti­euze doelen met AI. 

GenAI staat wereld­wijd in de belang­stel­ling. Het biedt mogelijk­heden om verve­lende taken te automa­ti­seren, nieuwe inzichten te ontdekken en product­in­no­vatie te stimu­leren. Volgens het NetApp 2023 Data Complexity-rapport maken bijna drie op de vier bedrijven al gebruik van GenAI. Om alles uit GenAI te halen, hebben organi­sa­ties veilige, hoogwaar­dige toegang nodig tot data die verspreid zijn over complexe hybride en multi­cloudom­ge­vingen. Alleen een intel­li­gente data-infra­struc­tuur maakt het beheer eenvou­diger. Waar de data zich ook begeeft, een intel­li­gente data-infra­struc­tuur biedt hoge presta­ties zonder nieuwe infrastructuursilo’s nodig te hebben en voorziet in vertrouwde, veilige data dat verant­woorde AI stimuleert. 

Voor bedrijven die GenAI inzetten ter verbe­te­ring van hun activi­teiten en strate­gi­sche besluit­vor­ming, update NetApp de intel­li­gente data-infra­struc­tuur­op­los­singen, waaronder:

  • NetApp AIPod is NetApps AI-geopti­ma­li­seerde en gecon­ver­geerde infra­struc­tuur voor AI-projecten van organi­sa­ties met de hoogste priori­teit, waaronder training en inferen­cing. NetApp AIPod met NVIDIA DGX is nu een gecer­ti­fi­ceerde NVIDIA DGX BasePOD-oplos­sing die gebruik­maakt van NVIDIA’s, DGX H100-platform gekop­peld aan flash-systemen uit de NetApp AFF C‑serie met capaci­teit om een nieuw niveau van betaal­bare kosten en presta­ties te reali­seren en verbe­tert tegelij­ker­tijd rackruimte en duurzaam­heid. NetApp AIPod met NVIDIA DGX blijft ook NVIDIA DGX A100-systemen ondersteunen. 
  • Nieuwe FlexPod for AI-referen­tie­ar­chi­tec­turen breiden de gecon­ver­geerde infra­struc­tuur­op­los­sing van NetApp en Cisco uit. FlexPod for AI onder­steunt het NVIDIA AI Enter­prise-softwa­re­plat­form. FlexPod for AI kan worden uitge­breid met RedHat OpenS­hift en SuSE Rancher. Er is nieuwe schaal­baar­heid en bench­mar­king toege­voegd om steeds GPU-inten­sie­vere toepas­singen te onder­steunen. Klanten kunnen deze nieuwe FlexPod-oplos­sing gebruiken om een end-to-end blueprint te krijgen voor het efficiënt ontwerpen, imple­men­teren en gebruiken van het FlexPod-platform voor AI-toepassingen. 
  • NetApp is nu gevali­deerd voor NVIDIA OVX-systemen. NetApp-storage in combi­natie met NVIDIA OVX-compu­ter­sys­temen helpt bij het stroom­lijnen van enter­prise AI-imple­men­ta­ties, inclu­sief model fine-tuning en inference workloads. De gevali­deerde NVIDIA OVX-oplos­singen worden aange­dreven door NVIDIA L40S GPU’s en zijn verkrijg­baar bij toonaan­ge­vende server­le­ve­ran­ciers. Ze bevatten NVIDIA AI Enter­prise-softwareNVIDIA Quantum‑2 Infini­Band of NVIDIA Spectrum‑X Ethernet en NVIDIA BlueField‑3 DPU’s. NetApp is een van de eerste partners die deze nieuwe stora­ge­va­li­datie voor NVIDIA OVX voltooit. 

NetApp kondigt ook nieuwe cyber­re­si­lience-oplos­singen aan, waaronder de aller­eerste toepas­sing van AI/​ML in storage om ransom­ware te bestrijden. De nieuwe Autono­mous Ransom­ware Protec­tion with AI (ARP/​AI) biedt machine learning in ONTAP. Het biedt verbe­terde nauwkeu­rig­heid en presta­ties die nodig zijn om nieuwe, meer geavan­ceerde cyber­aan­vallen te detec­teren en te beperken.

“AI maakt bedrijfs­kri­ti­sche toepas­singen mogelijk in elke branche, van gezond­heids­zorg en productie-industrie tot finan­ciële dienst­ver­le­ning”, zegt Tony Paikeday, Senior Director AI Systems bij NVIDIA. “NetApp AIPod gecer­ti­fi­ceerd voor NVIDIA DGX BasePOD biedt een krach­tige referen­tie­ar­chi­tec­tuur die bedrijven helpt ontwerp­com­plexi­teit te elimi­neren, de imple­men­ta­tie­tijden verkort en lopende activi­teiten vereenvoudigt.”

NetApp biedt een uniforme aanpak van infra­struc­tuur- en datama­na­ge­ment die presta­ties, produc­ti­vi­teit en bescher­ming van klant­data mogelijk maakt. Het gaat om kant-en-klare oplos­singen waarmee klanten hun AI-projecten versnellen.

Meer infor­matie is hier te vinden.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This