13 maart 2024
0 Reactie(s)

13 maart 2024

‘Groeiende voorkeur voor open source hypervisors’

Een recente enquête, uitge­voerd door iXsys­tems, een bedrijf bekend om zijn TrueNAS Open Storage, werpt licht op de voorkeuren van VMware-gebrui­kers die alter­na­tieven overwegen voor hun hyper­vi­sors, noodza­ke­lijk om bedrijfs­ope­ra­ties voort te zetten. De enquête verza­melde de mening van 741 respon­denten binnen de TrueNAS Open Storage-commu­nity, waarbij inzichten werden verza­meld over de voorkeur voor niet-VMware hypervisors.

De verschui­ving van veel organi­sa­ties weg van Broadcom, vooral na de veran­de­ringen in de strategie van het bedrijf voor VMware na de overname, heeft geleid tot een zoektocht naar alter­na­tieven. Deze verschui­ving wordt ingegeven door de wens om forse prijs­stij­gingen te vermijden en het einde van VMware’s gratis ESXi hyper­visor te ontlopen. Naast de kosten­voor­delen biedt open source software-infra­struc­tuur een gemak­ke­lijke evalu­atie, dankzij de betrok­ken­heid van de gemeen­schap en beschik­bare documen­tatie, zonder de noodzaak voor speciale hardware of speci­fieke softwarelicenties.

Sommige organi­sa­ties die het zich kunnen veroor­loven blijven bij VMware. De meerder­heid die dit niet kan of die de flexi­bi­li­teit heeft om zich los te maken van een onzekere toekomst, overweegt een scala aan opties, blijkt uit het onder­zoek. Deze omvatten Micro­soft Hyper‑V en diverse oplos­singen gebaseerd op KVM (Kernel-based Virtual Machine) of Xen, die open source zijn. Veel gebrui­kers overwegen open source-alter­na­tieven met permis­sieve licen­ties en colla­bo­ra­tieve bedrijfs­mo­dellen, die organi­sa­ties de zeker­heid geven dat ze in de toekomst niet vast komen te zitten aan of worden uitge­sloten van de technologie.

De enquête presen­teerde alle belang­rijke commer­ciële en open source-keuzes. Uit de resul­taten bleek dat 17,8% van de respon­denten overweegt bij VMware te blijven ondanks de hogere kosten. De topal­ter­na­tieven geïden­ti­fi­ceerd door de enquête waren gebaseerd op KVM, een gratis en open source-module voor de Linux-kernel die het mogelijk maakt dat de Linux-kernel fungeert als een hyper­visor. 58,8% van de respon­denten overweegt KVM-gebaseerde alter­na­tieven, in tegen­stel­ling tot de imple­men­ta­ties van andere hyper­vi­sors zoals Hyper‑V (11,9%) en Xen-gebaseerde hyper­vi­sors, waaronder XCP-ng (11,5%).

Marc Staimer, presi­dent van Dragon Slayer Consul­ting, benadrukt het belang van open source Linux: “Open source Linux is verreweg het dominante bestu­rings­sys­teem geworden, bijna overal. Het omvat KVM (hyper­visor), Kuber­netes, contai­ners en meer. Alter­na­tieve open source hyper­vi­sors hebben bewezen sterke levens­vat­bare alter­na­tieven te zijn, waarvan de meeste zijn gebaseerd op Linux KVM, net zoals open source opslag­al­ter­na­tieven zoals TrueNAS zeer levens­vat­bare opties zijn geworden voor VMware vSAN. Nogmaals, de meeste van die alter­na­tieven zijn op Linux gebaseerd.”

De bevin­dingen van de enquête benadrukken de groei­ende rol van open source-infra­struc­tuur als een alter­na­tief voor gesloten techno­logie, vooral wanneer leveran­ciers ervoor kiezen meer te focussen op winst­ge­vend­heid. Open source-alter­na­tieven, die in bijna alle infra­struc­tuur­sec­toren steeds meer voorkomen, hebben het voordeel van inter­o­pe­ra­bi­li­teit, waardoor ze gemak­ke­lijk te testen en te evalu­eren zijn zonder de noodzaak van speciale hardware of speci­fieke softwa­re­li­cen­ties. De extra voordelen van gemeen­schaps­be­trok­ken­heid en documen­tatie versterken de aantrek­ke­lijk­heid van open source als een keuze voor de toekomst.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This