28 september 2023
0 Reactie(s)

28 september 2023

Met nieuwe Apstra upgrade richt Juniper zich op datacenters

Juniper Networks geeft zijn Apstra-software een upgrade met beheer­func­ties die bedoeld zijn om datacen­ters eenvou­diger te beheren. De leveran­cier heeft Apstra 4.2.0 uitge­rold, een versie die intent-based analy­tics probes voor teleme­trie en netwerk­zicht­baar­heid omvat, evenals onder­steu­ning voor HashiCorp’s Terra­form network provi­si­o­ning tool.

Sinds de overname van Apstra in 2021 heeft Juniper het platform uitge­breid met functies zoals automa­tion, intel­li­gente confi­gu­ra­tie­mo­ge­lijk­heden, onder­steu­ning voor hardware en software van meerdere leveran­ciers en verbe­terde milieu­ana­lyse, met als doel het systeem aantrek­ke­lijker te maken voor een breder scala aan datacenterorganisaties.

Apstra werkt met een realtime reposi­tory van configuratie‑, teleme­trie- en valida­tie­ge­ge­vens om ervoor te zorgen dat een netwerk doet wat de organi­satie wil dat het doet. Bedrijven kunnen de automa­ti­se­rings­mo­ge­lijk­heden van Apstra gebruiken om consis­tente netwerk- en bevei­li­gings­be­leids­lijnen te leveren voor workloads in fysieke en virtuele infrastructuren.

Boven­dien voert Apstra regel­matig netwerk­con­troles uit om confi­gu­ra­ties te beschermen. Het is hardware-agnos­tisch. Het kan dus worden geïnte­greerd om te werken met Juniper’s netwerk­pro­ducten, evenals met netwerk­op­los­singen van Cisco, Arista, Dell, Micro­soft en Nvidia.

Met de nieuwe uitbrei­dingen kan Apstra in een enter­prise datacenter een aanpak bieden die verge­lijk­baar is met die van de public cloud, waar het net zo snel en eenvoudig is om een nieuwe omgeving op te zetten en aan het werk te gaan, schreef Samir Parikh, vice presi­dent product  manage­ment bij Juniper, in een blog over de nieuwste verbeteringen.

De software onder­steunt nu een geauto­ma­ti­seerde datacen­ter­in­ter­con­nect (DCI)-functie waarmee meerdere datacen­ters gemak­ke­lijker aan elkaar gekop­peld kunnen worden tot een private cloud-omgeving. De software onder­steunt virtual exten­sible LAN (VXLAN) tunnel stitching, waardoor het eenvoudig is om meerdere datacen­ters te integreren tot een unified private cloud. Teams kunnen met templates werken om snel gestan­daar­di­seerde confi­gu­ra­ties te implementeren.

De upgrade voegt ook verbe­terde, aanpas­bare intent-based analy­tics en teleme­trie toe, zodat klanten netwerk­ope­ra­ties gemak­ke­lijker kunnen monitoren.

Verder voorziet de upgrade in onder­steu­ning voor HashiCorp’s Terra­form Infra­struc­ture as Code-tool voor het leveren van cloud- en on-premises compute‑, storage- en network resources. Het idee is dat klanten confi­gu­ra­ties automa­tisch naar het datacenter kunnen pushen via Apstra zonder verdere API-programmering.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This