26 oktober 2023
0 Reactie(s)

26 oktober 2023

Investeerders zien brood in de datacenter DPU’s van MangoBoost

Mango­Boost, een startup geves­tigd in de Verenigde Staten, heeft $55 miljoen opgehaald in een Serie A finan­cie­rings­ronde. Het doel is om de ontwik­ke­ling van hun Data Proces­sing Units (DPU’s) verder te versnellen. Deze DPU’s zijn speciaal ontworpen om de verwer­kings­last van commu­ni­ca­tie­net­werken te verlichten. 

Deze worden normaal gesproken gedragen door de CPU of GPU. MangoBoost’s DPU nemen deze commu­ni­ca­tie­taken echter over zodat bij met name reken­in­ten­sieve workloads de CPU en GPU hiermee niet meer worden belast en de workloads sneller kunnen worden verwerkt.

De Data Proces­sing Unit van Mango­Boost biedt daarmee dus mogelijk­heden voor snellere en meer schaal­bare datacen­ters. De DPU verbe­tert aanzien­lijk de presta­ties van appli­ca­ties en vermin­dert de CPU- en server­kosten voor infra­struc­tuur­ver­wer­king. De aanpak van het bedrijf is volledig program­meer­baar. Hiervoor heeft de startup een Software Devel­op­ment Kit (SDK) ontwik­kelt. Devel­o­pers kunnen hiermee workloads voor datacen­ters van de DPU afhalen en versnellen. Het biedt de nodige API’s, bibli­o­theken en een industrie­stan­daard runtime-omgeving.

De archi­tec­tuur van moderne datacen­ters is onder invloed van dit soort nieuwe techno­lo­gieën duide­lijk aan het veran­deren. We gaan steeds meer richting virtu­a­li­satie en gedis­tri­bu­eerde modellen, ontworpen om verschil­lende soorten workloads te onder­steunen, zoals big data, AI en cloud-toepas­singen. De DPU van Mango­Boost biedt hierbij ondersteuning.

Waarvoor is Mango­Boost bedoeld?

  • Virtu­a­li­satie: SR-IOV, ATS/​ATC, Vhost-NVMe versnel­ling, VirtIO versnel­ling, vDPA-ondersteuning
  • Storage: Data-dupli­catie, in-line compressie, thin provi­si­o­ning, LVM/​RAID
  • AI: Groot­scha­lige DNN-training, orkestratie, pre-/post-proces­sing versnel­ling, MPI-versnellin
  • Ontkop­pe­ling: NVMe over RDMA, NVMe over TCP, GPU over Fabric
  • Bevei­li­ging: Root of Trust, crypto versnel­ling, netwerkbeveiliging
  • Networ­king: SDN-versnel­ling, P4-onder­steu­ning, volle­dige TCP-versnel­ling, RDMA (RoCE v2)
Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This