8 mei 2024
0 Reactie(s)

8 mei 2024

Innovatieve oplossingen voor duurzame High-Performance Computing

High perfor­mance compu­ting (HPC) zorgt overal ter wereld voor een revolutie in het probleem­op­los­send vermogen van ingeni­eurs, data scien­tists en andere IT-speci­a­listen in allerlei sectoren. HPC biedt de reken­kracht die nodig is om grote datasets te verwerken en te analy­seren. Algoritmen voor kunst­ma­tige intel­li­gentie (AI) bieden dan weer de intel­li­gentie om zinvolle inzichten uit de data te halen. Hoewel HPC en AI funda­men­teel van elkaar verschillen, is de manier waarop ze samen­werken van vitaal belang voor de toekomst van compu­ting. Hierdoor kunnen organi­sa­ties complexe problemen aanpakken, data driven beslis­singen nemen en geavan­ceerde AI-toepas­singen ontwikkelen. 

HPC verbruikt echter veel energie, wat voor veel bedrijven nog een belem­me­ring vormt. 

Aange­zien de bezorgd­heid over het klimaat en de stijgende energie­kosten alleen maar toeneemt, focussen de techno­lo­gie­le­ve­ran­ciers die deel uitmaken van de HPC-industrie meer naar energie-effici­ëntie, samen met de prijs en presta­ties, om hun klanten op één lijn te brengen met duurzaamheidsbeloften. 

Uit een rapport uit 2023 blijkt dat 58% van de onder­vraagde HPC-datacen­ters de impact van energie­kosten op de bedrijfs­voe­ring erkent. Het optima­li­seren van het energie­ver­bruik zonder afbreuk te doen aan de presta­ties is dus belang­rijk voor zowel bedrijven als het milieu. Het hoeft echter geen of/of-verhaal te zijn. Het goede nieuws is dat de HPC-industrie deze uitda­ging aangaat, software optima­li­seert om een betere energie-effici­ëntie te leveren en ervoor zorgt dat HPC bijdraagt aan de circu­laire economie. 

Energie-efficiënte oplossingen voor HPC die het landschap nu al veranderen 

Een van de belang­rijkste uitda­gingen inzake energie­ver­bruik is de koeling van de servers die HPC aandrijven. Hier richt de industrie zich op innovatie voor een zuiniger gebruik. Het creëren van betere effici­ëntie is vaak geen pasklare oplos­sing. Bedrijven moeten samen­werken met techno­lo­gie­le­ve­ran­ciers die ook ingebouwde analyses hebben die patronen in energie­ver­bruik laten zien. Zo kunnen ze stappen onder­nemen om een geper­so­na­li­seerd energie-effici­ën­tie­plan op te stellen dat past bij hun behoeften. 

Het vinden van de juiste koelo­p­los­sing is belang­rijk. Bedrijven onder­zoeken nieuwe koelo­p­los­singen om de warmte die deze machines genereren te vermin­deren. Vloei­stof­koe­ling wint aan popula­ri­teit omdat het de warmte effici­ënter kan afvoeren dan tradi­ti­o­nele lucht­koel­sys­temen. Volgens een rapport van Allied Market Research zal de wereld­wijde markt voor vloei­stof­koe­ling tegen 2027 naar verwach­ting 6,15 miljard dollar bereiken. 

Vooruit­gang in software speelt zijn eigen centrale rol in het duurzamer maken van HPC. Intel­li­gent workload manage­ment en optima­li­sa­tie­al­go­ritmen worden gebruikt om compu­ter­taken effec­tief te verdelen, het stroom­ver­bruik te vermin­deren en de levens­duur van hardware te verlengen. 

De infra­struc­tuur conso­li­deren en instellen voor optimale presta­ties is ook de sleutel tot het versnellen van duurzaam­heids­ini­ti­a­tieven. Durham Univer­sity, bijvoor­beeld, zette de nodige stappen om hun infra­struc­tuur te optima­li­seren om de presta­ties en duurzaam­heid te verbe­teren. Het resul­taat: 18 x snellere gegevens­back-ups, 72% minder stroom en een vermin­de­ring van 60 ton CO2 per jaar. 

De integratie van hernieuw­bare energie­bronnen in datacen­ters is boven­dien meer dan alleen een nice-to-have. Het is een dringende vereiste als we een groenere toekomst willen. Het Europees Milieu­agent­schap erkende dat duurzaam­heid binnen HPC een cruciale rol speelt in het doel van de Europese Unie om tegen 2050 koolstof­neu­traal te zijn. Door gebruik te maken van zonne‑, wind- en water­kracht kunnen deze reken­kracht­cen­trales hun energie­be­hoefte compenseren. 

Elektronisch afval als een accelerator voor de circulaire economie 

Hoewel HPC-systemen meestal een lange levens­duur hebben, kunnen upgrades en systeem­ver­be­te­ringen leiden tot poten­tieel elektro­nisch afval (e‑waste).  

Het is essen­tieel dat we hier verant­woord en veilig mee omgaan, want elk jaar wordt 53,6 miljoen ton elektro­nisch afval gepro­du­ceerd. Dit komt neer op 7 kilo per persoon per jaar op deze planeet, waardoor het de snelst groei­ende stroom huishou­de­lijk afval is waarvan slechts 17,4% wordt gerecy­cled. Verant­woord omgaan met deze e‑waste is cruciaal om de ecolo­gi­sche voetaf­druk van de industrie te verkleinen. 

Recycling- en upcycling-initi­a­tieven worden steeds populairder. Bedrijven onder­zoeken methodes om verou­derde hardware opnieuw te gebruiken en te recyclen en waarde­volle materi­alen te winnen. Onze terugwin- en recycling­dien­sten onder­steunen de vermin­de­ring van e‑waste door een waarde­volle stroom materi­alen te leveren die opnieuw kunnen worden gebruikt of gerecy­cled voor gebruik in nieuwe producten. Zo is sinds 2007 meer dan 2,5 miljard kilo gebruikte elektro­nica terug­ge­wonnen. Deze toewij­ding aan verant­woord e‑waste manage­ment sluit aan bij wereld­wijde inspan­ningen om onze techno­lo­gie­con­sumptie meer circu­lair te benaderen. 

Duurzame AI is een sleutelfactor voor duurzame HPC 

Duurzame oplos­singen voor HPC moeten niet alleen hardware en infra­struc­tuur omvatten, maar ook de algoritmen zelf. Machine learning (ML) en AI-algoritmen vragen vaak veel reken­kracht, waardoor onder­zoe­kers technieken zoals model­com­pressie onder­zoeken om de reken­kracht van AI-modellen te beperken zonder gevaar voor de nauwkeurigheid. 

Er zijn ook steeds meer initi­a­tieven om het gebruik van AI voor algemene milieu­duur­zaam­heid te bevor­deren. Van het optima­li­seren van energie­net­werken tot het bewaken en beheren van natuur­lijke hulpbronnen, AI-toepas­singen worden ingezet om urgente milieu­pro­blemen aan te pakken. 

Door de wereld­wijde bezorgd­heid over het milieu, stijgende energie­kosten, wette­lijke verplich­tingen en techno­lo­gi­sche vooruit­gang veran­dert de HPC-industrie en de priori­teiten die deze stelt. Het bereiken van duurzaam­heid en energie-effici­ëntie in HPC veran­dert niet alleen de industrie; het legt ook de basis voor een meer veerkrach­tige toekomst voor compu­ting in Europa, die de innovatie in de hele regio de komende decennia zal voeden. 

Koen Segers

Koen Segers

Koen Segers is Managing Director Belgium en Luxembourg bij Dell Technologies

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This