19 december 2023
0 Reactie(s)

19 december 2023

IBM koopt de Super Integration iPaaS-business van Software AG

Vandaag heeft Software AG aange­kon­digd dat het webMe­thods en Stream­Sets, zijn Super Integra­tion-Platform-as-a-Service (iPaaS) business, verkoopt aan IBM voor €2.13 miljard, onder voorbe­houd van gebrui­ke­lijke sluitings­aan­pas­singen. Super iPaaS is een op AI gebaseerd integra­tie­plat­form dat API’s, appli­ca­ties, data, B2B en evene­men­ten­in­te­gra­tie­mo­ge­lijk­heden combineert.

In oktober 2023 gelan­ceerd, is Super iPaaS een op AI gebaseerd integra­tie­plat­form. Het combi­neert API’s, appli­ca­ties, data, B2B en evene­men­ten­in­te­gra­tie­mo­ge­lijk­heden, waardoor innovatie wordt gesti­mu­leerd en wendbaar­heid, produc­ti­vi­teit en gover­nance binnen de moderne hybride onder­ne­ming worden bevorderd.

Software AG had in 2023 het dataops-platform Stream­Sets verworven voor €524 miljoen. Na een biedings­oorlog verwierf het Ameri­kaanse private equity bedrijf Silver Lake een meerder­heids­be­lang in het Duitse Software AG voor €2.4 miljard.

Sanjay Brahmawar, CEO van Software AG, zei: “Deze trans­actie is een belang­rijke validatie van onze strategie en een erken­ning van de producten die centraal staan in onze Super iPaaS-visie. Gezien de wereld­wijde schaal en focus van IBM op hybride cloud en AI, hebben onze mensen een fantas­ti­sche kans om de Super iPaaS-propo­sitie met hen te ontwik­kelen. De briljante mensen die bij het bedrijf blijven, zullen blijven innoveren ten behoeve van onze klanten, medewer­kers en al onze andere stakeholders.”

De overname zet de focus, inves­te­ringen en leider­schap van IBM voort op het gebied van hybride cloud en AI.

Dinesh Nirmal, Senior Vice Presi­dent, Products, IBM Software, merkte op: “Naarmate onder­ne­mingen hun digitale trans­for­ma­ties blijven versnellen, zijn oplos­singen voor appli­catie- en data-integratie kritieke elementen voor appli­ca­tie­mo­der­ni­se­ring en effec­tieve imple­men­tatie van AI in de hele onder­ne­ming. In combi­natie met IBM’s Watsonx AI en dataplat­form, evenals zijn producten voor appli­ca­tie­mo­der­ni­se­ring, datafa­bric en IT-automa­ti­se­ring, zullen Stream­Sets en webMe­thods klanten helpen het volle­dige poten­tieel van hun appli­ca­ties en data te ontsluiten. Dit bevor­dert innovatie en bereidt bedrijven voor op AI, ongeacht waar appli­ca­ties of data zich bevinden.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This