18 december 2023
0 Reactie(s)

18 december 2023

Nederlandse zoutwaterbatterij kan datacenters helpen te verduurzamen

Het Neder­landse Aquabat­tery heeft aange­kon­digd dat hun zoutwa­ter­bat­terij volgend jaar zal worden getest bij Deltares in Delft, in samen­wer­king met duurzaam energie­be­drijf Statkraft. Deze aankon­di­ging is van groot belang voor datacen­ters, aange­zien het de potentie heeft om een aanzien­lijke impact te hebben op de manier waarop groene stroom wordt opgeslagen en gebruikt in deze faciliteiten.

Door de groei­ende vraag naar groene energie­bronnen, zoals zonne- en windenergie, wordt de behoefte aan langdu­rige opslag van elektri­ci­teit steeds urgenter. De uitda­ging is om periodes zonder wind en zon te overbruggen, wat bekend staat als de ‘Dunkel­flaute’. Deze langdu­rige opslag van energie, bekend als Long Duration Energy Storage (LDES), is van cruciaal belang voor het reali­seren van een hernieuw­baar energie­sys­teem zonder CO2-uitstoot en zonder fossiele brandstoffen.

Tradi­ti­o­nele lithium-ion batte­rijen zijn niet geschikt voor langdu­rige energie­op­slag, omdat ze slechts tot maximaal vier tot zes uur energie kunnen opslaan en relatief duur zijn. Boven­dien gaat de winning van lithium gepaard met aanzien­lijke milieu­ver­vui­ling. Daarom is er wereld­wijd veel onder­zoek en ontwik­ke­ling gaande op het gebied van flow-batte­rijen, waarbij elektri­ci­teit in vloei­stoffen wordt opgeslagen.

Aquabat­tery heeft een nieuwe aanpak ontwik­keld door elektri­ci­teit op te slaan in water en keuken­zout. Deze zoutwa­ter­bat­terij heeft het poten­tieel om minimaal acht uur elektri­ci­teit op te slaan, maar kan indien nodig ook voor langere periodes van dagen of weken worden ingezet. Een essen­tieel kenmerk is de schaal­baar­heid, aange­zien de opslag­ca­pa­ci­teit eenvoudig kan worden uitge­breid door meer of grotere tanks voor zoutwater, zuur- en base-oplos­singen toe te voegen.

Voor datacen­ters is deze techno­lo­gi­sche ontwik­ke­ling relevant omdat deze batte­rijen de mogelijk­heid bieden om groene stroom op te slaan op een effici­ënte en kosten­ef­fec­tieve manier, zonder de milieu-impact van lithium-ion batte­rijen. Dit kan een interes­sante bijdrage leveren aan de verduur­za­ming van datacen­ters en dus bijdragen aan een meer groene en CO2-neutrale energie­voor­zie­ning voor deze faciliteiten.

Lees hier meer over de techno­logie waarop deze zoutwa­ter­bat­terij is gebaseerd.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This