6 november 2023
0 Reactie(s)

6 november 2023

Hoe datacenters kunnen samenwerken met public clouds om edge-locaties te faciliteren

Hoewel public clouds een brede veelzij­dig­heid bieden, kunnen een beperkte lokale netwer­k­in­fra­struc­tuur en complexe peering-situa­ties hun servi­ce­kwa­li­teit en betrouw­baar­heid in gevaar brengen. Zeker als we het hebben over het gebruik van public clouds voor edge-toepas­singen. Hierdoor is een groei­ende vraag ontstaan naar hyper­con­nected cloud provi­ders zoals Zenlayer, die edge compu­ting en connec­ti­vi­teits­dien­sten bieden om de presta­ties van public clouds te verbe­teren en hoogwaar­dige, low latency toepas­singen met real-time respon­si­vi­teit mogelijk te maken.

Public clouds hebben edge compu­ting nodig om te voldoen aan de diverse en groei­ende behoeften van gebrui­kers en appli­ca­ties. Cloud provi­ders zijn hierbij vaak afhan­ke­lijk van ISP-verbin­dingen, wat resul­teert in latency en servi­ce­on­der­bre­kingen, vooral tijdens piekuren. Dit dwingt provi­ders om minder stabiele connec­ti­vi­teit en complexe inter­ac­ties te organiseren. 

Aanbie­ders als Zenlayer optima­li­seren de dekking door geopti­ma­li­seerde lokale public cloud-regio’s te bieden met edge-nodes die dicht bij de eindge­brui­kers zijn geplaatst. Public clouds gebruiken Zenlay­er’s Software-Defined Networ­king (SDN) backbone en Private IP Transit (IPT) service om directe, carrier-grade connec­ti­vi­teit te vestigen met zeer lage latency en minimale jitter. Deze aanpak biedt meer controle over verbin­dingen en een effici­ën­tere en meer betrouw­baarde manier om cloud services aan gebrui­kers te leveren.

Zenlayer is verbonden met meer dan 250 cloud on-ramps, waardoor toegang tot opslag­ser­vices, databases, machine learning en AI-services, content hosting, webser­vices, Content Delivery Networks (CDN’s), testom­ge­vingen en meer mogelijk is. Hoewel Zenlayer met tal van cloud provi­ders samen­werkt, onder­houdt het bedrijf speciale relaties met twee hypers­ca­lers – AWS en Google Cloud.

Zenlayer werkt nauw samen met AWS om naadloze connec­ti­vi­teit te garan­deren tussen de outpost-locaties van klanten en hun primaire beschik­baar­heids­zone. Door te integreren met AWS, helpt Zenlayer bedrijven de connec­ti­vi­teit met verschil­lende AWS-services vanaf elke locatie te versnellen. Zenlayer is een Cloud­Front Ready provider in het AWS Service Ready Program en ook een lid van het AWS Indepen­dent Software Vendor (ISV) Accele­rate-programma. Boven­dien versterkt Zenlayer de AWS Inter­ac­tive Video Service (IVS), waardoor gebrui­kers op grote schaal low-latency live strea­ming-ervaringen kunnen bereiken.

Een interes­sante use case hiervan is Firmoo, een aanbieder van een markt­plaats voor brillen met veel afnemers in zowel  Europa, de VS en Azië. Dit bedrijf heeft AWS-servers in Noord-Amerika, Europa en Hongkong, waardoor nabij­heid voor klanten (veelal inkopers van opticiëns) die hun platform doorzoeken, wordt gerea­li­seerd. De meeste verko­pers die op het platform van Firmoo actief zijn geves­tigd op het vaste­land van China en gebruiken verschil­lende strate­gieën om producten te promoten, waaronder live strea­ming. Hun aanpak valt veelal in een van de volgende scenario’s:

  • Verko­pers in China gebruiken Open Broad­caster Software (OBS) om video’s naar servers in het buiten­land te streamen, wat resul­teert in voor de poten­tiële kopers merkbare vertra­gingen en een gebrek aan real-time inter­actie voor kopers. Om dit probleem aan te pakken, had Firmoo snellere verbin­dingen nodig met belang­rijke locaties in Hong Kong, Duits­land en de VS. Gezien hun gedis­tri­bu­eerde verko­pers­net­werk waren tradi­ti­o­nele accele­ra­tors niet haalbaar. De combi­natie van Zenlayer Global Accele­rator en Zenlayer’s wereld­wijde backbone elimi­neert trans­mis­sies over lange afstanden en voorkomt problemen zoals latency, lag en packet loss.
  • Vanwege de slechte inter­net­kwa­li­teit kan het enkele minuten duren om kleine logbe­standen te downlo­aden, wat vaak leidt tot storingen. Dit creëert moeilijk­heden voor onder­zoek- en ontwik­ke­lings­per­so­neel (R&D) en opera­tions en maintenance (O&M) perso­neel bij het onder­houden van de overzeese AWS-servers van het bedrijf. Om dit te verhelpen, heeft Firmoo een private access gateway instance op Zenlayer’s global accele­ra­tion platform in China geïmple­men­teerd. Firmoo heeft ook een bevei­ligde tunnel gecre­ëerd van hun kantoor in Chong­qing naar Zenlayer’s backbone-netwerk via een IPSec Virtual Private Network (VPN). Zenlayer stroom­lijnt de gegevens­stroom via directe verbin­dingen met AWS-regio’s wereld­wijd, samen met virtuele verbin­dingen naar verschil­lende belang­rijke regio’s. Dit private kanaal verbe­tert drastisch de produc­ti­vi­teit en effici­ëntie voor O&M en R&D‑personeel, en elimi­neert de noodzaak voor data routing over lange afstanden over het openbare internet.

Zenlayer is ook een partner voor cloud-inter­con­nectie voor Google Cloud. Het imple­men­teren van Google Cloud Anthos op Zenlayer’s gedis­tri­bu­eerde Bare Metal Cloud (BMC) infra­struc­tuur biedt een interes­sante manier om op Kuber­netes gebaseerde appli­ca­ties te beheren. IT-afdelingen kiezen er vaak voor om services aan de edge van het netwerk te imple­men­teren om te voldoen aan de vereisten voor gegevens­com­pli­ance en om low latency-dekking te bieden voor lokale gebrui­kers. Door Anthos en BMC te combi­neren, kunnen bedrijven services lokaal imple­men­teren met behulp van dezelfde contai­ne­r­ar­chi­tec­tuur en hetzelfde platform als de cloud, waardoor een uniform beheer mogelijk is.

De gezamen­lijke oplos­sing biedt meer controle over appli­ca­ties en gegevens op Google Cloud Anthos, vereen­vou­digt het beheer voor een consis­tente ervaring, en maakt eenvou­dige cloud­mi­gratie mogelijk. Het behoudt ook het Google Cloud Anthos-bestu­rings­vlak binnen het bedrijf van de klant en maakt gebruik van Zenlayer’s wereld­wijde bare metal resource-mogelijk­heden om appli­ca­ties uit te breiden naar meer edge nodes met behulp van Zenlayer’s wereld­wijde backbone-netwerk­re­sources. Dit zorgt ervoor dat het verkeer tussen Google Cloud Anthos en Zenlayer Bare Metal clusters veilig, lage-latency, en vrij van jitter is.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This