16 oktober 2023
0 Reactie(s)

16 oktober 2023

HashiCorp versterkt cloudplatform om developers en platformteams te helpen met workflowautomatisering en lifecycle management

Hashi­Corp heeft tijdens haar user confe­rence Hashi­Conf product updates voor het Hashi­Corp Cloud Platform (HCP) aange­kon­digd. Deze zijn gefocust op verbe­te­ringen op het gebied van workflow automa­tion voor devel­o­pers en infra­struc­ture & security lifecycle manage­ment voor cloud platform teams. 

Belang­rijke aankon­di­gingen zijn onder andere AI-gegene­reerde tests voor Hashi­Corp Terra­form Cloud, de intro­ductie van HCP Vault Radar, HCP Vault Secrets, HCP Consul Central en HCP Waypoint-templates.

Infrastructure workflow automation & lifecycle management

Hashi­Corp Terra­form is de de facto standaard voor infra­struc­tuur als code. Hashi­Corp heeft meerdere nieuwe functi­o­na­li­teiten gereleased in haar infra­struc­ture portfolio’s Hashi­Corp Terra­form en Packer, met name op het gebied van infra­struc­ture as code provi­si­o­ning en management.

 • Terra­form­na­tive test framework& Terra­form Cloud test-integrated module publis­hing: Automa­ti­seert unit- en integra­tie­testen van Terra­form-code; biedt een geïnte­greerde workflow om modules te publi­ceren naar het private registry.
 • Terra­form Cloud AI-genera­ted­tests: LLM’s genereren tests voor een module namens de user, waardoor er snel begonnen kan worden met het schrijven van tests.
 • Terra­form Stacks*: Belang­rijke verbe­te­ring van de Terra­form execu­tion engine die complexe deploy­ments in meerdere omgevingen via modulaire infra­struc­tuur­com­po­nenten mogelijk maakt.
 • Terra­form enhanced editor valida­tion: Valideert Terra­form code automa­tisch, met inbegrip van kopiëren/​plakken vanuit AI tooling of met behulp van IDE-geïnte­greerde tools zoals GitHub Copilot of Amazon CodeWhisperer.
 • Terra­form Cloud ephemeral workspaces: Helpt bij het managen van het opruimen van ongebruikte resources om cloud­kosten te optima­li­seren. Ook beschik­baar in Terra­form Enterprise.
 • HCP Packer webhooks: Hiermee kan Packer eenvoudig worden geïnte­greerd in bestaande automa­tion pipelines en kunnen extra policy- en compli­ance-controles worden uitgevoerd.

Security workflow automation en lifecycle management

Hashi­Corp deed ook meerdere aankon­di­gingen in het security portfolio voor Hashi­Corp Vault, Boundary, en Consul, die op identi­teit gebaseerde controles bieden voor de bevei­li­ging van secrets manage­ment, secure remote access en service networking.

 • HCP Vault Secrets: Een SaaS oplos­sing voor identi­teits­ge­ba­seerd secrets manage­ment, ontworpen voor organi­sa­ties die snel aan de slag willen met het beheren van hun secrets met minimale overhead en kosten, is nu algemeen beschikbaar.
 • HCP Vault Secrets sync: Centra­li­seert secrets manage­ment terwijl devel­o­pers secrets kunnen gebruiken in de appli­ca­ties die ze dagelijks gebruiken. Ook beschik­baar in Vault Enterprise.
 • HCP Vault Radar: Scannen, identi­fi­ceren en herstellen van secrets die onbedoeld zijn opgeslagen in broncode, ontwik­kelom­ge­vingen, interne wiki’s, chatser­vices en ticket­sys­temen. Nu in besloten preview met geselec­teerde klanten.
 • Bounda­ry­En­han­cedUX: Stroom­lijn target connec­tion workflow door direct vanuit de Boundary desktop terminal te werken bij het opzetten van een nieuwe SSH sessie zonder te navigeren naar andere CLI-gebaseerde tools.
 • HCP Consul locality-aware routing: Automa­ti­sche traffic routing voor services naar local instances binnen dezelfde availa­bi­lity zone om latency en netwerk­kosten te minima­li­seren en tegelij­ker­tijd de effici­ëntie te verhogen.
 • HCP Consul Central: Zorg voor wereld­wijde zicht­baar­heid en manage­ment van clusters en services, inclu­sief multi-cluster deploy­ment, server health monito­ring, service-level obser­va­bi­lity, cluster peering en een wereld­wijde API en catalogus om self-service portals mogelijk te maken.

De weg effenen voor interne developer platforms

Veel devel­o­pers gebruiken ad-hoc tooling zonder de juiste integratie om ze te verbinden met gestan­daar­di­seerde infra­struc­tuur en security workflows en ze worden vaak vertraagd door de last van het leren werken met cloud-speci­fieke tools, SDK’s en API’s. Tijdens Hashi­Conf liet Hashi­Corp zien hoe de toekomst van devel­oper workflows integreert met Terra­form Cloud en HCP Vault met behulp van HCP Waypoint. 

“In gesprekken met organi­sa­ties over de hele wereld hoor ik dat het hun grootste uitda­ging is om de cloud op een veilige, kosten­ef­fec­tieve en eenvou­dige manier toegan­ke­lijk te maken voor hun devel­o­pers”, zegt Armon Dadgar, medeop­richter en CTO van Hashi­Corp. “Met onze aankon­di­gingen van vandaag bieden we devel­oper-driven workflows die goed geïnte­greerd zijn met het Hashi­Corp Cloud Platform. Ons doel is om de weg te effenen voor devel­o­pers door complexi­teit weg te nemen, terwijl we platform­teams in staat stellen om controles op te zetten waarmee risico’s en kosten gemanaged kunnen worden. We helpen teams met het leveren van een veilige, self-service infra­struc­tuur voor deze devel­o­pers via een geïnte­greerd platform.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This